Kompletní slovníky:

SANSKRT

HINDI

Slovník "Mudry"

SÁNSKRTSKO - ČESKÝ SLOVNÍK

A
Ane, vyjádření záporu
ABHAJAअभयnepřítomnost strachu, beze strachu, odvaha, bezpečí
ABHÉDAअभेदnerozdílný, totožný
ABHISAMAJAअभिसमयjasné pochopení
ABHISAMBUDDHAअभिसम्बुद्धbuddha, ten, kdo dosáhl poznání
ABHÚअभूnezrozený
ÁDAआदpřijetí
ÁDHÁRAआधारpodpora, podstata, základ, původ, forma
ÁDIआदिprvotní, prapůvodní
ADITIअदितिženská personifikace boha Brahmy (matka všech bohů)
ÁDITJAआदित्यSlunce, vztahující se k bohu Slunce
ÁDITJÁआदित्याjméno boha Slunce Súrji, syn Aditi (ženské personifikace boha Brahmy)
ADVAITAअद्वैतnedualita, jednota; jediný, jedinečný, unikátní
ADŽAअजnezrozený
ADŽEJAअजेयnepřemožitelný
ADŽURअजुर्nepodléhající stáří či zániku
ÁDŽŇÁआज्ञाšestá čakra neboli třetí oko
AGNIअग्निbůh ohně, oheň, obětní oheň
AGNIVARDHAKAअग्निवर्धकpodporující trávení; žaludeční
AGÓČARAअगोचरnedosažitelný, nepoznatelný; za smyslovým poznáním; bůh Brahma
AHआहbýt, tak jest
AHAMअहम्
AHAM ASMIअहम् अस्मिjá jsem
AHAM BRAHMÁSMIअहम् ब्रह्मास्मिjá jsem Brahma
AHAMKÁRAअहंकारego, egoismus, vědomí sebe (já jsem ten, kdo činí)
AJEअये vyjadřuje vokativ (5. pád)
ÁKÁŠAआकाशnebe, prostor, éter; prostor - jeden z pěti prvků (tattev)
AKHILAअखिलvesmír, celek
AKHILANDÉŠVARÍjedna z forem bohyně Párvatí (v překladu znamená vládkyně vesmíru)
ALAJAअलयne-zánik, stálost
AMALAअमलčirý, zářící
AMARA (A MÁRA)अमरnesmrtelný, věčný; Bůh
AMARANÁTHAnesmrtelný Pán, věčný Bůh, Bůh
AMBÁअम्बाmatka, matka všeho; označení pro Durgu
AMBAKAअम्बकoko, Šivovo oko
AMBIKÁअम्बिकाmatka; sestra boha Rudry
AMITÁBHAअमिताभnezměřitelná krása, třpyt; jeden z aspektů Buddhy
AMITHJÁअमिथ्याpravdivě, po pravdě; bez omylu
AMITRAअमित्रbezmezný, nekonečný, neomezený, ohromný
AMRITAअमृतnesmrtelnost, věčnost
ÁMUKTAआमुक्तvybavený; ozbrojit
ANÁHATAअनाहतčtvrtá neboli srdeční čakra
ÁNANDAआनन्दblaženost, radost (stav klidné mysli)
ANÁŠAअनाशnezničený, žijící
ANÁTHAअनाथnemající ochránce nebo mistra, (opak k NÁTHA)
ÁNAVAआनव omezení; lidský
AŇDŽALIअञ्जलिpozdrav, dar, oběť
AŇDŽANÍअञ्जनीmatka Hanumana
ANTARAअन्तरperioda, období
ÁNTARAआन्तरvnitřní, uvnitř; nitro, srdce
ANTARJÁMINejvyšší Božství, které je obsaženo v každé bytosti
ANÚNÁअनूनाcelý, úplný
ANUTARAअणुतरjemný
ANUTPANNAअनुत्पन्नnezrozený
ANUTTARAअनुत्तरnejlepší, skvělý
APÁNAअपानjeden z pěti základních větrů v těle, který směřuje dolů a odchází konečníkem
ÁPASआपस्voda; jeden z pěti základních prvků (tattev)
APRÁPTIअप्राप्तिne-dosažení, ne-získání
ÁRATIआरतिobřad, kdy před obraz Boha či Mistra jsou kladeny svíčky, kadidlo, kafr atd. představující pět prvků a pět smyslů, které tvoří lidské tělo;
přestat, ustat, zastavit
ARDHAअर्धpoloviční; polovina, část
ARDHAČAKRÁSANAअर्धचक्रासनjógická pozice - poloviční most
ARHATअर्हत्dokonalá duše
ÁRJAआर्यvznešený, ctihodný, ušlechtilý
ÁRJÁआर्याjméno bohyně Párvatí
ARKAअर्कsluneční paprsek, oheň; Slunce
ARKAJAअर्कय teplo; chvála, velebení
ARTHAअर्थpeníze, bohatství, majetek; předmět touhy
ÁRUKAआरुकzranění, ublížení
ARULAअरुलvoda; loďka
ARUNÁČALAposvátná hora v jižní Indii zasvěcená bohu Šivovi
ARÚPALÓKAअरूपलोकेříše beztvará; říše čtyř nebes
ASAMASAMAअसमसमjedinečný
ASAMPÚRNÁअसम्पूर्णneúplný, nedokončený
ASATअसत्neskutečné, neexistující, nepravdivé, špatné
ÁSÁTआसात्v blízkosti
ASATTÁअसत्ताneexistence
ASTAअस्तkonec; zbavený
ÁSTAआस्तvšichni byli
ÁSTHITAआस्थितjsoucí, přebývající
ASTITVAअस्तित्वexistence, skutečnost
ÁŠRITJAआश्रित्यvykonávat; mít útočiště, záchranu
AŠVAअश्वkůň
ÁŠVINAआश्विनtýkající se jezdce na koni
ATIअतिvelmi, za
ÁTMÁआत्माjá, duše
ÁTMANआत्मन्duše, duch, individuální duše, esence, dech
AVAअवpryč
ÁVÁआवा udělit, dát
AVALÓKAJATIअवलोकयतिpozorovat
AVALÓKITÉŠVARAअवलोकितेश्वर
ÁVARANAआवरणzeď, zakrytí, uzavření
AVATARAअवतरpříležitost
AVATÁRA, AVATÁRअवतारavatár, inkarnace, vtělení, sestoupení Boha na zem
AVINÁŠIअविनाश्यnehynoucí, nezničitelný
- ↑ -
B
BÁBÁduchovní mistr, otec, Bůh, oslovení vyjadřující respekt a úctu
(slovo BÁBÁ pochází ze slova VAPRA - otec - Bapra - Bappa - Baba)
BALAबलsíla, moc; silný, mocný
BÁLAबालchlapec, kluk
BÁLÁबालाdívka, mladá žena
BÁLAKAबालकmladý, dětský; chlapec
BALARÁMAबलरामstarší bratr Krišny, uctívaný jako avatár Ádi Séša (král Nágů - hadů), či spolu s Krišnou uctívaný jako inkarnace boha Višnua
BALIबलिoběť, dar
BALÍkrál démonů, kterého zabil bůh Višnu v jedné ze svých inkarnací;
silný, statečný
BANDHAबंधomezení, svázanost, zajetí; brzdit, spoutat;
zámek, uzávěr, závora, pečeť
BANDHANAबन्धनuvěznit, připoutat, pevně držet; stonek, stopka, spojení
BANDHANÁभन्दनाvelebit, chválit
BANDHANAMबन्धनंzbavit se pout, uniknout z uvěznění
BANDHUबन्धुbratr, přítel
BHÁ, BHÉभाsvětlo, záře, jas
BHADŽAभजuctívat, uctívání
BHADŽAMÁNAभजमानsetkat se, potkat se
BHAGAVÁNभगवान्Bůh, osvícený mistr
BHAGAVATभगवत् , भगवतBůh, jméno Šivy, jméno Buddhy nebo Bódhisattvy;
ten kdo je božský nebo uctíváníhodný
BHAGAVATAभागवतvyznavač Boha, věřící; stoupenec, oddaný Mistra; svatý, božský
BHAGAVATÉभगवतेnejvyšší Bůh, Božský Otec - mužský princip boha
BHAGAVATÍभगवतीnejvyšší Bohyně, Božská Matka - ženský princip boha, nejvyšší tvořivá síla
BHAJAभयstrach, obava, bázeň
BHAJAMKARAभयङ्करstrašný, děsivý, nahánějící strach; hrozivý aspekt boha Šivy
BHAJRAVAभैरवstrašný, děsivý, nahánějící strach; hrozivý aspekt boha Šivy
BHAJŠADŹJAभैषज्यlék, léčit
BHAKTAभक्तvěřící, oddaný; ten, kdo jde cestou lásky a uctívání
BHAKTIभक्तिoddanost, láska, věrnost, uctívání
BHAMzvuk, který vydává Šivův bubínek
BHÁNAभानsvětlo, lesk, třpyt; vznik, manifestace, zhmotnění
BHÁNAVAभानवpříslušející Slunci
BHÁNAVÍJAभानवीयpříslušející Slunci; pocházející ze Slunce
BHANDŽAभङ्गpřestávka, přerušení
BHÁNUभानुSlunce; třpyt, jas, záře, světlo, paprsek světla
BHARANAभरणnosit, oblékat se
BHARASभरस्držet, nést, opatrovat, střežit, uchovávat v srdci
BHARGAभर्गnádhera, vznešenost, sláva, záře, lesk
BHARIभरिdržící, vlastnící, ovládající; vyživující
BHÁSAभासsvětlo, záře, lesk, třpyt
BHÁSKARAभास्करzářící, vytvářející světlo
BHÁŠÁभाषाřeč, mluvení; nářek
BHAVAभव duch, stav bytí, existence, vznik, zrod, přicházení, Nejvyšší Bytí, též označení Šivy; původní, prvotní, existence, bůh
