ALEISTER CROWLEY TAROT

Práce s tarotem

Vytažení karty

Vytahování karet by měl vždy předcházet malý rituál. Karty je dobré uložit do zvláštní krabičky nebo zabalit do hezkého jednobarevného šátku. Až se na tarot budete obracet jako na moudrého rádce, vtiskněte tomu okamžiku něco krásného a povznášejícího. Karty v klidu pečlivě zamíchejte a položte obrazy dolů do vějíře na rozprostřený šátek. Zapálená svíčka, květina, obraz milého člověka nebo jiný osobní předmět mohou vašemu jednání propůjčit něco mimořádného a slavnostního.

Před vytahováním jakýchkoliv karet ruce krátce (je-li třeba i silně) protřepejte, abyste uvolnili napětí a umožnili energii snáze plynout. Karty vždy vytahujte levou rukou - je spojená s podvědomou a intuitivní stranou mozku.

Nejdůležitější je však otázka, kterou chcete od tarotu zodpovědět. Moudrost, živá v každém z nás, se našemu vědomí velkou měrou ztratila a může být během procesu práce s tarotem znovu objevena. Otázky kladené kartám jsou otázkami kladenými vlastnímu podvědomí. Čím jasnější, promyšlenější a jednoznačnější jsou tyto otázky, tím lépe může tarot fungovat jako jasné zrcadlo vaší vnitrní moudrosti. Při vytahování karet můžete zavřít oči, někteří lidé karty naopak nalézají vizuálně. Dech plyne zhluboka a jemně k srdci a vědomí je plně soustředěno na otázku. Nyní už jen docela prostě důvěřujte své hledající ruce!

Pro porozumění obrazům je nejdůležitější první, spontánní reakce. Až když si sami pro sebe upřímně ujasníte své pocity, obraťte se na příručku. Můžete zde nalézt některé dodatečné podněty, které vám umožní ucelenější pochopení symbolů. Na konci každého výkladu najdete "osobnější" rady, otázky, doporučení a afirmace, myšlené jako podněty k vaší další práci s tarotem. Jestliže otázky a doporučení zcela neodpovídají vaší situaci, můžete je v případě potřeby použít jako vzor pro tvorbu svých vlastních. Afirmace jsou pozitivní, život podporující výroky sebepřijetí, jež nám pomáhají uvědomit si naše omezující myšlenky a pocity odporu nebo negativní stereotypy. Denní hlasité předčítání afirmací nám pomáhá nahradit staré negativní pověry a vzorce chování, které brání naší změně a růstu.

- ↑ -

Proč tato karta?

Vytažení určité karty může být vysvětleno pojmem synchronicita. Tento výraz pochází od C. G. Junga, který se celý život zabýval zkoumáním archetypů a symbolů duše. Během svých dlouholetých studií a experimentů s Knihou proměn (I-ting) stále znovu narážel na fenomén, který nazval synchronicitou. Tento dosud nedostatečně prozkoumaný pojem označuje zdánlivě nevysvětlitelné shody okolností mezi událostmi, jejichž souvislost nemůže být logicky dokázána.

Tyto shody okolností známe všichni z vlastní zkušenosti. Právě se například chystáte zavolat jednomu známému, když vtom zazvoní telefon a on je na drátě. Nebo v novinách čtete o velikém požáru a najednou si uvědomíte, že se vám předcházející noci zdálo o hořícím domě. A když zapnete televizi, abyste se podívali na fotbalový zápas, najednou víte, aniž byste věděli jak, které družstvo vyhraje, a skutečně se to stane. Příklady mohou pokračovat do nekonečna.

Poznání nezbytné k pochopeni takových fenoménů se nám dalekosáhle ztratilo. Naše niterná poselství k nám přicházejí často natolik zakódována, že jejich význam nejsme schopni zachytit. Tarot může být použit jako klíč k obrazům a stavům naší duše. Obraz na každé vytažené kartě odráží nějaký aspekt našeho nitra v daném okamžiku.

Důsledně vzato, princip synchronicity znamená, že naše celkové vnímání vnějšího světa, souhrn našich zkušeností, kráčí synchronně s naším nitrem. V tomto smyslu si každý z nás v každém okamžiku znovu vytváří svou vlastní realitu. Člověk, který tuto skutečnost pozná a přijme, je připraven nést plnou odpovědnost za sebe a za svůj život.

