ÁD GURÉ NAMÉ
DŽUGÁD GURÉ NAMÉ
SAT GURÉ NAMÉ
SIRI GURU DÉVÉ NAMÉ

Mangalačaran Mantra – Modlitba za mír v jazyce pandžabí.
(MANGALA – přízeň, štěstí, ČARAN – dotknutí se nohou na znamení úcty)

Pocta (NAMÉ) prvotnímu (ÁD) Guruovi (GURÉ),
prvotnímu božství, které je věčné (DŽUGÁD),
opravdovému, skutečnému (SAT) Guruovi (GURÉ),
svatému (SIRI) božskému (DÉVÉ) Guruovi.

- ↑ -

ÁDI ŠAKTI / NAMÓ NAMÓ
SARAB ŠAKTI / NAMÓ NAMÓ
PRITHAM BHAGVATÍ / NAMÓ NAMÓ
KUNDALINÍ MÁTÁ ŠAKTI / NAMÓ NAMÓ

Kundaliní Šakti mantra
Mantra v jazyce pandžábí. Oslava ženského aspektu božství.

ÁDI – prvotní, prapůvodní
ŠAKTI – ženský aspekt božské síly
NAMÓ – pozdrav, oslovení
SARAB – vše, celý, plný
PRITHAM – prvotní princip
BHAGVATÍ – jméno bohyně Durgy
KUNDALINÍ – označení pro Durgu a Šakti
MÁTÁ – božská matka

- ↑ -

ADŽÓ ANÁTHA JA NITJA JA ŠUDHA JA
SAT ČIT ÁNANDA NANDA GURU ÓM
ADŽÓ ANÁTHA JA NITJA JA ŠUDDHA JA
SAT ČIT ÁNANDA NANDA GURU ÓM

GURU ÓM ...

NAMÓ NÁRÁJANAJA HARIHARA ŠAŠI ŠÉKHARAJA
PARABRAHMA ÁNANDA GURU ÓM
NAMÓ NÁRÁJANAJA HARIHARA ŠAŠI ŠÉKHARAJA
PARABRAHMA ÁNANDA GURU ÓM

SAT ČIT ÁNANDA NANDA GURU ÓM

GURU ÓM ...

GURU ÓM GURU ÓM GURU ÓM

Buď pozdraven Guru (GURU ÓM), ty (JA), který jsi Nezrozený (ADŽA), Nejvyšší (ANÁTHA – nemající ochranu, mistra, Pána, opak k NÁTHA – Pán, ochránce), věčný (NITJA) a bez poskvrny (ŠUDDHA – čistý, bezchybný).

Buď pozdraven Nejvyšší Guru (GURU ÓM), který jsi Nejvyšším Božstvím – Bytím, Existencí a Blažeností (SAT ČIT ÁNANDA) přinášejícím radost a štěstí (NANDA).

Buď pozdraven Nejvyšší Guru (GURU ÓM).

Buď pozdraven (NAMÓ) Višnu (NÁRÁJANA), HARIHARA (spojení Višnua a Šivy), Šivo, ty jenž máš jako korunu měsíc (ŠAŠI – měsíc, ŠÉKHARA – vrchol hlavy, koruna), jsi Nejvyšší Vědomí (PARABRAHMA – Nejvyšší Bůh) a Nejvyšší Blaženost (ÁNANDA).

- ↑ -

AHAM BRAHMÁSMI

Já jsem Brahma.

- ↑ -

AMBÁ BHÁVANÍ MÁ DŽEJ DŽEJ DŽAGADAMBÉ MÁ
DŽEJ DŽEJ MÁ DŽEJ DŽEJ DŽEJ MÁ
Á …

DURGA BHÁVANÍ MÁ DŽEJ DŽEJ DŽAGADAMBÉ MÁ
DŽEJ DŽEJ MÁ DŽEJ DŽEJ DŽEJ MÁ
Á …

HÉ RAKANDÉŠVARÍ MÁ DŽEJ DŽEJ DŽAGADAMBÉ MÁ
DŽEJ DŽEJ MÁ DŽEJ DŽEJ DŽEJ MÁ
Á …

Oslava (DŽEJ) Božské Matky (AMBÁ, MÁ) Durgy, která je Nejvyšším Božstvím (BHÁVANÍ), Nejvyšší tvořící silou (RAKANDÉŠVARÍ) a matkou celého světa (DŽAGADAMBÉ).