BHÁVAभावduch; cit, emoce, vášeň
BHAVANAभवनpalác; příbytek
BHAVÁNÍभवानी bohyně; Bohyně Matka, bohyně Párvatí (manželka Šivy)
BHAVANTUभवंतु nechť jsou, nechť se stanou
BHAVATभवत्bytí; pán; ty; vaše ctihodnosti
BHAVATÍभवतीty (uctivě)
BHAVATUभवतु nechť se tak stane …
BHÉDAभेदrozdělení, dělení; rozdíl; pronikání
BHIRÁDŽAभ्राजzářící, oslnivý
BHÓDŽA भोजužívat si, vychutnávat si
BHÓDŽANAभोजनjídlo, pokrm; nakrmit, dávat jíst; dárce jídla; mít požitek
BHÓDŽJAभोज्यakt jezení, jídlo, pokrm
BHÓKTÁभोक्ताten, kdo zakouší, prožívá
BHÓLANATHjméno boha Šivy
BHRAMARAभ्रमरvčela, hmyz
BHRÁMARAभ्रामरvztahující se k hmyzu
BHÚČARAभूचरchodící po zemi, pohybující se po zemi
BHÚČARIभूचरिsíla vztahující se k vnějším objektům, ke světu
BHUDŽANGAभुजङ्गhad
BHÚMIभूमिzemě
BHÚRभूर्fyzický svět, Země, existence, život, dech
BHÚTAभूतopak k neprojevenému, stvořená bytost;
duch, element, jakýkoliv z pěti základních prvků (živlů)
BHÚTEŠAभूतेशpán tvorstva, sluneční, patřící Slunci
BHÚTÉŠVARAभूतेश्वरpán tvorstva, pán všech živlů
BHUVAभुवatmosféra
BHUVAHभुवःastrální svět, nebe, nebeský svět
BHUVANAभुवनvesmír, svět, země; existence
BHUVANÉŠVARÍभुवनेश्वरीkrálovna vesmíru, vládkyně světa; jméno bohyně Párvatí
BÍDŽAबीजsemeno
BINDUबिन्दुbod, kolečko; znamení, které si hinduisté malují na čelo jako symbol třetího oka (symbol poznání Pravdy)
BÓ, BHÓभोpozdrav; slovo vyjadřující příslušnost k určité osobě
BÓDHIबोधिdokonalé poznání; moudrý
bódhiबोधिdokonalé poznání, moudrost; moudrý
BÓDHISATTVAबोधिसत्त्वten, kdo se vzdá konečného osvícení, aby mohl pomoci druhým
BÓLÓzpívejme, říkejme
BRAHMAब्रह्मAbsolutno, Nejvyšší Duch
BRAHMÁ
(psáno BRAHMA)
ब्रह्मstvořitel vesmíru - bůh z hinduistické trojice Brahma, Višnu a Šiva
BRÁHMAब्राह्मsvatý, božský, posvátný; vztahující se k Brahmovi
BRAHMANब्रह्मन्Absolutno, nejvyšší princip, Univerzální (Nejvyšší) Vědomí
BRAHMÁSMIब्रह्मास्मिjsem Brahma, jsem Bůh
BUDDHAबुद्धosvícený, probuzený; mudrc
BUDDHIबुद्धिdovednost; poznání, uskutečnění; intuice
BUDHAबुधmoudrý, učený, chytrý; moudrý muž, mudrc; Merkur
- ↑ -
C / Č
ČAKRAचक्रkolo
ČAKRÁSANAचक्रासनvozíček; jógická pozice - most
CALÁ, CALÉचलाzáblesk, osvícení
ČAa; čirý; obojí; jak .. tak; nejen ... ale také ...
ČAKŠUचक्षुoko
ČÁMUNDÁचामुण्डाjedna z hrozivých forem Durgy (která zahubila démony Čandu a Mundu)
ČANDIKAचण्डिकाjméno bohyně Durgy (vyvolávající údiv, úctu či bázeň)
ČANDRAचन्द्रměsíc, luna; zářící
ČARAचरjsoucí, jdoucí, provádějící
ČÁRAचारchodit, procházet se, cestovat
ČARAN, ČARANAचरणnoha, nohy; dotknout se něčích nohou na znamení úcty
ČARJAचर्यprováděný, uskutečněný
ČATURBHUDŽAचतुर्भुजčtyřruký
ČEJTANJAचैतन्यduše, vědomí, duch, Univerzální Vědomí
ČIDAMBARAMměsto v Indii, které je proslulé chrámem zasvěceným bohu Šivovi v jeho aspektu kosmického tanečníka (Natarádži)
ČIDÁNANDAचिदानन्दVědomí - Blaženost; jméno boha Šivy
ČÍNAचीनvlákno, vedení
ČITचित्vědomí
ČITIचितिnezávislá síla, která udržuje život; pochopení, porozumění
ČITTAचित्तmysl, paměť, inteligence
- ↑ -
D
DAद , ड hora; zvuk; Šiva; dávání
दा , डाochrana, dávání; teplo; očištění
DAJÁदयाsoucit, soucítění
DÁJAदायdávat; dar, dávání
DAJÁLUदयालुdávající soucit, soucitný
DAKŠINAदक्षिणाjih
DARAदरpotok, proud, tok; strach, obava; jed; otrávit, zničit; lpět
DÁSAदासslužebník, otrok, zlý duch, démon; bezbožný, hříšný
DÉVA, DEVASदेव , देवतBůh, nebeská bytost, Božský Otec
DÉVADÉVAदेवदेवPán všech Pánů, Bůh Bohů
DÉVAKÍदेवकीmatka Krišny
DÉVAKÍJAदेवकीयbožský, dokonalý
DÉVATAदेवताBůh, nebeská bytost, Božský Otec
DÉVÍदेवीbohyně, Božská Matka
DHAdržení, bohatství, prosperita
DHAMAधमměsíc, rozpustit se, rozplynout se, foukat
DHÁMAधामobydlí, příbytek; sféra, ve které pobývá Nejvyšší Bůh
DHANAधनbohatství, hojnost, peníze, poklad, dar, majetek
DHÁNAधानdržící, udržující, uchovávající, obsahující
DHANJAVÁDAधन्यवादděkuji; poděkování; vděčnost
DHARAधरdržení; držet, mít
DHARÁधराzemě; ten; kdo podepírá, nese
DHÁRAधारobsahující; držící, podpírající
DHÁRÁधाराdéšť, potok, vodní proud; hřeben hory; noc
DHÁRINÍधारिणीzemě
DHARMAधर्मpodstata, přirozenost věcí, zákon, zvyk, vlastnost;
způsob bytí, cesta;
v buddhismu též nauka o přirozenosti věcí
DHARMAČAKRAधर्मचक्रkolo dharmy
DHÁTUधातुelement, prvek; kov; vitální síla v lidském těle (odpovídá čakrám);
kořen, pramen, původ
DHÍधीmysl, intelekt; moudrost, pochopení, vědění; meditace
DHÍMAHIधीमहिpod vlivem meditace, v meditaci; pravá meditace
DHIMIzvuk, který vydávají zvonečky na Šivově kotníku
DHJÁNAध्यानmeditace, kontemplace
DHURधुर्bohatství; břemeno; jiskra
DURGAदुर्गnedosažitelná, nepřístupná, nepřemožitelná; pevnost
DURGÁदुर्गाhrozivá podoba bohyně; označení pro bohyni Párvatí
DÍNAदीनchudý; bezradný; smutný
DÍPTA, DÍPITAदीप्तzářící, svítící; čistý
DIVJÁदिव्यbožský, dokonalý, nebeský
DRAVINAद्रविणbohatství, majetek, peníze
DUKHA, DUHKHA, DHUKHAदुःख, दुःख, दुःखंsmutek, žal, utrpení, neštěstí, bolest
DÚMmagická slabika, symbolizuje bohyni Durgu
DÚTAदूतanděl, posel
DVÁRAद्वारdveře, brána; cesta, směr, vstup, otvor
DVEŠAद्वेशnenávist, zášť
- ↑ -
DŽÁजाzrozený; narodit se; otec
DŽÁGAयागudělit, věnovat, dát
DŽAGADÁDHÁRApodporovat či ochraňovat vesmír
DŽAGADAMBÁmatka celého světa
DŽAGADÓDHÁRINÍ udržovatelka vesmíru, ochraňovatelka světa
DŽAGATvesmír, svět, země
DŽAGEŠPán vesmíru
DŽAJ, DŽAJA, DŽEJजयvítězství, sláva; pozdrav
DŽAJAजयvítězství; zvítězit, přemoci
DŽALAजलvoda, tekutina
DŽALANDHARAजलन्धरten, kdo zadržuje vodu
DŽANAजनčlověk, žijící tvor, osoba
DŽANÁजनाnezrozený
DŽÁNAजानpůvod, zrození
DŽANANAजननzrození, příčina, vytváření, tvůrce, stvořitel, soucit
DŽANARDANAten, jenž daruje, oč je požádán
DŽANÁRDANAजानार्दनvzrušující, provokující; jméno Kršny či Višnua
DŽANMAजन्मzrození, inkarnace
DŽAPAजपopakování mantry
DŽARÁजराvěk
DŽATÁजटाdlouhé spletené vlasy
DŽATÁDHARAजटाधरasketa; Šiva - mající spletené vlasy
DŽÁTIजातीkasta, kastovnictví
DŽIHVAजिह्वjazyk
DŽIHVÁजिह्वा jazyk, mluva
DŽÍVANAजीवनživot; ten, kdo dává život
DŽJÓTIज्योतिsvětlo; záře
DŽŇÁNA, GŇÁNAज्ञानmoudrost, uvědomění, poznání
DŽŇÁNÉŠVARmistr moudrosti, poznání
DŽŇÁTAVJAज्ञातव्यbýt znám; chápaný; považovaný za
