ALEISTER CROWLEY TAROT

K čemu tarot slouží

Tarot nám pomáhá zkoumat a poznávat sebe sama. V této kapitole bych vám chtěl přiblížit aspekty, které pro mne na mé cestě a při práci s tarotem byly a jsou nejdůležitější.

ROZŠÍŘENÍ A ZDOKONALENÍ INTUITIVNÍHO VNÍMÁNÍ

My lidé využíváme jen malou část naší skutečné mozkové kapacity, tj. přibližně 12-17%. Velcí géniové se blíží 20%. Co je se zbylými 80%? Nedokážeme si ani představit, jak by náš život vypadal, kdyby celé lidstvo dokázalo žít svůj plný potenciál! Země by byla rájem - k ničemu menšímu konečně určena nebyla. Je třeba, abychom se my lidé znovu rozpomněli na své vlastnictví, na náš duchovní potenciál, naši intuici, naše neomezené vnitřní poznání. Zdokonalování a rozšiřování našeho intuitivního vnímání je v tomto směru prvním důležitým krokem.

- ↑ -

SEBEPOZNÁNÍ A HLEDÁNÍ NAŠEHO POSLÁNÍ

Každý z nás přichází na svět s vnitřním plánem duše, s vědomým záměrem a zvláštním úkolem. V prostoru z nekonečna a světla, odkud přicházíme, abychom se inkarnovali, jsme na úrovni duše například věděli, jakým lekcím se chceme naučit a kteří lidé pro nás budou důležití. Vědomě jsme si zvolili své rodiče a poměry, do kterých jsme se narodili. Přechod z bezmezného prostoru do stísněného, ze svobody do omezení však pro nás byl tak trochu šokující. Inkarnací do časoprostoru opustila duše jemnohmotné rozměry mezisvětů a nastoupila proces zkušeností v dualitě a hmotě. V průběhu náhlého, šokujícího přechodu z jemnohmotného do hrubohmotného světa zpravidla dochází ke ztrátě vědomí o záměrech a motivech, které této inkarnaci dávají smysl: o našem posláni.

Většina lidí tak prožívá život v jakémsi "předvědomém" stavu, ve kterém se jejich cíle a záměry zdají být víceméně náhodné Trpí zdánlivou nesmyslností své existence, neboť to, že se vzdálili svému původnímu životnímu plánu, přináší nutně utrpení. Toto utrpení však není trestem za nevědomost, nýbrž pokusem vnitřního vedení upozornit nás na nutnost rozšíření vědomí.

Tarot může být na naši cestě sebepoznání a hledání zapomenutého poslání cenným přínosem.

- ↑ -

VNITŘNÍ VEDENÍ

Když na svých seminářích používám tarot k objasnění klíčových osobních otázek, zdůrazňuji přitom vždy znovu, že nám nikdy neodpovídají karty samy, ale vnitřní instance moudrosti a vedení, na kterou se naladíme. Tarotové karty slouží při našem kontaktu s nitrem, vnitřním vedením, skutečným či vyšším já, neboli božskou esencí v nás pouze jako médium.

Kvalita našeho života závisí na tom, do jaké míry jsme s tímto jádrem, s touto vnitřní transcendentní instancí spojeni. Teprve vědomé nasměrování na tohoto vnitřního obra, na božskou Prasílu, vnitřního Krista nebo Buddhu, nám otvírá přístup k naší skutečné velikosti a našemu potenciálu síly, lásky a radosti, který podstatně rozšíří a posléze i překoná hranice našeho ega. Jsme-li si při zacházení s tarotem tohoto vnitřního vedení vědomi a učíme-li se podle něj žit, odkrýváme v sobě nesmírné, blahodárně působící bohatství.

- ↑ -

POMOC V ROZHODOVÁNÍ

Spíše než jednat jsme nuceni se rozhodovat. Každému činu předchází rozhodnutí a náš současný život je mimo jiné také výsledkem rozhodnuti, která jsme, vědomě či nevědomě, až do tohoto okamžiku učinili.

Čím svobodněji a sebejistěji svůj život utváříme, tím častěji se ocitáme v situacích, kdy už náš rozum na všechna pro a proti nestačí. Když naše denní vědomí, náš rozumový úsudek dosáhne svých hranic, měli bychom se rozhodnout pomocí intuice. Zaměříme-li se na vnitřní vedení, jsou pro tento účel tarotové karty obzvlášť vhodné. Náš rozum potom v tomto procesu ujasňuje všechny možnosti a jejich důsledky. Na své vnitřní vedení se můžeme s pomocí karet obrátit zejména tehdy, jsme-li otevřeni více než jedné možnosti rozhodnutí. Získáme tak cenné informace o různých možnostech, které pro nás život připravil.

