ZPÍVÁNÍ MANTER V PRAZE

ÚVOD K MANTRÁM

CO JSOU TO MANTRY

Mantrou se rozumí jedna či více slabik nebo slov, které nesou určitý význam a především určitou zvukovou vibraci. Slovo mantra v překladu znamená mystický či posvátný text, magická formule nebo tajemství. Pochází ze sanskrtského kořene slova manas (manas – mysl, man - myslet) a tra (ochraňovat).

Jedná se tedy o nástroj ochraňující mysl. Zabraňuje tomu, aby se v mysli uchytily negativní (nebo vůbec nějaké) představy, které by v budoucnu mohly přinést nežádoucí následky - neboť myšlenka (či vyřčené slovo) je energií, která má tendenci se zrealizovat (také v Bibli se píše: "Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. Všechno povstalo skrze ně." – Evangelium sv. Jana 1,1-3). Z tohoto důvodu se mantry neustále dokola opakují (nahlas nebo potichu v mysli), čímž se zvyšuje energie potřebná k uskutečnění toho, co daná mantra s sebou nese.


PŮVOD MANTER

Většina hinduistických manter jsou úryvky z různých posvátných textů, většinou véd (samhit) nebo upanišad, které se původně používaly jako doprovod k obětnímu rituálu.

Védické mantry

Védické mantry jsou hymny (chvalozpěvy) z véd, např. Gájatrí mantra nebo Mahá Mritjumdžaja mantra.

Tantrické mantry

Jedná se o jednoslabičné mantry z véd, tzv. bídža mantry (bídža – semínko, zdroj, počátek), které nesou především zvukovou vibraci. Používají se k vyvolání energie spojené s konkrétním bohem, bohyní či božským principem nebo k povzbuzení konkrétní čakry. Do bídža manter patří např.:

EJMsymbolizuje energii Sarasvatí
DUMsymbolizuje energii Durgy
ŠRÍMsymbolizuje energii Lakšmí
HRÍMsymbolizuje energii Kálí nebo Párvatí
KLÍMsymbolizuje energii Kálí
GAMsymbolizuje energii Ganéši
HAsymbolizuje energii Šivy
RAsymbolizuje energii Brahmy
LAsymbolizuje energii Indry
KAsymbolizuje energii Kámadévy (boha lásky) či bohyně Kálí
Mantry z púrán

Většinou se jedná o mantry k oslavě boha Šivy, Višnua, Kršny apod., např. ÓM NAMA ŠIVÁJA.


PŮSOBENÍ MANTER

Nejstarší mantry jsou v sanskrtu, který je pravděpodobně nejstarším jazykem na světě (také je označován za řeč bohů). Každé písmeno sanskrtské abecedy má určitou vibraci, která působí na konkrétní energetické místo v lidském těle (čakru), resp. na konkrétní energetickou dráhu v těle (nádí) vycházející z příslušné čakry.

Hinduisté rozlišují sedm základních čaker, přičemž z každé z nich vychází různý počet energetických drah (nádí, v čínské medicíně označované jako meridiány), kterými proudí životní energie (prána). Nejedná se o nervovou soustavu. Nádí jsou propojeny s jednotlivými orgány v těle. Znázorňují se jako okvětní lístky kolem lotosového květu, který symbolizuje příslušnou čakru.

V esoterních směrech tantry a jógy se mantra musela nejdříve "probudit". Mantra zde používaná většinou neměla žádný smysl, ale v meditaci se mohl její význam vyjevit. Tím se probudila a ten, kdo toho dosáhl, získal moc mantry (mantra siddhi). Protože mantry působí především svojí zvukovou vibrací, není k účinnosti mantry zapotřebí znát její význam nebo překlad.

Dosažení osvobození

Hinduisté věří, že účinky manter mohou vést také k odstranění karmy a osvobození se z cyklu neustálého zrození a smrti (k osvícení)

Zklidnění mysli

Opakování mantry uvádí mozek do stavu, ve kterém je zároveň v klidu a zároveň v bdělosti. V tomto stavu je pak snazší vnímat a chápat hlubší významy věcí (pochopit podstatu, Pravdu).

Jako pomůcka k tomu, aby mysl tolik neutíkala od mantry, se používá málá. Je to 108 korálků navlečených na niti, které mohou být např. z křišťálu či perel (uklidňující energie), ze zlata, stříbra či mědi (obohacující energie), z ořechů či kostí (ochranná energie) nebo ze santalového, jilmového či jiného dřeva. (V křesťanství se k podobnému účelu používá růženec.)

Harmonizace a léčení

Zvuk mantry vytváří vibrace, které působí jak na fyzické tělo, tak na jemnohmotná těla. Uvádí je do stavu s vyšší energií, pročišťuje a stimuluje energetická centra (čakry) a energetické dráhy (nádí), čímž dochází k harmonizaci, odstraňování blokací a samovolnému léčení.