DŽÚजूpodněcovat, hnát
- ↑ -
E
EJMmagická slabika, která symbolizuje ženský aspekt Božské energie v bohyni Sarasvatí (bohyně poznání, hudby a umění)
EKAएकjeden, jediný; jednota, sjednocení; bůh Višnu
EMAएमsměr, cesta
ERएर् získat, dosáhnout; přiblížit; pozvednout
EVAM एवम्tak
ÉVAMÉVAएवमेवprávě tak
- ↑ -
G
GADŽAगज slon
GADŽAVADANAगजवदनmající sloní tvář
GÁJATRÍगायत्रीjméno bohyně Sarasvatí, Matka Véd;
chvalozpěv ke Slunci;
Védská mantra složená ze 24 slabik
GAMAगमjít, směřovat; jít pryč od, odstranit
GAMBHÍRAMगम्भीरम्hluboce, silně
GANANÁJAKAगणनायकvůdce oddaných nějakému bohu (Šivovi); jméno Ganéši (syna Šivy)
GANDHÓगन्धvůně, zápach
GANDŽAगञ्जाchýše, pokladnice, důl
GANÉŠAगणेशbůh se sloní hlavou, syn boha Šivy
GANGÁगङ्गाposvátná řeka v Indii
GARUDAगरुडorel; bůh v podobě ptáka, mocné zvíře na němž létá Višnu
GATÁ, GATÉगताodešlý, zmizelý, jsoucí pryč
GAURÍगौरीjméno bohyně Párvatí (manželky Šivy)
GAUTAMÍगौतमीřeka Gódávarí v Indii (druhá nejdelší řeka po řece Gangá);
následovnice Gautamy
GHANAघनvelký, silný; šťastný; souvislý, nepřerušovaný; oblak
GHRÁNAघ्राणnos; čich; vůně; vnímání vůně, čichat, vonět
GIRIगिरिhora, kopec, skála
GIRIDHARI,
GIRIDHÁRI
गिरिधारीdržící horu; jméno Krišny, který zvedl horu Góvardhanu
GIRIDŽA, GIRIDŽÁगिरिज , गिरिजाzrozen z hor, pocházející z hor; jméno bohyně Párvatí
GÍTA, GÍTÁगीत , गीताpíseň; náboženská píseň inspirovaná slovy mistra
GJÁNAज्ञानznalost, vědění
GÓPÁLAगोपालpasáček; jméno Kršny; král; ochránce země; jméno Šivy
GÓPÍगोपीpasačka; ochránkyně
GÓPIKÁगोपिकाpasačka; ochránkyně
GOPJA, GOPYAगोप्यbýt ochraňován; být držen v tajnosti
GOSVÁMÍगोस्वामीten, kdo má svou mysl a smysly plně pod kontrolou
GÓVARDHANAगोवर्धनposvátná hora, kterou zvedl Kršna
GÓVINDAगोविन्दpastevec, hlavní pasáček; označení pro Krišnu
GUNAगुणkvalita; podstata věcí
GURUगुरुučitel, duchovní mistr
- ↑ -
H
HAsmrtící
हाah!; vyjádření údivu; vyjádření bolesti, smutku
HAJहैbuď pozdraven
HAJ (HAJATI)हय्pohnout, jít, směřovat
HÁKINÍ हाकिनी bohyně šesté čakry
HÁLÁHALAहालाहलsmrtící jed; jedovatá rostlina
HAMहम्vyjádření zdvořilosti, úcty; vyjádření hněvu; bídža mantra
HAMAहमzosobnění, ztělesnění, personifikace
HANUMANहनुमन्Hanuman - opičí král
HARAहरten, kdo odstraňuje (překážky, hříchy); ničitel; bůh Šiva
HARAHÁRAहरहारŠivův náhrdelník
HARÉ5.pád od slova Hari (jméno boha Višnua) nebo Hara (jméno Šivy); představuje Božskou energii
HARIहरिjméno boha Višnua
HARIHARAहरिहरbožstvo – napůl Višnu a napůl Šiva
हेoh!; buď pozdraven
हिproto, pro; jistě, tak, vskutku; modlit se
HIRANJAGARBHAहिरण्यगर्भjméno boha Brahmy; stvořitel, Slunce;
vesmírná inteligence, univerzální mysl;
zlaté vejce stvořené Brahmou, z něhož vzešel všechen život
होbuď pozdraven
HRDAJA, HRIDAJAहृदयsrdce; vycházející ze srdce; střed všeho; pravé vědění
HRÍMह्रीम्magická slabika, která zbavuje iluze, pročišťuje a přináší vnitřní transformaci; symbolizuje bohyni Párvatí nebo Kálí
HUM, HÚMहुम्zvolání;
mystická slabika, která zbavuje iluze, pročišťuje a přináší vnitřní transformaci a ochranu
- ↑ -
I
IČHÁइच्छाvůle, odhodlání; chtění, přání, touha
IHAइहtady; nyní; v tomto světě
INDRAइन्द्रIndra - král bohů; bůh hromů, deště a oblohy
IŠTAइष्टmilovaný, žádoucí, uctívaný; uctívání, zbožňování
ÍŠVARAईश्वरkrál, vládce, Pán, Bůh; Univerzální Vědomí; schopný
ITJÁ, ITJÉइत्याodcházející
IVAइवtak, jako
- ↑ -
J
JAsvětlo; sláva; odcházející
याjít, pohybovat se; získat; odchod, vzdálení se
JADयद्který, kdo
JADUयदुoznačení rodu Jaduovců, ve kterém se narodil Krišna
JADŽŇAयज्ञposvátný obřad; obětování; uctívání
JAMयम्bídža mantra
JÁMAयामcesta; jít; pokrok; konec
JAMUNÁयमुनाřeka v Indii
JÁNAयानpohybovat se, jít; loď, plavidlo; nástroj; vědění
JAŠÓDÁयशोदाpěstounka Krišny, která ho vychovávala
JATयत्to; ten, který; jít, pohybovat se
JÁTयात्jít, pohybovat se
JÁTAयातpoznaný, odešlý
JÁVANयावन्odchod
JEयेti, kteří
योkdo, ten, který
JÓGAयोगsjednocení, jednota
JÓGÉŠVARAयोगेश्वरmistr jógy, pán všech mystických sil
JÓNIयोनिděloha, zdroj
JUGAयुगvěk, cyklus, éra; (čtyři cykly jsou: Satja, Tréta, Dvápara, Kali)
- ↑ -
K
KABrahma; Višnu; Oheň; Vzduch; Smrt; Slunce; král; mysl, tělo
KAHकःten, kdo
KAHÓकहोřečený; říkat, vyslovovat
KÁJAकायtělo, povrch těla, zadek; pocity; povaha
KAJLÁŠकैलासposvátná hora v Himalájích (v západním Tibetu), která je zasvěcená bohu Šivovi a kde Šiva přebývá
KÁKÍकाकीvrána
KÁLAकालčas, období; černý; konec, smrt
KÁLÉकालेvčas; (přicházející) v pravý čas
KÁLÍकालीforma Durgy, hrozivá podoba bohyně spojovaná se smrtí a zánikem; černý; noc; oheň
KALIJUGAकलियुगvěk kali, poslední ze čtyř věků, věk temnoty
KÁLIKÁकालिकाčernota, černá barva
KALJÁकल्याbohatý, požehnaný
KALJÁNAकल्याणpožehnaný, posvátný, blahodárný; šťastný, štěstí
KÁMAकामtouha, chtíč
KÁMÁKŠÍकामाक्षीforma bohyně Párvatí či Durgy (se smyslnýma očima)
KÁMALÓKAकामलोकेříše duchů, lidí a polobohů
KAMÍकमी předmět touhy, lásky nebo potěšení
KÁNANAकाननles, háj; tvář Brahmy
KANČANAकाञ्चनzlato, zlatý
KAPÁLÍकपालीozdobená lebkami
KAPÁLINÍकपालिनीjedna z forem Durgy (Kálí) - ozdobená lebkami
KAPIकपिopice; hnědý; Slunce
KAPÍSAकपिशjméno Hanumana; hnědý, mající opičí barvu; duch; Slunce
KARAकरdělat; dělání; ruka
KÁRAकारdělat, dělání; akt uctívání
KÁRÁकाराbolest, zármutek, trápení; svázání
KARANAकरणpomocník, druh; dělající, způsobující
KÁRANAकारणdůvod, příčina
KARANÍकरणीaspekt, tvar, forma; konání, dělání
KAREकरे vzít
KARMAकर्मaktivita, konání, činy; síla vesmíru, zákon příčiny a následku
KARTÁकर्ताkonatel, ten kdo vykonává; předmět konání
KÁRUकारुdělající; ten, kdo dělá
KARUNÁकरुणाsoucit
KÁŠÍ, KÁŠIकाशीindické město Váránasí; nad, nahoře; zářící, Slunce
KÁTÉकातेspalovat
केten, kdo
KÉSAकेशvlasy, chlupy, srst; ocas
KÉŠAVAकेशवmající dlouhé krásné vlasy; (označení Kršny – ten, kdo zabil démona Kéšu)
KÉVALA, KÉVALAMकेवल , केवलम्pouze; naprostý, absolutní, svrchovaný, čistý
KHASlunce, obloha, nebe; štěstí; pochopení; brahma
KHAGAखगpohybující se ve vzduchu; označení Slunce
KHÉČARÍखेचरीdosažení blaženosti
KHÉLAखेलpohybující se, natřásající se, tancující
की zájmenný základ
कोpředpona, kdo, Ale kdo? Ó ne!