- ↑ -

AMBÁ PARAMÉŠVARÍ AKHILANDÉŠVARÍ
ÁDI PARÁŠAKTI PÁLA JA MÁ
ŠRÍ BHUVANÉŠVARÍ RÁDŽARADŽÉŠVARÍ
ÁNANDA RÚPINÍ PÁLA JA MÁ
SAT ČIT ÁNANDA RÚPINÍ PÁLA JA MÁ
MÁ MÁ MÁ MÁ

Oslava Bohyně Matky (AMBÁ, MÁ), Nejvyššího Bytí (PARAMÉŠVARÍ), Vládkyně Vesmíru (AKHILANDÉŠVARI), prvotní tvořivé energie (ÁDI PARÁŠAKTI), ochránkyně země (PÁLA), královny světa (ŠRÍ BHUVANÉŠVARÍ), vládce všech vládců (RÁDŽARADŽÉŠVARÍ – královna všech královen), ztělesnění (RÚPINÍ) blaženosti (ÁNANDA), Božské Matky (MÁ), která (JA) ochraňuje (PÁLA) a která je projevením (RÚPINÍ) Nejvyššího Božství.
(SAT, ČIT, ÁNANDA - Bytí, Vědomí, Blaženost - popis subjektivního prožitku Božství)

- ↑ -

ANNA MARIA MARIA MAGDALENA
ŠEKINA ŠEKINA ŠEKINA ŠEKINA

ANNA je jméno hebrejského původu, znamená milostiplná či milá. V křesťanském Novém zákoně jde o prorokyni Annu, která žila v jeruzalémském chrámu a očekávala příchod Mesiáše a rozpoznala ho v Ježíši.
MARIA - matka Ježíše z Nazareta
MARIA MAGDALENA - učednice Ježíše, znamená Marie z Magdaly (město v Izraeli)
ŠEKINA - v hebrejštině znamená přítomnost Boha v člověku nebo ženský aspekt Boha.

- ↑ -

ÁP SAHÁÍ HOÁ
SAČEJ DÁ SAČÁ DHOÁ
HAR HAR HAR

Mantra od Siri Guru Granth Sahiba v jazyce pandžabí.

Samotný Bůh (ÁP SAHÁÍ) je mým ochráncem (HOÁ).
Nejvyšší Pravda (SAČEJ DÁ SAČÁ) je mým opatrovníkem (DHOÁ).
HAR – představuje prvotní jméno, jméno Boha.

- ↑ -

ASATÓ MÁ SAT GAMAJA
TAMASÓ MÁ DŽJÓTIR GAMAJA
MRITJÓR MÁ AMRITAM GAMAJA

Veď mě (GAMA) od neskutečného (ASAT) ke skutečnému (SAT),
veď mě (GAMA) od temnoty (TAMAS) ke světlu (DŽJÓTI),
veď mě (GAMA) od smrti (MRIT) k nesmrtelnosti (AMRITA).

- ↑ -

BÁBÁ NAMÓ KÉVALAMÓ

Je pouze Bůh (Univerzálního Vědomí) – Bůh je ve všem a všude. Buď pozdraven (NAMÓ) Bože (BÁBÁ), který jsi jediný (KÉVALAM – jenom, pouze, absolutní).

- ↑ -

BOŽÍ LÁSKA AŤ STÁLE TĚ HÝČKÁ
KÉŽ TĚ BŮH VŽDY PROVÁZÍ
A SVĚTLO MOUDRÉ NALÉZÁ V SRDCI TVÉM
ÚTULNÝ DOMOV SVŮJ

- ↑ -

BUDDHAM BUDDHAM BUDDHAM VANDÉ
DHAMMAM DHAMMAM DHAMMAM VANDÉ
SANGHAM SANGHAM SANGHAM VANDÉ
BUDDHAM DHAMMAM SANGHAM VANDÉ

Mantra v jazyce pálí k oslavě tří klenotů buddhismu.