Dechové cvičení

Zpěv je také přirozeným dechovým cvičením (pránájáma), které zklidňuje mysl, uvolňuje od stresu, harmonizuje a léčí.

Magické působení

Mantra může sloužit jako ochrana před negativními energiemi, jako prostředek k navození určitého psychického stavu nebo k posílení obětních rituálů (nejstarší védské mantry se recitovaly nebo zpívaly právě při obětních rituálech).


SPRÁVNÉ PROVEDENÍ

Aby mantra účinkovala správným způsobem, tj. symbolizovala to, co má symbolizovat, a vytvářela správnou vibraci, je důležitá:

správná výslovnost

Tj. poloha jazyka a přízvuk.

přesná rytmika

Tj, délka trvání, střídání přízvučných a nepřízvučných slabik, pomlky.

přesná intonace

Tj. výška tónu.

Účinek správné výslovnosti je možné prezentovat na příkladu slova ÁNANDA, které znamená štěstí a radost, zatímco slovo ANANDA znamená neveselý, pochmurný. Podobně je tomu se zvukovou vibrací mantry.

Pokud neumíme sanskrt a nezískali jsme mantru od člověka, který opravdu ví, jak se správně vyslovuje a má osobní prožitek jejího účinku, můžeme k mantře přistoupit některým z následujících způsobů:

1. Mantra jako bhaktijóga

Zpívání náboženských písní je jednou z forem bhaktijógy, cesty lásky, oddanosti a totálního odevzdání se Bohu.

2. Mantra jako džňánajóga

Součástí džňánajógy, cesty moudrosti a poznání, je studium posvátných textů, tedy i manter, které patří mezi nejstarší hinduistické texty. Pokud známe význam (překlad) mantry, můžeme si jej při zpívání uvědomovat a prociťovat jeho hlubší úrovně, což je snazší ve stavu se zklidněnou a uvolněnou myslí, kterého je díky zpěvu a jeho dechovému účinku dosahováno.

3. Mantra jako píseň

Pokud se nám mantra a její melodie líbí, potom zklidňuje mysl, uvolňuje od stresu nebo navozuje radostný stav. Také působí jako dechové cvičení, čímž tyto účinky prohlubuje a má také ozdravný vliv.

4. Mantra jako modlitba

Mantru můžeme považovat také za zpívanou modlitbu (např. LÓKÁ SAMASTÁ SUKHINÓ BHAVANTU – Ať jsou šťastny všechny bytosti.)


POČET OPAKOVÁNÍ

Účinek mantry se začíná projevovat až po určitém počtu opakování. Existuje více názorů na to, kolikrát je potřeba mantru opakovat. Tradičně se uvádí násobky čísla 108 (které je považováno za mystické číslo nejen v hinduismu) či pro účely džapování násobky jedné Purasčarany (purasčarana znamená příprava), která je rovna násobku 100 000 a počtu slabik příslušné mantry (Tedy například Gájatrí mantra, která se skládá z 24 slabik, by se měla opakovat 2 400 000 krát v rámci jedné purasčarany). Též se uvádí, že je potřeba opakovat mantru minimálně 20 minut denně 40 dní po sobě.


MANTRA, DŽAPA, BHADŽAN, KÍRTAN

MANTRA

Mantrou se rozumí jedna či více slabik nebo slov, které mají určitý význam a především určitou zvukovou vibraci, kterou působí na energetická centra v těle. Pro dosažení správného vibračního účinku je nezbytná přesná výslovnost, intonace a rytmika.

DŽAPA

Džapa je rychlé, skoro až mumlavé, odříkávání mantry. Cílem džapy je dosáhnout stavu neustálého uvědomování si mantry, tj. stavu, kdy zůstává prociťování mantry i když mantra není vyslovována.

Při nacvičování džapy se jednotlivé slabiky mantry vyslovují nejprve pomalu a potichu v mysli. S postupující praxí se hlasité vyslovování stává automatickým a je dosahováno vyšší rychlosti opakování mantry. Následuje stav, kdy již není vyvíjeno žádné úsilí k opakování mantry. Ten, kdo mantru vyslovuje, se stává pozorovatelem, nikoli tím, kdo vyslovuje. Cíle džapování je dosaženo tehdy, když mantra zůstává, i když se neprovádí džapování.

BHADŽAN

Bhadžan je druh náboženské písně, která může být jednoduchá a krátká jako mantra, nebo také složitá a dlouhá. U bhadžanu není důležitá striktní výslovnost, intonace a rytmika jako u manter, ale vyjádření pocitů, především pak lásky k Bohu, božskému principu či mistru. Většina bhadžanů vychází z klasické indické hudby, jejímž příkladem je hudební útvar rága, u které je na prvním místě právě vyjádření pocitů a nálady (slovo rága znamená láska, harmonie, krása).

KÍRTAN

Kírtan je způsob zpívání manter či hymnů (chvalozpěvů), při kterém jedna osoba předzpívává a ostatní po ní opakují.