KÓŠAकोशtělo, obal
KRÁNTAक्रान्तpřekročit; překonat
KRIJÁक्रियाčinnost, aktivita
KRÍMmagická slabika, symbolizuje bohyni Kálí
KRPÁ, KRIPÁकृपा milosrdenství, soucit, slitování, požehnání
KRPÁKARAकृपाकरvelice soucitný, milosrdný
KŠAJAक्षयrozklad; zánik
KŠÉPANAक्षेपणodvrhnutí, odhození, zbavení se
KUBÉRA, KUVÉRAकुबेरpomalý, líný; Kubéra - bůh bohatství a pokladů
KUJČITAकुञ्चितzvlněný, kudrnatý, zakřivený
KUMÁRIकुमारिneprovdaná žena
KUMATIकुमतिnejednotnost, rozpolcenost; špatné myšlenky, slabý intelekt
KUNDALAकुण्डलprsten; kruh, kolo; náušnice
KUNDALINÍकुण्डलिनीhadí síla - kosmická energie v lidském těle spočívající jako spící had v první čakře; Durga, šakti
KUNDŽAविहरlesík, háj
KUNDŽABIHÁRIख़ुन्जबिहरिjméno Krišny; hrající si či potulující se v lese
KUSUMÉ, KUSUMÁकुसुमेkvět, květina
- ↑ -
L
लाdávání, přijímání
LAGलङ्nedokonalý, neúplný
LAKŠANÁलक्षणाznak, vlastnost; poukazovat
LAKŠMÍलक्ष्मीmanželka boha Višnu, bohyně bohatství, hojnosti, štěstí a krásy; hojnost, bohatství, prosperita, štěstí, krása
LALAललhravý, rozpustilý, žertovný, vtipálek
LAMलम्bídža mantra
LÁSJAलास्यtanec, tančící žena
LÉKÁलेखाpsaní, dopis; okraj
LÍLÁलीलाhra, zábava; božská hra, pouhé zjevení
LINGAलिङ्गpohlaví, penis; znak, symbol; symbol boha
LÓBHAलोभchamtivost, lakota
LÓKAलोकsvět, planeta; oblast
LÓLAलोल pohybující se, vlnící se v rytmu tance
- ↑ -
M
MAvoda; měsíc; štěstí; čas; hojnost
माne, (vyjadřuje zápor)
MÁ, MÁTÁमाताmatka, Božská Matka
MADAमदchtíč, vášeň, sexuální touha
MADÁमदाpýcha, arogance
MADANAमदनvášeň, láska; bůh lásky
MÁDHAVAमाधवoznačení pro Krišnu či Višnua; medový strom
MADHUमधुmed
MADHURAमधुरmilý, půvabný; sladký, jako med
MAHA, MAHÁमह, महाvelký, ohromný, silný
MAHÁDÉVAमहादेवVelký Bůh; jméno Šivy
MAHÁDÉVÍमहादेवीVelká Bohyně
MAHÁJÓGINमहायोगिन्Velký jógin
MAHÁPRABHUमहाप्रभुsvatý muž, veliký mistr; král, mocný vládce
MAHÁRÁDŽAमहाराजvládce, velký král, velký vládce
MAHÁRÁNÍमहारानीkrálovna, velká královna, velká panovnice
MAHÁSATTVAमहासत्त्वNejvyšší Skutečnost, Buddha, Vznešený
MAHÁVÍRAमहावीरvelký hrdina; lev; Mahávíra - zakladatel džinismu
MAHÉŠVARAमहेश्वरVelký Bůh, jméno boha Šivy
MAHÍमहिvelký, opravdový; právě ten (jen ten); mnoho; intelekt
MÁJÁमायाiluze, klam
MALAमलnečistota, nečistý
MAKARAमकरkrokodýl, aligátor, delfín; mořská obluda
MAMAममmůj, moje
MANAमनmysl, myšlenka, představa, víra
MÁNAमानpředstava, názor
MÁNASAमानसmysl
MAŇDŽULAमञ्जुलpůvabný, rozkošný, příjemný, okouzlující
MAŇGALAमङ्गलslibný, nadějný, příznivý; štěstí, blaženost
MANIमणिdrahokam, klenot
MANIPÚRAमणिपूरtřetí čakra neboli solární plexus
MANÓHARAमनोहरokouzlující, nádherný
MANTRAमन्त्रposvátný text, posvátná slabika, která se opakuje; kouzlo
MÁNTRIKAमान्त्रिकčaroděj; ten, kdo recituje mantry
MANUमनुčlověk; myšlení, moudrý; otec všeho lidstva
MARAमरumírání
MÁRAमारsmrt, ničení, zánik; ztělesnění zla a iluze
MÁRGAमार्गcesta, hledání
MARÍČAमरीचjméno boha Slunce
MARÍČIमरीचिpaprsky světla, také syn boha Brahmy
MÁTÁमाता matka, Božská Matka
MÁTANGÍमातङ्गीtantrická bohyně, aspekt božské Matky;
bohyně umění, slova a poznání
MATHURA,
MATHURÁ
místo v Indii, kde se narodil Kršna
MÁTSARJAमात्सर्यzávist, žárlivost
MEमेmi, mně, pro mě, můj
MÉRU, MAHÁMÉRUमेरु , महामेरुhora Méru - nebeská hora, kde přebývají bohové
MÍRAमीरoceán, moře; oddaní Kršnovi
MITAमितेodstranit, odnést, odplavit
MITRAमित्रSlunce, bůh Slunce; přítel
MÍVमीव्odložit, odstranit
MÓČANAमोचनosvobodit, zbavit, vymanit se
MÓHAमोहiluze, klam
MÓHANAमोहनpřitažlivý, okouzlující, nádherný; matoucí; iluze; jméno Krišny
MÓKŠAमोक्षosvobození, odpoutání se od klamu
MRITAमृतmrtvý
MRITJOH, MRITJORमृत्योpatřící smrti
MRITJUMDŽAJA,
MRTJUŇDŽAJA
मृत्युंजयten, kdo zvítězil nad smrtí; označení boha Šivy
MRTAमृतmrtvý
MRTI, MRITIमृतिumírání, smrt
MUDITÁमुदितpotěšení, rozkoš, radost, blaženost; radostný, veselý
MUKŠIJAमुक्षियpropustit, uvolnit, zbavit se, osvobodit se
MUKTAमुक्तosvobodit, odevzdat, vymizet; osvobozený, svobodný
MUKTANANDAosvobozený
MUKTIमुक्तिsvoboda, osvobození se, spása
MUKULAमुकुलpoupě, pupen
MUKUNDAमुकुन्दjméno Krišny, ten, kdo dává vysvobození
MÚLAमूलzdroj, kořen, základ, počátek; prvotní, počáteční
MÚLÁDHÁRAमूलाधारprvní neboli kořenová čakra
MURALÍमुरलीflétna
MURÁRIमुरारिjméno Krišny či Višnua; nepřítel démona Muru
MÚRTIमूर्तिprojevení, forma (božství), inkarnace
MUŠTIमुष्टिpěst
- ↑ -
N
NAne, není
NÁDAनादzvuk
NÁGAनागkobra, had
NAHनःnámi, nás, nám
NÁHAM, NA AHAMनाह , नअहम्nejsem
NAJVAनैवne, vůbec ne, nikdy ne; sotva, stěží
NAMAनमprovolávat slávu, oslavovat, vzdát poctu
NÁMAनामjméno, modlit se, volat
NAMAH, NAMAHAनमःprovolávat slávu, oslavovat
NÁMANनामन्jméno
NAMASनमस्pozdrav, pocta, poklona, obdiv
NAMASKÁR,
NAMASKÁRA
नमस्कारpozdrav; uctívání
NAMASTÉनमस्तेzdravit, vzdávat poctu; hinduistický pozdrav, zdravím vás
NAMÓनमो pozdrav, oslovení
NANDAनन्दpěstoun Krišny, který ho vychovával; syn, radost
NANDALALAनन्दललsyn Nandy, v překladu také hravý syn
NANDANAनन्दनsyn; potěšit, rozradostnit
NARAनरmuž, manžel; hrdina; osoba
NÁRAनारvoda; člověk, muž; lidský; smrtelný
NÁRÁJANAनारायणjméno boha Višnua; syn prapůvodního člověka (Puruši);
(NÁRA - voda, AJANA - hýbat se)
NÁRÁJANÍनारायनीbohyně hojnosti
NÁRMADAनार्मदpátá nejdelší řeka v Indii zasvěcená Šivovi
NARTANAनर्तनtanec, tancování, tanečník
NÁTAनाटtanec, tancování
NATARÁDŽAनटराजkrál tanečníků, Šiva jako kosmický tanečník
NÁTHAनाथPán, ochránce, mistr, manžel
NAVAनवmladý, nový, čerstvý; velebení, chvála
NÁVAनावloďka, člun; radostné či vítězné zvolání
NAVANÍTAनवनीतmáslo
NAVANÍTAPRIJAनवनीतप्रियmilovník másla
NAVIDJAनविद्यnevědomý
NEनेne
NETRAनेत्रoči, zrak
NIनिuvnitř, v, do, dolů, zpět
नीvůdce, průvodce, vedení
NIDÁNAनिदानkonec, uzavření, vyčištění
NIDHANAनिधनkonec, zničení, smrt
NIDHÁNAनिधानvšeobsahující, všezahrnující; poklad;
zachovat, udržet; obsahovat, mít, zahrnovat