Obrazy a symboly tarotu plní funkci prostředníka. Stejná karta bude mít zcela odlišný význam pro různé lidi a dokonce odlišný význam pro stejného člověka v různých dobách a v různých životních situacích. Karta, kterou si vytáhnete, zrcadlí váš duševní stav a energii v okamžiku, kdy jste si ji vytáhli. Je výrazem a nositelem energie odpovídající jejímu symbolickému obsahu a je synchronní s vašimi energiemi. Ruka, kanál vaší energie, pohybující se nad kartami je přitahována kartou s odpovídající (synchronní) energií. Odpověď nikdy nedostáváme od tarotových karet samotných. Vždy přichází od našeho vnitřního vedení nebo vnitřní moudrosti, na kterou máme být zaměřeni. Obrazy karet slouží pouze jako médium, s jehož pomocí si intuitivní přístup k naší vnitřní moudrosti usnadňujeme.

- ↑ -

Jak přistupovat k tarotu

Každý, kdo se tarotem zabývá, sám určí, jaký význam v jeho životě tato obrazová kniha moudrosti dostane. Závisí to na osobním postoji, vnitřním přesvědčení s jakým k tarotu přistupujeme.

Je to pouhá zvědavost? Skepse? Připravenost experimentovat? Ať už je naše vědomá motivace jakákoliv, je důležité k tarotu přistupovat s hravostí a humorem, nikdy ne smrtelně vážně. Tarot nám znovu a znovu připomíná, že veškerý život je hrou a má být prožit hravě, bez ohledu na to, jak důležitá se nám naše situace v dané chvíli může zdát a do jaké míry se identifikujeme s jejími okolnostmi. Pomáhá nám dívat se na svět s jistým odstupem. Učí nás pozorovat život z nových perspektiv a přijímat svět v širších souvislostech.

Jste-li připravení tarot přijmout a přistupovat k němu jako k rádci v existenciálních otázkách života, přistupujte k němu s upřímným, láskyplným respektem - jako k dobrému, moudrému příteli. Umožní vám vyvinout živou intimní komunikaci. Člověk pak nepřestává vycházet z údivu, jak přímo tarot odpovídá a jak otevírá a vykládá skryté aspekty života.

Nejvyšším cílem práce s kartami je prohlubovat důvěru ve vnímání vlastní vnitřní skutečnosti, naučit se slyšet hlas svého srdce a následovat vnitřního vůdce.

- ↑ -

Umění klást otázky

Kvalitu odpovědí určuje povaha otázek, které tarotu pokládáte. Čím jasnější a jednoznačnější jsou otázky, tím zřetelnější budou odpovědi. Následuje několik příkladů, které vám pomohou naučit se umění formulovat otázky.

- ↑ -

Otázky týkající se "tady a teď"

Vytahuji jednu kartu, která představuje mne v tomto okamžiku a na tomto místě. Jak nyní vypadá moje vnitřní realita? Jaká je moje současná situace? Jakým silným vlivům jsem v tomto období vystaven? Co mě obklopuje? Jak se mám zachovat?

Tarot ochotně odpovídá na jakékoliv otázky týkající se přítomnosti. Shora uvedené příklady mohou být samozřejmě v závislosti na konkrétní situaci libovolně obměňovány a doplňovány. Je dobré se rozhodnout nejvýš pro tři otázky. Před každou otázkou si uvědomte, do jaké míry jste skutečně ochotni přijmout odpověď, kterou vám tarot dá - i když se nemusí vašemu egu jevit právě lichotivě. Mějte na paměti, že tarot je tu proto, aby nám pomohl ze zajetých kolejí, ukázal na naše dosavadní omezení a rozšířil naše pojetí skutečnosti!

- ↑ -

Rozhodování

Nesnadnost rozhodnutí se může týkat jak zcela banálních, všedních záležitostí, tak i hlubších pronikavých změn, které ovlivní celý váš život. Jestliže se s těmito otázkami obracíte na tarot, zvažte svou připravenost informaci přijmout a nejspíše jasné nebo nečekané odkazy odpovědí využít. Jsou-li karty opakovaně zneužívány, tj. jsou-li důležitá poselství opakovaně přehlížena, ztratí brzy svou sílu a přestanou poskytovat jasné odpovědi.

Rozhodujete-li se mezi několika alternativami, udělejte si především jasno, o jaké alternativy jde a jaké jsou možné následky. Karty vytahujte jen pro ty alternativy, které byste skutečně zvolili. Vytahovat kartu pro možnost, která je již předem vyloučena, nemá smysl.