Uctívám Buddhu, Dharmu, Sanghu.

- ↑ -

ČIDÁNANDARÚPA ŠIVÓHAM ŠIVÓHAM

MANÓ BUDDHIRAHAMKÁRA ČITTÁNI NÁHAM
NA ČA ŠRÓTRÉ DŽIHVÉ NA ČA GHRÁNA NÉTRÉ
NA ČA VJÓMAN BHÚMI NA TÉDŽÓ NA VÁJU

ČIDÁNANDARÚPA ŠIVÓHAM ŠIVÓHAM

NA ČA PRÁNA SAMGŇÁ NA VA PANČA VÁJU
NA VÁ SAPTADHÁTU NA VÁ PANČA KÓŚA
NA VÁK PÁNI PÁDAM NA ČÓPASTHA PÁJU

ČIDÁNANDARÚPA ŠIVÓHAM ŠIVÓHAM

NA MÉ DVÉŠA RÁGÓ NA MÉ LÓBHA MÓHÓ
MADÓ NAIVA MÉ NAIVA MÁTSARJA BHÁVA
NA DHARMÓ NA ČÁRTHÓ NA KÁMÓ NA MÓKŠAHA

ČIDÁNANDARÚPA ŠIVÓHAM ŠIVÓHAM

NA PUNJAM NA PÁPAM NA SUKHAM NA DUKHAM
NA MANTRÓ NA TÍRTHAM NA VÉDAHA NA JAGŇA
AHAM BHÓDŽANAM NAIVA BHÓDŽJAM NA BHÓKTÁ

ČIDÁNANDARÚPA ŠIVÓHAM ŠIVÓHAM
NA MRITJÓR NA ŠANKA NA MÉ DŽÁTI BHÉDA
PITÁ NAIVA MÉ NAIVA MÁTÁ NA DŽANMA
NA BANDHUR NA MITRAM GURUR NAIVA ŠIŠJA

ČIDÁNANDARÚPA ŠIVÓHAM ŠIVÓHAM

AHAM NIRVÉKALPÓ NIRÁKÁRA RÚPÓ
VIBÚT VJÁPJA SARVATRA SARVENDRIJÁNÍ
SADÁ MÉ SAMATVA NA MUKTIR NA BANDHA

ČIDÁNANDARÚPA ŠIVÓHAM ŠIVÓHAM


Jsem ztělesněním (RÚPA) Vědomí (ČIT) a Blaženosti (ÁNANDA).
Jsem Šiva (ŠIVÓHAM).

Nejsem (NÁHAM) mysl (MANA), pochopení (BUDDHI), ego (AHAMKÁRA), ani paměť (ČITTA). Nejsem (NA) uši (ŠRÓTRA), jazyk (DŽIHVÁ), nos (GHRÁNA), ani (ČA) oči (NÉTRA). Nejsem (NA) voda (VJÓMANH – voda, éter), země (BHÚMI), oheň (TÉDŽAS), ani (ČA) vzduch (VÁJU).

Jsem ztělesněním (RÚPA) Vědomí (ČIT) a Blaženosti (ÁNANDA).
Jsem Šiva (ŠIVÓHAM).

Mým znakem (SAMGŇÁ) není (NA) ani (ČA) dech (PRÁNA) ani (NA VA) jeho pět (PANČA) proudů (VÁJU – vzduch), sedm (SAPTA) vitálních sil (DHÁTU – vitální síly v lidském těle, odpovídající sedmi čakrám) ani (VA - nebo) pět (PANČA) energetických těl (KÓŠA). Nejsem (NA) hlas (VAK), ruce (PÁNI), nohy (PÁDAM), ani konečník (PÁJU).

Jsem ztělesněním (RÚPA) Vědomí (ČIT) a Blaženosti (ÁNANDA).
Jsem Šiva (ŠIVÓHAM).