NIDŽAनिजvlastní, osobní, vrozený
NIRÁDHÁRAनिराधारbez podpory
NIRÁKÁRAनिराकारbeztvarý, nehmotný; univerzální duše
NIRÓDHAनिरोधzánik, zničení, potlačení; nepřízeň, nadvláda
NIRVÁNAनिर्वाणkonečné vysvobození
NIRVIKALPAनिर्विकल्पčisté Vědomí, za veškerou dualitou
NIŠTHAनिष्ठspjatý, oddaný, přebývající
NITJA, NITHJAनित्यvěčný, trvalý; oceán, moře
NITJÁNANDA,
NITHJANANDA
नित्यानन्दvěčné štěstí; jméno Krišny
NIVÁRAनिवारvyhýbat se, odvrátit, zažehnat
NIVÁSANAनिवासनobydlí, příbytek; dlít, přebývat
NIVÁSINनिवासिन्přebývající, žijící; obyvatel
NRTJAनृत्यtanec, tancování
- ↑ -
O
ÓMॐ , ओम्prvopočáteční zvuk; Univerzální Vědomí; tak se staň, amen
ÓM TAT SAT ॐतत्सत्vyjadřuje totožnost individuálního a univerzálního vědomí
ÓMKÁRAओंकार , ॐकारposvátná slabika ÓM; počátek
- ↑ -
P
PADA, PADAMपद , पदम्noha, chodidlo
PADMAपद्मlotos, leknín
PÁJUपायुanus, řiť, konečník
PÁLAपालochránce, udržovatel, ochránce země
PAŇČAपञ्चpět
PÁNIपाणिruce, dlaň
PÁPA, PÁPAMपापं , पापम्hřích, špatná karma; hříšný; neřest, ublížení
PÁRAपारpřekračovat; druhá strana, břeh
PARA, PARAMपर, परम्za (něčím), nejvyšší, překračující, dokonalý; Vesmírná Duše
PARABRAHMA,
PARAMBRAHMA
परब्रह्मन्nejvyšší Pravda, nejvyšší Vědomí, nejvyšší Božský princip
PÁRADAपारदvést přes; měnící se
PARAM DHÁMAपरम्धामvěčná země duchovního světa
PARAMAपरमabsolutní, nejvyšší, primární
PARAMÁTMAपरमात्माnejvyšší Božské Já
PARAMÉŠVARAपरमेश्वरnejvyšší Bytí, nejvyšší Bůh
PARAMÉŠVARÍnejvyšší Bytí, nejvyšší Bohyně
PARAMITAपरमितpřejít přes, dostat se za, překročit
PÁRAMITÁपारमिताpřekračující; transcendentální; vedoucí k druhému břehu
PARÁŠAKTIपराशक्तिprvotní tvořivá energie
PARIPÚRNAपरिपूर्णdokonalý, úplný
PÁRTHAपार्थprinc, syn Země, též označení Ardžuny
PARTHIपार्थिvesnice ve které se narodil Sáí Bába ze Širdi,
také zkrácený název pro Puttaparthi (město v Indii) - rodiště Sathya Sai Báby (následující inkarnace Sáí Báby ze Širdi)
PARTHIPURÍŠAपार्थिपुरीषjméno Sai Báby - princ z Parthi (z Puttaparthi)
PÁRTHIVAपार्थिवkrálovský, pozemský; král, princ, vládce
PÁRVATÍपार्वतीmanželka boha Šivy
PÁŠAपाशpast, smyčka
PÁŠINपाशिन्smyčka, past
PAŠJATIपश्यति zakoušet, nalézt
PATÁKÁपताकाvlajka, praporec
PATIपतिmanželka; vládce, vlastník, pán
PATITAपतितspadlý
PATITA-PÁVANAपतित पवनspasitel hříšníků
PAVANAपवनvítr, vánek, dech; čistý; očišťovat
PÁVANAपावनočištění, čistý, svatý
PAVANPUTRAपवनपुत्रsyn větru
PAVANSUTपवनसुतsyn větru
PITÁपिताotec
PITÉVAपितेवjako otec
PRA, PRÁप्र , प्राnaplňující, naplňovat, hodně
PRABHUप्रभुPán, Bůh, mistr, vládce; věčný, všemocný
PRABHUKIप्रभुकी Pane, Bože
PRACÁLAप्रचलproud; pohybující se
PRAČODAJÁTHप्रचोदयात्podněcovat, inspirovat, přimět
PRADAप्रदvěnování, darování
PRADÁJAKAप्रदायdávat, obdarovávat
PRADŽŇÁप्रज्ञाmoudrost, vědění, intuitivní poznání
PRAKRTI, PRAKRITI,
PRAKRUTI
प्रकृतिprvotní hybná síla, z níž vzniká materiální svět
PRALAJAप्रलयzničení, zánik, konec
PRÁNAप्राणživotní dech, životní energie;
jeden z pěti základních větrů v těle proudící od nosních dírek k srdci
PRÁPTIप्राप्तिdosažení, získání; nalezení
PRAŠAMANAप्रशमनléčící, utišující
PRAŠÁNTIप्रशान्तिje složení slov Param a Šánti - Nejvyšší Mír
PREMAN, PREMAप्रेमन्nejvyšší, božská, čistá láska
PRIJAप्रियmilovaný, drahý
PRIJÁप्रियाmiláček, milovník
PRTHAKपृथक्kromě, vedle
PRTHIVÍ, PRITHIVÍपृथिवीzemě; jeden z pěti základních prvků (tattev)
PUNJA, PUNJAMपुण्यंmravnost, ctnost; zbožný, chvályhodný, prospěšný
PURÁNAपुराणstarý; mytologie
PURI, PURÍपुरि , पुरीměsto; tělo
PURÍŠAपुरीषzemě
PÚRNAपूर्णdokonalý, úplný
PURUŠAपुरुषNejvyšší Duše, Čisté Vědomí, Kosmický člověk
PURUŠHÓTTAMAपुरुषोत्तमnejvyšší bytí, nejvyšší Duše, arhat (ten, kdo se osvobodil a dosáhl nirvány, hlubokého míru mysli)
PUŠ, PUŠAपुष् , पुषživit, vyživovat, opatrovat
PÚŠANपूषन्Slunce, bůh Slunce; růst
PUŠPAपुष्पkvětina
PUŠTIपुष्टिvýživa, potrava; prosperita, hojnost; zvyšovat
PUŠTIVARDHANAपुष्टिवर्धनzvyšovat dobro a blahobyt
PUTAपुटkošík z listů; dutina, kapsa
PÚTAपूतčistý, jasný, zářivý
PUTRAपुत्रsyn
PUTRÍपुत्रीdcera
- ↑ -
R
RAoheň, teplo, záře; zlato; láska; dávat
राudělit, věnovat, dát
RACANÁरचनाtvoření, vytváření
RACANDÉŠVARÍnejvyšší tvořící síla, Stvořitelka
RAČANÁरचनाtvoření, vytváření
RÁDHAराधdar, přízeň, náklonost
RÁDHÁराधाpartnerka Krišny
RÁDHAKAराधकvelkorysý, velký, štědrý
RÁDHÁRÁNÍराधारानीjiné jméno Rádhy, družky Krišny; královna Rádhá
RÁDŽAराजvládce, král, královna
RADŽASरजस्vášen, konání, činnost, aktivita; jedna ze tří kvalit (gun)
RADŽÉŠVARAराजेश्वरkrál králů
RADŽÉŠVARÍnejvyšší vládkyně, nejvyšší královna
RÁGAरागvášeň, emoce, láska; hudební skladba
RÁGHAVAराघवnástupce krále Raghu
RAGHUरघुkrál sluneční dynastie, který vládl před Rámou
RAGHUPATIरघुपतिjméno boha Rámy - král sluneční dynastie
RAMरम्jméno boha Rámy; bídža mantra
RÁMAरामkrál Ráma; radost, potěšení; příjemný, krásný, rozkošný
RAMANAरमणbůh lásky; radost, potěšení, sexuální spojení;
Ramana Mahariši - indický mudrc, který žil u posvátné hory Arunáčaly (1879 - 1950)
RAŇDŽANAरञ्जनpotěšení, radost; potěšit
RÁNÍरानीkrálovna
RASAरसláska, nektar, potěšení, cítění
RASA VILÓLAरसविलोलtanec lásky
RATNAरत्नdrahokam, klenot
RAVAरव burácení, hřmot, jakýkoliv zvuk
RAVIरविSlunce, Sluneční bůh
RCऋच्verš
REरेvyjadřuje vokativ (5. pád)
RŠI, RIŠIऋषिmudrc, zřec
RUDDHAरुद्धpřibývající
RUDRAरुद्रbůh, později ztotožněn s Šivou; hrozivý
RUKMINरुक्मिन्ozdobený zlatem; Rukmini - manžeka Kršny
RÚPA, RÚPAMरूप , रूपंforma, tvar, tělo, postava; krása, půvab; vznik;
forma - jedna z pěti skandh
RÚPALÓKAरूपलोकेříše bohů; říše osvobozená od tužeb
RÚPANAरूपणzkoumání, prozkoumávání, zkouška
RÚPINरूपिन्projevovat se jako, ztělesňovat
- ↑ -
S
SAon; to je
सा ona
SACÁसचाspolečně, společně s
SAČAसचuctívač, vyznavatel; uctívat
SAČETANÁसचेतनाvědomí
SÁČIसाचिdoprovázející, následující; pryč
