PÍSNĚ

V této části jsou zařazeny náboženské zpívané texty i nenáboženské písně. Nejedná se o mantry, neboť mantra je pojem vyskytující se v hinduismu a buddhismu, ale o tradiční písně z jiných náboženství či kultur (židovské, islámské, křesťanské, indiánské) nebo moderní písně s náboženským či duchovním významem.

- ↑ -

ŽIDOVSKÉ PÍSNĚ

Jedná se o náboženské písně většinou oslavující Hospodina (viz JHVH dále v textu). V judaismu se podle třetího přikázání desatera božích přikázání (Starý Zákon, kniha Exodus) nesmí "brát" jméno Boží nadarmo. Podle tohoto přikázání židé nevyslovují (a také nepíší) boží jméno. Místo toho používají jiná označení pro Boha:

JHVH (YHWH) (tetragrammaton)
– čtyři písmena z označení Boha v latině JeHoVaH, z hebrejštiny YaHWeH, pocházející z biblické knihy Exodus, kde Bůh odpovídá Mojžíšovi "Jsem, který jsem" (v hebrejštině Ehyeh Asher Ehyeh). Kratší formy tetragrammatonu (JH – vyslvovováno jah, JHV – vyslvovováno jahu) se objevují ve jménech osob (EliJaHu) nebo v žalmech (halelu-JaH).
EL ELJON(Bůh nejvyšší)

(Šálom: mír, celistvost, dobro a blahobyt)

EL ŠADAJ(Bůh Všemohoucí)
ELOAH(Bůh)
ELOHIM(Bůh, posel, soudce)
ELIJAHU(Eliáš)
ADONA(Pán)

- ↑ -

PÍSNĚ ISLÁMU

Jedná se o náboženské písně oslavující Alláha. Slovo islám znamená "odevzdání se" Bohu (arabsky Alláh). Základem islámské víry je Korán, představující slovo Boží zjevené Bohem skrze archanděla Gabriela proroku Muhammadovi a považované za absolutní pravdu (nelze jej tedy zpochybňovat, ani kriticky posuzovat).

(La ilaha illa Allah, verš z Koránu)

- ↑ -

KŘESŤANSKÉ PÍSNĚ

Jedná se o náboženské písně k Ježíši Kristu (Kyrie eleison) či jiným postavám křesťanské víry (Marii – matce Ježíše, Marii Magdalské – učednici Ježíše), nebo zpívané žalmy (chvalozpěvy).

- ↑ -