Moje (ME) není (NA) nenávist (DVÉŠA), vášeň (RÁGA), chamtivost (LÓBHA), klam (MÓHA). Moje (ME) není nikdy (NAIVA) pýcha (MADÓ), pocit (BHÁVA - vznik) závisti (MÁTSARJA), povinnost (DHARMA), majetek (ČARTA), touha (KÁMA), ani osvobození (MÓKŠA).

Jsem ztělesněním (RÚPA) Vědomí (ČIT) a Blaženosti (ÁNANDA).
Jsem Šiva (ŠIVÓHAM).

Nejsem (NA) ctnost (PUNJAM – dobro, čistota), ani hřích (PÁPAM – zlo, špatná karma). Nejsem (NA) štěstí (SUKHAM) ani utrpení (DUKHAM). Nejsem (NA) mantra (MANTRA), ani posvátné místo (TÍRTHAM). Nejsem (NA) svatý text (VÉDA), ani posvátný obřad (JAGŇA). Já (AHAM) nejsem jídlo (BHÓDŽANAM), (NAIVA – ne, nikdy) akt jedení (BHÓDŽJAM), ani ten, kdo jí (BHÓKTÁ – ten, kdo zakouší, prožívá).

Jsem ztělesněním (RÚPA) Vědomí (ČIT) a Blaženosti (ÁNANDA).
Jsem Šiva (ŠIVÓHAM).

Nejsem (NA) strach ze smrti (MRITJÓR ŠANKA), ani rozdílnost (BHÉDA) kast (DŽÁTI). Nejsem (NA) nikdy (NAIVA) otec (PITÁ), matka (MÁTÁ) ani zrození (DŽANMA). Nejsem (NA) bratr (BANDHU), přítel (MITRA), učitel (GURU), ani žák (ŠIŠJA).

Jsem ztělesněním (RÚPA) Vědomí (ČIT) a Blaženosti (ÁNANDA).
Jsem Šiva (ŠIVÓHAM).

Já jsem (AHAM) projev (RÚPA) beztvarého, nehmotného (NIRÁKÁRA), neměnného, čistého Vědomí, které je za veškerou dualitou (NIRVIKALPA). Jsem všudypřítomné (VIBHÚT VJÁPJA), všeprostupující (SARVATRA) Božství (SARVANTARA). Po všechny časy (SADÁ) jsem v rovnováze (SAMATVA), ani (NA) osvobozený (MUKTI - osvobození), ani (NA) připoutaný (BANDHA - připoutanost).

Jsem ztělesněním (RÚPA) Vědomí (ČIT) a Blaženosti (ÁNANDA).
Jsem Šiva (ŠIVÓHAM).

- ↑ -

DÉVÍ BHAVÁNÍ MÁ SÁÍ BHAVÁNÍ MÁ
DÁJA KARÓ SÁÍ MÁ KRIPÁ KARÓ SÁÍ MÁ
DŽAJA MÁ DŽAJA MÁ DŽAJA DÉVÍ BHAVÁNÍ MÁ
DŽAJA PARTHI NIVÁSINI MÁ SATJA SÁÍ DÁJA KARÓ MÁ

Bhadžan k Satja Sáí Bábovi, který je oslavován jako velký učitel 20. století.

Oslava (DŽAJA) Božské Matky (DÉVÍ, BHAVÁNÍ, MÁ), Božské Matky v lidské podobě (SÁÍ – SÁkšát Íšvara – Bůh v lidské podobě), která dává (DÁJÁ) požehnání (KARÓ) a je milosrdná (KRIPÁ KARÓ). Oslava (DŽAJA) Božské Matky (MÁ, DÉVÍ, BHAVÁNÍ) přebývající v Satja Sáí Bábovi, který žije (NIVÁSINI) v Parthi (Puttaparthi - město v Indii, rodiště Satja Sáí Báby) a který je žehnající a milosrdný (DÁJÁ KARÓ).

- ↑ -

DHANJAVÁD DHANJAVÁD DHANJAVÁD ÁNANDA

Mantra díkuvzdání (DHANJAVÁD – poděkování, vděčnost), jež přináší blaženost (ÁNANDA).