SADÁसदाvždy, navždy, po všechny časy, v každý čas
SADÁ ŠIVAशिवसदाŠiva jakožto věčný bůh
SADÁNANDAसदानन्दnekonečná, trvalá, neměnná blaženost
SADGURUसद्गुरुopravdový guru; guru, který odkrývá Pravdu (Skutečnost)
SADŽDŽÁसञ्ज्ञाjméno, označení
SÁGARA सागाराoceán, moře
SAHAसहmocný, silný, všemocný
SAHÁसहाzemě
SAHADŽAसहजvrozený, přirozený
SAHASRÁRAसहस्रारsedmá neboli korunní čakra
SÁÍसाईje spojení prvních slabik ze slov SÁkšát a Íšvara - vtělení boha Boha (Bůh v lidské podobě)
SAJसय् jít, pohybovat se, směřovat
SAKHAसखpřítel
SÁKŠÁTसाक्षात्ztělesnění; ztělesňovat; v lidské podobě
SAMAसमrovnající se něčemu, stejný
SAMÁDHIसमाधिjednota, sjednocení, ukončení
SAMAJAसमयčas
SAMÁNAसमानobecný, celkový, jednotný;
jeden z pěti základních větrů v těle spojený s třetí čakrou
SAMASTAसमस्त všechno, celý, celek
SAMATÁसमताrovnost, vyrovnanost, rovnováha
SAMATVAसमत्वrovnost, vyrovnanost, rovnováha
SAMBHÓGAसम्भोगblaženost, potěšení, sexuální spojení
SAMBÓDHIसम्बोधिdokonalá moudrost, dokonalé poznání, osvícení
SAMDŽÁसंज्ञा podstatné jméno; správné pochopení; harmonie; pohyb
SAMETAसमेतspojený, sjednocený; připojit, být spolu
SAMHITAसंहितspojený, nepřerušený, stálý; připojit, spojit
SAMHITÁसंहिता jednota, spojení, sjednocení;
mantra - část nejstarších indických textů (véd);
síla, která udržuje vesmír
SAMJAKसम्यक्dostatečně, správně, přesně; vhodný; zároveň; společně
SAMJAK SAMBÓDHIसम्यक् सम्बोधिNejvyšší Osvícení
SAMSKÁRAसंस्कारmentální představy, sklony, podmíněnosti, chtění;
podmíněnosti a sklony - jedna z pěti skandh
SAMSTHITAसंस्थितtrvalý, stálý, přetrvávající; forma, tvar
SAMUDAJAसमुदयpříčina, nárůst, hromadění, úspěch
SAMUDGATAसमुद्गतzjevený, vzešlý
SAMUDGHÁTAसमुद्घातodstranění, zničení
SAMUDRAसमुद्रoceán, moře, voda; hluboký
SAŇDŽŇÁसञ्ज्ञाvnímání, vjem, dojem;
spojení smyslového zážitku s uvažováním - jedna z pěti skandh
SANGATÁ, SAMGATÁसङ्गतspojený, propojený, sjednocený
SANGHAसङ्घspolečenství, společnost, bratrstvo
SANKATAसंकटnebezpečí, problémy, nesnáze
SANTAसन्तasketa, světec
SAPTAसप्तsedm
SARASVATÍसरस्वतीmanželka boha Brahmy; bohyně poznání
SARVAसर्वvšechno, všude, ve všech částech; všichni, každý
SÁRVAसार्वvztahující se ke všemu, univerzální; buddha
SARVAMसर्वंvše, všichni, všechno, všude
SARVÁNTARAसर्वान्तरexistující ve všem, jsoucí ve všem
SARVATRAसर्वत्रvšude; vždy, ve všech časech
SARVENDRABůh
SATसत्Bytí, existence; dobré, skutečné, věčné
SAT ČIT ÁNANDA सच्चिदानन्दBytí, Vědomí, Blaho - popis subjektivního prožitku Brahma
SATJAसत्यpravda; pravdivý; pravý
SATJAMसत्यम्pravdivě
SATTVAसत्त्वčistota; jedna ze tří základních kvalit (gun) prakriti
SAUKHJAसौख्यंradost, potěšení, požitek, útěcha, zdraví, hojnost
SAVITR, SAVITRIसवितृ Tvořivá Síla, Matka, Slunce
SAVITRAसवित्रpříčina plození, příčina rozmnožování
SÁVITRAसावित्रSlunce
SEसेuctívat, sloužit
SIDDHIसिद्धि(nadpřirozená) síla, schopnost
SINDHUसिन्धुzáplava, proud, moře; oblast v okolí řeky Indus
SITAसितčistá, bílá, zářivá; svit měsíce, úplněk
SÍTÁसीताmanželka boha Rámy; božský nápoj
SKANDHAस्कन्धoblast, dělení, volavka
SKANDHÁस्कन्धाpopínavka, větev
SMAस्मjistě, vždy
SÓHAMसो ऽहम्já jsem To (Bůh, Brahma)
SÓMAसोमměsíc; voda; vítr, vzduch; obloha, nebe; nektar
SPRAŠTAVJAस्प्रष्टव्यdotyk
STHITAस्थितpevně stojící, ustálený
SPARŠAस्पर्शkontakt, dotyk
SUसुdoručení, porod, narození; snadno; mnoho
सूmatka, otec; plodit, vytvořit; dobrý
SUBHAसुभšťastné uskupení, příznivá konstelace
SÚČÍसूचीjehla, kužel, šiška; ostrý předmět, ukazatel
SUDHÁसुधाnektar, lahodný nápoj
SUGANDHI,
SUGANDHIM
सुगन्धिnejvyšší Bytost, mající nádhernou vůni
SUKHAसुखštěstí, radost, blaženost
SUKHADAसुखदpřinášející radost, blaženost, útěchu
SUKHINA, SUKHINÓसुखिन , सुखिनःšťastný
SUMATIसुमतिdobře smýšlející, mající čisté úmysly; vlídnost, oddanost
SUNDARAM,
SUNDHARAM
सुन्दर ,krása, krásný, okouzlující
SÚPAसूपnádoba, plavidlo, šíp, ukazatel
SÚPÁJANAसूपायनsnadno dosažitelný, snadno přístupný
SUPÉSAसुपेशdobře upletené oblečení, krásný oděv
SURAसुरbůh, božstvo, idol
SURÁसुराvoda, víno, had
SÚRAसूरSlunce, učitel, moudrý nebo učený člověk
SURABHIसुरभिkráva; přátelský, milý
SURÁDHASसुराधस्bohatý, velkorysý, štědrý
SURENDRAसुरेन्द्रbůh Indra, nejvyšší bůh
SÚRJAसूर्यslunce, sluneční; symbolický výraz pro číslo 12
SUTAसुत dítě
SUTÁसुताdcera
SÚTAसूतnarozený
SUVESAसुवेषdobře oděný, krásně ozdobený
SVAस्वze sebe, vlastní
SVABHÁVAस्वभावpovaha, osobnost; přirozený stav
SVÁDHIŠTHÁNAस्वाधिष्ठानdruhá neboli sakrální čakra
SVAHस्वः nebe, nebeský, nehmotná nebeská říše (říše beztvarosti)
SVÁHÁस्वाहाsláva, buď požehnán; vyjádření úcty;
manželka boha ohně Agniho
SVAJAMस्वयंsebe, vlastní, mně, tebe, jeho, ji
SVÁMÍस्वामीhinduistický mnich, mistr, svatý mnich nebo svatý muž
SVARÚPAस्वरूपjev
SVASTHAस्वस्थsnadno, dobře, mírumilovně
SVASTIस्वस्तिpozdrav "budiž dobře s tebou"; úspěšný, šťastný
- ↑ -
Š
ŠAkonec; věčné štěstí
ŠABDAशब्दzvuk
ŠAKTIशक्तिaktivní božská síla, energie; ženský aspekt božství
ŠÁMBHAVAशाम्भवpocházející od Šivy; syn Šivy
ŠÁMBHAVÍशाम्भवीpříslušející šivovi; družka Šivy
ŠAMBHÚ, ŠAMBHÓसम्भूlaskavý, obdařující radostí a štěstím
ŠAŇKÁशङ्काpochyby, nedůvěra, strach, úzkost
ŠANKARA, ŠAŇKARAशाङ्करdokonalý, ušlechtilý; označení boha Šivy
ŠANKHAशङ्खulita
ŠANMUKHAषण्मुखmající šest tváří či šest úst
ŠÁNTI, ŠÁNTIHशान्ति , शान्तिःmír, klid mysli, poklid, tichý - ničím nerušený
ŠARANAशरण útočiště, úkryt, ochrana, přístřešek
ŠAŠÁŇKA, ŠAŠANKAशशाङ्कměsíc
ŠAŠIměsíc
ŠČAčirý
ŠÉKHARAशेखरvrcholek (v mantrách vrcholek hlavy), koruna
ŠÍLAशीलtvar, přirozenost; mravnost
ŠIRASशिरस्hlava
ŠÍŠAसीसvést; vedení
ŠIŠJAशिष्यstudent, žák
ŠIVAशिवničitel vesmíru - bůh z hinduistické trojice Brahma, Višnu a Šiva, který způsobuje zánik vesmíru;
laskavý, dobrý; blaženost
ŠIVOHAMशिवोऽहम्já jsem Absolutno, já jsem Šiva
ŠJÁMAश्यामčerný, tmavě modrý (neviditelný v materiálním světě);