- ↑ -

VYJASNĚNÍ VZTAHU

Podstatnou část našich životních lekcí získáváme prostřednictvím vztahů s lidmi, se kterými nás pojí přátelství a láska, ale také nenávist, spory nebo závislost. Otázky týkající se ujasnění našich vztahů patří mezi ty nejčastější. Ve skutečnosti asi sotva existuje ještě jiná oblast života (kromě zaměstnání), která by na nás měla tak hluboký a stálý vliv. Toto téma považuji za natolik důležité, že jsem mu věnoval celou knihu. (Tarot, Zrcadlo vztahů).

S pomocí karet můžete spolu s partnerem (je-li pro to otevřený) pochopit opakující se konfliktní situace a přejít ke komunikaci na vyšší úrovni. Tarot vám může poskytnout cenné rady a podněty ke konkrétním činům a k pochopení lekcí, jež jsou nám prostřednictvím našich vztahů udělovány.

- ↑ -

MEDITACE A VNITŘNÍ ROVNOVÁHA

Meditace se na určitém stupni vývoje stává stále víc nutností. Tak jako se o čistotu a pořádek staráme ve svém bytě, měli bychom také dbát o naše vnitřní prostory. Neustálé vnější podněty a vlivy se v našem vědomí usazují jako prach - a ten by měl být nejlépe denně odstraňován; jen tak zůstane naše spojení s vnitřním vedením jasné a ničím nezkažené.

Pro svou meditaci bychom si měli vytvořit vlastní rituál vnitřní harmonizace - a do tohoto malého obřadu se dá tarot na začátku nebo na konci báječně zabudovat. Můžeme se ptát na aktuální životní situace, nebo zcela všeobecně: "Čemu mě současné události chtějí naučit?". Zůstaneme tak ve spojení se svým vnitřním vedením a to, co se nám stane, budeme prožívat bděleji a vědoměji. Krok za krokem znovu objevíme plnost a jednoduchost bytí, údiv našeho vnitřního dítěte ve světě plném divů, dobrodružství a darů lásky. Naše pocity nejsou určovány ani tak "skutečnými událostmi", jako spíš významem, který jim přisuzujeme! Naučíme-li se vidět svou pravou božskou podstatu z vnitřního, rozšířeného pohledu, bude se nám i celý dnešní svět se svým vřením, výzvami a dokonce i s jeho šílenstvím jevit jako něco nutného, poučného a smysluplného. Láska, nejvyšší síla v tomto vesmíru, dává člověku svobodu. Může být zapomenuta, ale nikdy ne poražena ani odstraněna. Požehnaní jsou lidé, kteří v sobě i přes všechen vnější chaos nalezli nehybný bod klidu, který nemůže být poškozen ani zničen a který přetrvává všechny proměny času.

Nejsme pouhým tělem, neboť to je podřízeno neustálým změnám. Také nejsme myšlenkami či emocemi, jejichž přicházení a odcházení můžeme přirovnat ke stále se měnícímu počasí. Právě tak málo jsme nejrůznějšími rolemi, které ve svém všedním životě přijímáme a hrajeme, neboť do nich můžeme podle libosti vklouznout a zase z nich vyklouznout. Ve své podstatě jsme dokonalým, nesmrtelným vědomím: Vždy jsme byli a v různých tělech a formách vždy budeme! Záleží jen na nás, nakolik si své skutečné já uvědomujeme a do jaké míry se uvolníme ze slepého, úzkostlivého zaujetí vnějšími událostmi. Uvědomujeme si pak Jedinou Sílu, pronikající vším a projevující se ve svých vlastních zákonitostech. A stále živěji oslavujeme velkolepé příležitosti k učení a sebeuvědomění, kterými nás život obdarovává. Poznáváme, že dokonce ani bolestné zkušenosti nejsou "špatnými zkušenostmi" nýbrž jen láskyplnými nebo naléhavými pobídkami k dalším nutným krokům.

V tomto smyslu nám tarot napomáhá k hlubšímu poznání nás samých a našeho života, stejně tak jako energií, zákonitostí a sil působících za všemi jeho projevy. Jsem rád, že smím přátele tarotu na cestě k našemu společnému cíli - k nám samým - provázet svými knihami.

- ↑ -