- ↑ -

DURGÉ DURGÉ DURGÉ DŽEJ DŽEJ MÁ
KARUNÁ SÁGARI MÁ
KÁLÍ KAPÁLINÍ MÁ
DŽAGADÓDHÁRINÍ MÁ
DŽAGADAMBÉ DŽEJ DŽEJ MÁ

Oslava (DŽEJ) Durgy (DURGÉ) a Kálí (KÁLÍ) - Božské Matky (MÁ), která je oceánem (SÁGARI) soucitu (KARUNÁ), ozdobená lebkami (KAPÁLINÍ), ochránkyně a udržovatelka vesmíru (DŽAGADÓDHÁRINÍ) a matka celého světa (DŽAGADAMBÉ).

- ↑ -

DŽAJ HARÉ KRŠNA
GÓVARDHANA GIRIDHÁRI
RÁDHÁ MÓHANA RÁDHÁ DŽÍVANA
(HÉ) MANDŽULA KUNDŽABIHÁRI

Oslava (DŽAJ) Kršny, který zvedl horu Góvardhanu (GIRIDHÁRI GÓVARDHANA), okouzlil (MÓHANA) Rádhu (RÁDHÁ) a stal se pro ni vším (DŽÍVANA - život). Okouzlující (MANDŽULA) Kršna (KUNDŽABIHÁRI – jméno Kršny - hrající si nebo toulající se v lese).

- ↑ -

DŽAJ RÁDHÁ MÁDHAVA DŽAJ KUNDŽABIHÁRI
DŽAJ GÓPÍ DŽANA VALLABHÁ DŽAJ GIRI VARA DHÁRÍ

Mantra k oslavě (DŽAJ) Rádhy a Kršny (MÁDHAVA – sladký jako med).
(KUNŽABIHÁRI – jméno Kršny - hrající si nebo potulující se v lese). Oslava Rádhy, milující (VALLABHÁ) bytosti (DŽANA) a pasačky (GÓPÍ). Oslava (DŽAJ) Kršny, který zvedl (DHÁRÍ) horu (GIRI) Góvardhanu (VARA – název pro horu Góvardhanu).

- ↑ -

DŽAJ RÁDHÁ MÁDHAVA DŽAJ KUNDŽABIHÁRI
DŽAJ GÓPÍ DŽANA VALLABHÁ DŽAJ GIRI VARA DHÁRÍ

JAŠÓDA NANDANA VRADŽA DŽANA RANDŽANA
JAMUNÁ TÍRA VANA ČÁRÍ

MURALÍ MANÓHAR KARUNÁ SÁGAR
DŽAJ GÓVARDHANA DHÁRÍ

Mantra k oslavě (DŽAJ) Rádhy a Kršny (MÁDHAVA – sladký jako med).
(KUNŽABIHÁRI – jméno Kršny - hrající si nebo potulující se v lese). Oslava Rádhy, milující (VALLABHÁ) bytosti (DŽANA) a pasačky (GÓPÍ). Oslava (DŽAJ) Kršny, který zvedl (DHÁRÍ) horu (GIRI) Góvardhanu (VARA – název pro horu Góvardhanu).

Oslava Kršny, syna (NANDANA) Jašódy (JAŠÓDA), člověka (DŽANA), který je radostí a potěšením (RANDŽANA) Vrindavany (VRADŽA - Vrindavana je oblast, kde Kršna vyrůstal - v překladu znamená „ohrada pro krávy“). Oslava Kršny, který se prochází (ČÁRA) v lesích (VANA) podél břehu (TÍRA) řeky Jamuny (JAMUNÁ).

Kršna hrající nádherně (MANÓHARA) na flétnu (MURALÍ) je oceánem (SÁGARA) soucitu (KARUNÁ). Oslava (DŽAJ) Kršny, který zvedl (DHÁRÍ) horu GÓVARDHANU.

- ↑ -

DŽAJA BHAGAVÁN

Mantra k oslavě (DŽAJA) gurua (BHAGAVÁN – Bůh, osvícený mistr).