označení Kršny, též Durgy a Kálí
ŠJÁMÁVALÍश्यामावलीs černou kůží, s tmavou pletí
ŠLÓKAश्लोकverš
ŠRÍश्रीsvatý, nádherný; svatý muž
ŠRÍMश्रीmagická slabika, která přináší hojnost a prosperitu;
symbolizuje bohyni Lakšmí
ŠRITJAसृत्यplynutí, běžení
ŠRÓTRAश्रोत्रucho; orgán sluchu; naslouchání
ŠRÓTRAश्रोत्रucho; sluch
ŠRUTIश्रुतिucho, zvuk; slyšené, vnímané
ŠUBHAशुभdobrý, krásný, požehnaný, svatý, obdařený
ŠUČIशुचिčistý, čirý, ryzí
ŠUDDHÁJAसुधायútěcha, úleva; utěšit, uklidnit; klid
ŠUDHAशुद्धčistý, bezchybný
ŠUNJAशुन्यprázdný
ŠÚNJATÁशून्यताprázdnota
ŠUNJAशुन्यprázdný
ŠÚNJAशुन्यprázdno, prázdný; nula
ŠÚNJATÁशून्यताprázdnota
- ↑ -
T
TAट , तctnost, nektar; zvuk
TADAGAतडगrybník
TADJATHÁ तद्याथाtedy, například
TAKAzvuk, který vydává Šivův bubínek
TAMASतमस्temnota, nevědomost; jedna ze základních vlastností (gun) prakriti
TÁNDAVAताण्डवtanec, divoký tanec; Ničivý Tanec boha Šivy
TARAतरpřekračující
TÁRINÍतारिणीforma Durgy; bohyně Párvatí
TASMAIतस्मैjemu, jí, pro něj, pro ní
TAT, TATHतत्ten, ta, to
TATHÁGATAतथागतjméno Buddhy; takto odešlý
TATHJAतथ्यtakto být; skutečnost
TATSADतत्सद्tam přebývající
TATTVAतत्त्वpodstata, prvek, pravda, skutečnost
TEतेoni
TÉDŽASतेजस्plamen; oheň; světlo;
jeden z pěti základních prvků (tattev)
THAhlasitý zvuk
TIMIRAतिमिरtma, temnota
TÍRAतीरbřeh
TÍRTHAतीर्थposvátný objekt, svaté místo, předmět uctívání
TOतोoni
TRAत्रtři
TRAJAत्रयtrojice
TRAJAMBAKAत्र्यम्बकtříoký; označení boha Šivy prostupujícího třemi světy (trilóka);
též symbolizuje trojici Brahma, Višnu, Šiva nebo jejich manželky Sarasvatí, Lakšmí a Párvatí
TRASTAत्रस्तrychlý, vystrašený
TRIत्रिtři
TRIDÉVÍत्रिदेवीženský aspekt trojí podoby boha - bohyně Sarasvatí, Lakšmí a Párvatí
TRIJADHVANत्रियध्वन्tři časy
TRILÓKAत्रिलोकेtři světy (Kámalóka, Rúpalóka, Arúpalóka)
TRIMÚRTIत्रिमूर्तिmající tři formy;
trojí podoba boha - stvořitel (Brahma), udržovatel (Višnu) a ničitel (Šiva)
TRINETRAत्रिनेत्रtříoký; jedno ze jmen boha Šivy
TUतु , टुa, ale, nebo, nechť, dělat; zlato, láska, bůh lásky
TVAत्वtvůj
TVAMEVAत्वमेवjen ty, pouze ty
- ↑ -
U
UDÁNAउदानpupek, radost;
jeden z pěti základních větrů v těle stoupající vzhůhu mezi srdcem
a hlavou
UDDIJÁNAउड्डीयनvzlétnutí vzhůru
UDŽDŽÁJÍउज्जायीten, kdo je vítěz; způsob dýchání
UMÁउमाPárvatí, manželky Šivy
UMÁNÁTHAउमानाथmanžel Umy (Párvatí)
UPANIŠADउपनिषद्tajné či skryté učení; Upanišady - staré hinduistické texty
URVAऊर्वoceán; velký, rozsáhlý; hodně
URVAARUKAMउर्वारुकvodní meloun, dýně
URVÁRUउर्वारुokurka
UŠASउषस्úsvit, začátek
UTTARAउत्तरskvělý, dokonalý, nejvyšší;
dominantní, severní, levý, budoucí
UTTARABÓDHIउत्तरबोधिnejvyšší, dokonalé poznání
- ↑ -
V
वाnebo
VAČAवचmluvení, hovor
VÁČÁवाचाřeč, slovo; svaté slovo, svatý text
VADANAवदन tvář, ústa; mluvení
VADŽRAवज्रblesk, hromoklín - zbraň boha Indry;
klenot, diamant; tvrdý; ve tvaru kříže
VADŽRANG BALIjméno opičího krále Hanumana,
v překladu "silný jako blesk či pevný jako diamant"
VADŽROLÍवज्रोलीpatřící k hromoklínu (vadžra)
VAHवह्nesoucí, držící
VAIDÚRJA वैडूर्यdrahokam; chryzoberyl, tzv. "kočičí oko"
VAJवैčástice zdůrazňující význam slova, píše se za slovem
VÁJUवायुvítr, vzduch, dech, plyn;
vzduch - jeden z pěti základních prvků (tattev)
VÁKवाक्zvuk, řeč
VAKRAवक्रpřekroucený, zkřivený
VAKRATUNDAवक्रतुण्डoznačení Ganéši - syna boha Šivy (s pokrouceným údem)
VALLABHÁवल्लभाmilenka, milovaná, milá
VAMवम्bídža mantra
VÁMAवामušlechtilý, krásný; levá strana; forma Durgy
VANAवनles, lesík, hájek; voda, fontána
VÁNAवाणzvuk, hudba
VÁRवार्ochránce
VARADAवरदdávající požehnání, splňující přání; bohyně Lakšmí
VARDHAKAवर्धकpodporující; zvětšující; plnící; tesař
VARDHANAवर्धनdárce blahobytu; prosperita, úspěch
VARÉNJAवरेण्यnevyšší ze všech; nejvyšší blaženost
VARNAवर्णbarva
VARUNAवरुणbůh vod
VÁRUNAवारुणvoda
VASATIवसतिpřebývající; příbytek
VASUDÉVAवसुदेवotec Krišny
VÁSUDÉVAवासुदेवoznačení pro Krišnu - ten, kdo přebývá ve všech věcech
VATAवटfíkovník, posvátný strom
VÁTAवातvítr, vzduch, dech
VATSALAवत्सलmilující, láskyplný
VÉDAवेद staré indické náboženské texty - védy; pravé poznání
VÉDANAवेदनpocit; pocit, smyslový zážitek - jedna z pěti skandh
VÉDÁNTAवेदान्तkonec véd; úplná znalost véd
VÉDASवेदस्poznání, bohatství, věda
VENA वेनtouha
VÉRAवेरtělo
VIBHÚविभूsilný, všeprostupující, všemocný, všudypřítomný; Duše
VIBHÚTAविभूतmocný, veliký
VIBHÚTIविभूतिmocný, všemocný; ohromná síla
VIČविच्छpřiblížit se, přistoupit
VÍČÍवीचीustoupit, svést; vlna
VIDJAविद्यnalezení; dosažení
VIDJÁ, VIDHJÁविद्याpoznání, vědění, duchovní moudrost; učení vedoucí k osvícení;
učení; filosofie; jméno bohyně Durgy
VIDŽŇÁNAविज्ञानpoznání, pochopení, znalost, moudrost;
schopnost rozlišování, schopnost uvažování, rozumová schopnost;
rozpoznávání - jedna z pěti skandh
VIGHNAविघ्नpřekážka, neštěstí, pohroma
VIGHNAVINÁSAKAविघ्नविनाशbůh Ganéši (syn Šivy) - odstraňovatel překážek
VIHARAविहरodstraňující, měnící
VIHÁRAविहारčinnost, potěšení, radost, rozkoš; hrát si, potulovat se
VIHARATIविहरति odstranit, rozptýlit
VIKRAM, VIKRAMAविक्रमchrabrost, udatnost, síla
VILÓLAविलोलpohybující se; tančící, vlnící se v rytmu tance
VIMALAविमलčistý, bez poskvrny
VINÁSAKAविनाशodstraňovatel, ničitel; odstraňující, ničící
VINÁŠAविनाशzkáza, zničení, zánik, destrukce, vyhynutí
VIPARJAविपर्यvelké množství
VIPARJÁSAविपर्यासomyl, záměna
VIPARÍTAविपरीतobrácení, inverze; obrácená poloha; svíčka - jógická poloha
VIRÁDŽविराज्nádherný, oslnivý, okouzlující; vládce
VIRADŽAविरजčistý, bez poskvrny, bez vášně a touhy, bez utrpení
VIRÁDŽAवैराजzářící, oslnivý
VIŠNUविष्णुochránce a udržovatel vesmíru - bůh z hinduistické trojice Brahma, Višnu a Šiva
VIŠUDDHAविशुद्धpátá neboli krční čakra
VIŠVAविश्वvesmír; celý, všechen
VIŠVANÁTHAविश्वनाथVládce vesmíru, Pán světa
VJAव्यten, kdo…; spojený s..; zahrnující
VITARKAवितर्कučitel; učení, rozvažování, diskuse