- ↑ -

Příklad 1:

Ve svém povolání stojím před rozhodnutím, zda:

 1. se více angažovat ve své současné pozici, nebo
 2. se jí zcela vzdát, abych byl volný pro něco úplně nového.

Pro každou možnost si vytáhnu jednu kartu a jsem připraven odkazy tarotu přijmout.

- ↑ -

Odpověď tarotu pro variantu:

 1. Pět Pohárů (Zklamání)
 2. Eso Disků (viz také popis karty, jež obecně vyjadřuje vnitřní a vnější bohatství)

V tomto případě tarot jednoznačně rozhodl pro variantu b), tj. být otevřený pro změnu povolání.

- ↑ -

Příklad 2:

Můj vztah k partnerovi X je už delší dobu velmi napjatý. Bude :

 1. lepší, když se rozloučíme,
 2. nebo máme ve vztahu zůstat a víc nebo otevřeněji si promluvit, abychom stávající napětí překonali?

- ↑ -

Odpověd tarotu pro variantu:

 1. Osm Pohárů (Netečnost)
 2. Princ Holí (viz také popis karty, ale obecně znamená cestu z temnot ke světlu).

Zde ukazuje tarot zcela jasně, že rozchod v této chvíli by se rovnal útěku před potřebnou a přínosnou výměnou názorů.

- ↑ -

Otázky týkající se minulosti

Otázky týkající se minulosti často svědčí o nevyřešených vztazích nebo situacích. Tarot nám může být při vyjasňování a překonávání těchto neuzavřených zážitků velmi nápomocen. Na závěr by se však měl člověk vždy ptát na promítnutí staré lekce v jeho současné situaci.

- ↑ -

Příklady:

Na čem ulpívám?

Od čeho bych se měl oprostit?

Čemu jsem se měl tehdy z toho vztahu nebo situace naučit?

Čemu jsem se vyhýbal?

Co mám dělat, abych neuzavřené ukončil?

- ↑ -

Otázky na budoucnost

Otázky týkající se budoucnosti patří k těm nejoblíbenějším, jsou však také nejožehavější. Formulujte je co nejpečlivěji a kriticky zkoumejte, co pro vás znamenají. Tarot zpravidla odmítá odpovídat na otázky pokládané z pouhé zvědavosti nebo na otázky, jež pramení z neochoty přijmout vlastní zodpovědnost za to, co se ve vašem životě děje. To neznamená, že by otázky na budoucnost měly být tabu. Mnohé nasvědčuje tomu, že budoucnost je obsažena v každém okamžiku, stejně tak jako to, co se přihodilo v minulosti. Tarot může být užitečným rádcem pro nadcházející události.

- ↑ -

Příklad 1:

Čeká vás setkání s nějakým člověkem. Možné otázky pro Tarot:

 1. Jaký význam pro mne má vztah k tomuto člověku?
 2. Jaký význam má nastávající setkání pro náš vztah?
 3. Co mi tento člověk přináší?
 4. Jak se mám vůči němu zachovat?
 5. Čemu se mohu naučit z jednání s tímto člověkem?

- ↑ -

Příklad 2:

Stojí před vámi nějaký úkol (obchod, zkouška, rozhodnutí, cesta atd.). Možné otázky pro tarot:

 1. Co tento úkol znamená v mém životě?
 2. Co se stane, když se tomuto úkolu budu plně věnovat (event. se mu vyhnu)?
 3. Jakou životní lekci mi přitom dává?
 4. Jaké jsou moje největší naděje a obavy?
 5. Jak bych měl k tomuto úkolu přistupovat?

- ↑ -

Otázky na nepřítomné osoby

Je zcela oprávněné objasnit si prostřednictvím tarotu vztahy k nepřítomným osobám nebo se dovědět něco o lidech, s nimiž jsme zvláštním způsobem spojeni. Ve svých myšlenkách to děláme denně. Tarot by však měl být nejprve dotázán, je-li právě teď vhodná doba pro navázání spojení s dotyčným člověkem a jsou-li karty připraveny informaci o tomto člověku poskytnout. V případě, že Tarot potvrdí tyto základní otázky, je možné se s tímto člověkem ve vědomí spojit a nechat přijít otázku, kterou bychom mu chtěli položit. S otázkou na srdci pak vytáhněte kartu a přijměte odpověď.

- ↑ -