- ↑ -

DŽAJA DŽAGADAMBÉ
DŽEJ MÁ DURGA

Oslava (DŽAJA, DŽEJ) bohyně (MÁ) Durgy, která je matkou celého světa (DŽAGADAMBÉ).

- ↑ -

DŽAJA DŽAJA DÉVÍ MÁTÁ NAMAHA

Oslava (DŽAJA, NAMAHA) Božské Matky (DÉVÍ MÁTÁ).

- ↑ -

DŽAJA RÁDHÉ DŽAJA RÁDHÉ
GÓVINDA RÁDHÉ GÓVINDA RÁDHÉ
DŽAJ RÁDHÉ GÓVINDA DŽAJ RÁDHÉ GÓVINDA
RÁDHÉ RÁDHÉ

Mantra k oslavě (DŽAJA) Kršny, pasáčka krav (GÓVINDA) a jeho družky Rádhy (RÁDHÉ).

- ↑ -

DŽAJA ŠIVA ŠANKARA BÓLÓ BÓLÓ HARÉ HARÉ
HARÉ HARÉ HARÉ HARÉ BÓLÓ BÓLÓ HARÉ HARÉ

Vítězství (DŽAJA) Šivovi, dárci štěstí (ŠANKARA). Zpívejme a oslavujme (BÓLÓ) Šivovo jméno (HARÉ).

- ↑ -

DŽEJ AMBÉ DŽAGADAMBÉ DÉVÍ
DŽEJ DURGÉ MAHÁKÁLÍ
ŠJÁMÁVALÍ ÓM MÁ

Oslava (DŽEJ) Matky (AMBÁ), bohyně (DÉVÍ), matky celého světa (DŽAGADAMBÉ), Durgy a Velké Kálí (MAHÁKÁLÍ) s tmavou kůží (ŠJÁMÁVALÍ).

- ↑ -

Džej Džej Hanuman

DŽAJA SÍTÁ RÁMA DŽEJ DŽEJ HANUMAN

DŽEJ DŽEJ HANUMAN GOSÁÍ
KRIPÁ KARAHU GURUDÉVA KÍ NÁÍ
SANKATA MÓČAN KRIPÁ NIDHÁN

HARE RAM RAM RAM SÍTÁ RAM RAM RAM

Mantra k oslavě Hanumana, Rámy a Síty (v jazyce hindi).

Sláva (DŽAJA, DŽEJ) Sítě (SÍTÁ), Rámovi (RÁMA) a Hanumanovi (HANUMAN).

Sláva (DŽEJ) Hanumanovi (HANUMAN), který je pravým Gosainem (GOSÁÍ, GOSAIN – je hindi výraz, který je odvozen od sanskrtského slova GOSVÁMÍ, tj. ten, kdo má svou mysl a smysly plně pod kontrolou),
který projevuje (KARAHU) soucit (KRIPÁ) podobně jako (KÍ NÁÍ) velký guru (GURUDÉVA, GURU – duchovní učitel, DÉVA - bůh)
a který zbavuje (MÓČAN) nebezpečí a nesnází (SANKATA) a je plný (NIDHÁNA – obsahovat, mít) soucitu (KRIPÁ).

Sláva Rámovi (RAM) a Sítě (SÍTÁ).

- ↑ -

DŽEJ DŽEJ RAM KRŠNA HARÉ

Oslava (DŽEJ) Kršny a Rámy (RAM) jako dvou vtělení boha Višnua (HARÉ).

- ↑ -

DŽEJ DŽEJ DŽEJ GANANÁJAKA
DŽEJ DŽEJ VIGHNA VINÁSAKA
HÉ SUBHA MANGALA DÁJAKA
VIDJÁ BUDDHI PRADÁJAKA
GADŽAVADANA GAURÍ NANDANA
GANGÁ DHARA ŠIVA ŠAMBHÓ NANDANA

Oslava (DŽEJ) boha Ganéši, vůdce těch, kteří jsou oddáni bohu Šivovi (GANANÁJAKA), odstraňovatele (VINÁSAKA) překážek (VIGHNA), dárce (DÁJAKA) dobra (SUBHA) a štěstí (MANGALA), dárce (PRADÁJAKA) poznání (VIDJÁ) a pochopení (BUDDHI). Oslava Ganéši, který má sloní hlavu (GADŽAVADANA), je synem (NANDANA) bohyně Párvatí (GAURÍ) a boha Šivy, jenž nese (DHARA) řeku Gangu (GANGÁ) a je zdrojem dokonalého štěstí (ŠAMBHÓ).