VJÁNAव्यान jeden z pěti základních větrů působících v celém těle
VJÁPJAव्याप्यproniknutelný, prostupný; příčina, důvod
VJÁVALGATIव्यावल्गति uhánět; skákat
VJÓMANव्योमन्akáša, éter, nebe, vzduch, obloha, prostor, voda
VJÚHAव्यूहuspořádání, forma
VRADŽAव्रजoblast v Indii, kde vyrůstal Kršna; ohrada pro krávy, stádo
VRNDAVANA,
VRINDAVANA
वृन्दावनles v blízkosti města Gókula, kde Krišna vyrůstal
VYAVALÍJATÉव्यवलीयते položit se, ležet; lhát, zakrývat

- ↑ -

HINDSKO - ČESKÝ SLOVNÍK

A
Ájasně vidět, přijít, dorazit
AŇDŽANÍअंजनिmatka Hanumana
ÁNKHONआँखोंdívat se, vidět
ANTARJÁMÍअंतर्यामीNejvyšší Božství, které je obsaženo v každé bytosti
ÁTMÁआत्माduše
ATULITअतुलितnesrovnatelná, ohromná
- ↑ -
B
BADŽRA (VADŽRA)वज्रblesk, hromoklín, diamant, zbraň boha Indry;
symbolizuje energii osvícené mysli, která prochází vším neporušena
BADŽRANGÍबजरंगीjméno opičího krále Hanumana,
v překladu "silný jako blesk či pevný jako diamant"
(bhajra - blesk, diamant)
BAHUTबहुतhodně, mnoho, vše
BALAबलsíla, moc; silný, mocný
BARANAबरणnosit, oblékat se
BIGADEबिगडेzákony země
BIKRAMAबिक्रमsíla, chrabrost, udatnost
BINDIJÁबिंदियाtečka, kolečko;
znak, který si hinduisté kreslí na čelo jako symbol poznání Pravdy
BÍRAबीरhrdina, hrdinský
BIRÁDŽबिराजzářící, oslnivý
BÍTÍबीतीzpětný, působící zpětně
- ↑ -
C / Č
ČALIS चालीस čtyřicet
ČALOचलोmožná, snad; síla, moc
ČARANAचरनाbrouzdat se, procházet
ČARANONचरणोंnohy
ČAROचारोve všech částech, po celém, všude, do všech míst
ČHEDEछेड़ेnávnada, lákadlo
ČHOTÍछोटीmalý, nízký
- ↑ -
D
DATAदाताdárce
DEKHAदेखvidět, dívat se, spatřit, pohlédnout
DEKHEदेखेoči, zrak
DÉVTÁदेवताBůh, božství, moc, síla
DHÁMAधामprocesí, průvod; sféra, příbytek, obydlí; nosit
DHANJAVÁDधन्यवादpoděkování, vděčnost
DOदोdva, pár, dvojice
DÚNदूँzvuk, melodie, popěvek
DÚTदूतposel, vyslanec, velvyslanec
DŽÁGजगsvět, vesmír; lidé
DŽAGADजगत्svět, vesmír
DŽAGRATजाग्रतvědomý, uvědomující si
DŽAJजैvítězství, sláva, pozdrav
DŽAJSEजैसेjako kdyby, jako by to byl, jako například
DŽÁNEजानेpostrádat, jít, nechat
DŽEयेtito, tyto, toto
DŽIDHARजिधरkde, kdekoli, kamkoli, všude
DŽILMILझिलमिलtřpytit se, blikat, třepotat se, mihotat se
- ↑ -
E
EKएकjeden, jediný, každý, jakýkoli, nějaký
- ↑ -
F
FARIŠTÁफ़रिश्ताserafín - anděl
- ↑ -
G
GADŽगजklanět se, poklonit se
GADŽARगजरzvonky, zvonkohra, zvonit
GJÁNज्ञानznalost, vědění
GOSÁÍगोस्वामीten, kdo má svou mysl a smysly plně pod kontrolou
GUMगुमztratit, ztracený, zbloudilý
GUNगुणkvalita, podstata věcí, přirozenost
GURIJÁगुड़ियाloutka, panenka, prostoduchá kráska
GURUगुरुučitel, duchovní mistr
- ↑ -
H
HAJहैmít
HÁTHONहाथोंruka
HEJहेmít, vlastnit; být
हीjenom, dokonalý
HÚNहूँjsem
- ↑ -
I
ISइसten, který
- ↑ -
K
KAकाpředložka - z, na, od, v
KÁMकामbýt, působit
KÁNANAकाननles, háj
KANČANकंचनzlato, zlatý
KAPÍSAकपीसjméno Hanumana; hnědý, mající opičí barvu;
duch; slunce
KARकरdovolit si, dopřát si, přihodit se
KARAHकरहु
KEकेpomocné sloveso vztahující se k určité osobě - podle, v souladu, ve shodě; ten kdo; z, v ...
KESÁकेशाvlasy, chlupy, srst, ocas
KHAFÁख़फ़ाnaštvaný, rozhněvaný
KHJÁLख्यालmyšlenka; úcta, péče
KIकिže, to; který, co
कीpředložka - do, ke, k, za, na, v ...
KÍNकिनkde, který, kdoví kdo, ponořit se
KJÁक्याkdo, co, který
KOÍकोईněkdo, kdokoli, každý, jakýkoli
KUMATIकुमतिnejednotnost, rozpolcenost, nečisté nebo zlé myšlenky; slabý intelekt
KUNČITAकुंचितzvlněný, kudrnatý, zakřivený
KUNDALAकुंडलkruh, kolo, světelný kruh, svatozář, aura
- ↑ -
L
LÁLलालकčervený, rudý
LOK, LOKAलोकoblast, svět, planeta
LANGOTA, LANGOTIindická pánská bederní rouška
LORÍलोरीukolébavka
- ↑ -
M
MAGARमगरale, ačkoli, třebaže, nejenom
MAHÁमहाvelký, ohromný, silný
MAHÁBÍRAमहाबीरvelký hrdina
MANDIRमंदिरchrám, svatyně
MANZIL, MANDŽILमंजिलcíl, destinace
MÁTÁमाताmatka
MÁTHEमाथेvlasy nad čelem, ofina
MÁTÍमाटीhliněný, hlína, prach
MEJNमैंjá, mě, mi, my
MENमेंpředložka - na, u, při, z, od, s, k, v, mezi, do, skrze ...
MERÁमेराmůj, moje, má
MÉREमेरेmůj, pro mě, ke mě
MÉRÍमेरीmůj, pro mě, ke mě
MUDŽASEमुझसेna mě
MUDŽHEमुझे
MUSKURÁमुस्कुराsmát se, usmívat se, zářit
- ↑ -
N
नाnejen ... ale i
NAHÍNनहींne, ani, také ne
NÁMनामjméno
NIŠÁNनिशानvlajka, znamení
NÁMÁनामाjméno
NIVÁRनिवारvyhýbat se, odvrátit, zažehnat
- ↑ -
P
PAVANपवनvítr, vánek, dech; čistý, očišťovat
PITÁपिताotec
PRÁNप्राण dech života
PRIJÁप्रियअsrdce; milovaný, drahý
PRIJATAMप्रियतमmilovaný, drahý
PÚDŽÁपूजाoddanost, uctívání, vyznání, modlitba
PUTRपुत्रsyn
- ↑ -
R
RÁDHÁराधाdružka Krišny; krása, nádhera
RÁTरातnoc, přítmí
- ↑ -
S
SABसब vše, všude, ve všem
SAČČAसच्चाopravdový, skutečný, pravý
SADGURUसद्गुरुopravdový guru, guru, který odkrývá Pravdu (Skutečnost)
SÁGAR सागरoceán, moře
SAMADŽHसमझpocit, dojem, úsudek; chápat, porozumět
SAMDŽEसमझेslepý
SANAČAसाँचाutvářet, formovat; forma, vzor
SANGÍसंगीspolečenství, společnost, bratrstvo
SAREसारेvšude kolem
SARGAM सरगमtón, zvuk
SATY, SATJAसत्यopravdový, skutečný
SAVARENसावरनsvrchovaný, nejvyšší, svrchovaný vládce
SEतोpředložka - na, u, při, z, od, s ...
सीvidět, spatřit, považovat, vnímat
सोspát
SUBAHसुबहsvítání, počátek, (denní) světlo, ráno
SUBESÁसुबेशाdobře upletené oblečení; krásný oděv
SULÁसुलाuložit ke spánku
SUMATIसुमतिdobře smýšlející, mající čisté úmysly; vlídnost, oddanost
SUNÁसुनाslyšený, je slyšet
SUT, SÚTसुत , सूतsyn
SVÁMÍस्वामीhinduistický mnich, mistr, svatý mnich nebo svatý muž, učitel
- ↑ -
Š
ŠÁMशामstmívání, soumrak, večer
ŠJÁMश्यामtmavé modrý; označení Krišny
- ↑ -
T
TERA, TERI, TEREतेरा , तेरी , तेरेTvá, Tvé, Tví
TOतोnavíc, kromě toho, mimo to, nad to, dokonce také
TUतूty
TUMतुमčlověk, sám - ty sám, on sám
- ↑ -
U
UDHARउधरty, ten, onen, tam, támhle, tím směrem
UDŽÁGARउजागरslavný, známý; projevující se, manifestovaný
- ↑ -
V
VIDHÁTÁविधाताstvořitel, Bůh
VIŠVविश्वvesmír, svět
- ↑ -
Z
ZARÁज़रा omezeně, nikdy, vůbec
- ↑ -