- ↑ -

DŽEJ HANUMAN DŽEJ DŽEJ HANUMAN
DŽEJ SÍTÁ RAM DŽEJ DŽEJ SÍTÁ RAM

Oslava (DŽEJ) Hanumana (HANUMAN), Síty(SÍTÁ) a Rámy(RÁM).

- ↑ -

DŽEJ MÁ DŽEJ MÁ DŽEJ ÁNANDA MÁ

Oslava (DŽEJ) Božské Matky (MÁ), která je zdrojem blaženosti (ÁNANDA).

- ↑ -

DŽEJ ŠRÍ KRŠNA ČEJTANJA PRABHU NITJÁNANDANA
HARÉ KRŠNA HARÉ RAM RÁDHÉ GÓVINDAM

Mantra k oslavě (DŽEJ) Kršny, Nejvyššího Vědomí (ČEJTANJA), Nevyššího Pána (PRABHU), oceánu věčné radosti (NITJÁNANDA – jméno Kršny – vždy šťastný), vtělení boha Višnua (HARÉ), pasáčka (GÓVINDA).
(RAM – Ráma, další vtělení boha Višnua, RÁDHÉ – družka Kršny)

ŠRÍ ČEJTANJA MAHÁPRABHU byl světec a sociální reformátor žijící na přelomu 16. stol. ve východní Indii, který byl uctíván jako inkarnace Kršny.
PRABHU NITJÁNANDA byl přítel a žák Šrí Čejtanja Maháprabhu, který byl považován za inkarnaci Balarámy (staršího bratra Kršny) a také inkarnaci boha Višnua.

- ↑ -

DŽEJ VADŽRANG BALI DŽEJ HANUMANA KÍ
DŽEJ MAHÁVÍRA DŽEJ HANUMAN
DŽEJ GURU DÉVA KARÓ KALJÁN

Oslava (DŽEJ) opičího krále Hanumana (VADŽRANG BALI, VADŽRA - blesk, diamant, BALI – silný, tvrdý), který je velkým hrdinou (MAHÁVÍRA) a božským učitelem (GURU DÉVA) dávajícím (KARÓ) štěstí, hojnost a požehnání (KALJÁN).

- ↑ -

DŽJÓTI DŽJÓTI DŽJÓTI SVAJAM
DŽJÓTI DŽJÓTI DŽJÓTI PARAM
DŽJÓTI DŽJÓTI DŽJÓTI ARUL
DŽJÓTI DŽJÓTI DŽJÓTI ŠIVAM

VÁMA DŽJÓTI SÓMA DŽJÓTI
VÁNA DŽJÓTI DŽŇÁNA DŽJÓTI
MAHÁ DŽJÓTI JÓGA DŽJÓTI
VÁTA DŽJÓTI NÁDA DŽJÓTI
EMA DŽJÓTI VJÓMA DŽJÓTI
ERU DŽJÓTI VÉRU DŽJÓTI

EKA DŽJÓTI EKA DŽJÓTI EKA DŽJÓTI DŽJÓTIJÉ

Oslava světla (DŽJÓTI), světla sebepoznání (SVAJAM), nejvyššího, dokonalého světla (PARAM), světla soucitu (ARUL), světla dobra (ŠIVAM).

Oslava ušlechtilého světla (VÁMA), světla měsíce (SÓMA), božského světla (VÁNA), světla moudrosti (DŽŇÁNA), velkého, mocného světla (MAHÁ), světla sjednocení (JÓGA - spojení individuálního já s Univerzálním Vědomím), světla dechu (VÁTA), světla zvuku (NÁDA), světla udávajícího směr (EMA), světla nebe (VJÓMA – vzduch, prostor), vycházejícího světla (ÉRU) a dárce života (VÉRU).

Oslava jediného světla (EKA DŽJÓTI), světla světel (DŽJÓTIJÉ).

- ↑ -

DŽÓTA SE DŽÓTA DŽAG ÁVÓ

Ref:
SADGURU DŽÓTA SE DŽÓTA DŽAG ÁVÓ
ME RÁ ANTARA TIMIRA MITA ÁVÓ
SADGURU DŽÓTA SE DŽÓTA DŽAG ÁVÓ

HÉ JÓGÉŠVARA HÉ DŽŇÁNÉŠVARA
HÉ SARVÉŠVARA HÉ PARAMÉŠVARA
NIDŽA KRPÁ BHARAS ÁVÓ

Ref:

HAMA BÁLAKA TÉRE DVÁRA PÉ AJÉ
MANGALA DARA SA DÍ KHA ÁVÓ

Ref:

ŠÍŠA DŽU KÁJA KA RÉ TÉRÍ ÁRATI
PRÉMA SUDHÁ BHARAS ÁVÓ

Ref:

ANTARA MÉ JUGA JUGA SE SÓÍ
ČÍTI ŠAKTI KÓ DŽAG ÁVÓ

Ref:

SÁČÍ DŽÓTA DŽAGÉ HRDAJA MÉ
SÓHAM NÁDA DŽAG ÁVÓ

Ref:

DŽÍVANA RAMANA AVINÁŠÍ
ČARANAMA ŠARANA LAG ÁVÓ

Bhadžan k indickému mistru jménem Ramana Mahárši (1879-1950), jenž většinu života pobýval u svaté hory Arunáčaly.

Rozžhni (DŽAG ÁVÓ) svým světlem (DŽÓTA) naše světlo (DŽÓTA).

Nejvyšší sílo, skutečný guru, jenž nás vedeš (SADGURU), rozžhni (DŽAG ÁVÓ) svým světlem (DŽÓTA) naše světlo (DŽÓTA). Dej (RÁ), ať je odstraněna (MITA ÁVÓ) naše (MÉ) vnitřní (ANTARA) temnota (TIMIRA).

Ty, jenž vládneš jógou (JÓGÉŠVARA), moudrostí a poznáním (DŽŇÁNÉŠVARA), všudypřítomný vládče všeho (SARVÉŠVARA), nejvyšší Pane (PARAMÉŠVARA), dej (ÁVÓ) nám svou (NIDŽA) ochranu (BHARAS) a požehnání (KRPÁ).

Jako (HAMA) děti (BÁLAKA – mladí, nedospělí) přicházíme (TE ERE) k Tvým dveřím (DVÁRA). Sešli na nás (SA) proud (DARA) blaženosti (MANGALA) a obdaruj (ÁVÓ) nás světlem (DÍ) pochopení (KHA).

Tobě odevzdáváme (ÁRATI) své tělo (KÁJA), duši (KA) i všechny své smysly. Dej (ÁVÓ), ať uchováváme v srdci (BHARAS) nektar (SUDHÁ) čisté lásky (PRÉMA).

Probuď v nás (DŽAG ÁVÓ) božskou tvořivou sílu (ČITI ŠAKTI), která je uvnitř (ANTARA) nás (MÉ) a kterou od pradávna (JUGA) po všechny věky (JUGA) uctíváme (SE).

V našich srdcích (HRDAJA) stále (SÁČI - nepřetržitě) přebývá nejvyšší (DŽAGÉ) světlo (DŽÓTA). Dej (DŽAG ÁVÓ), ať v nás stále zní (NÁDA) mantra SÓHAM (Já jsem To.).

Ramano (Ramana Mahárši – indický mudrc), nehynoucí (AVINÁŠI) dárce života (DŽÍVANA), ukonči naši necelistvost (LAG ÁVÓ) a poskytni nám útočiště (ŠARANA) u svých nohou (ČARANA).

- ↑ -

Pradžňá Páramitá Mantra

GATÉ GATÉ PARAGATÉ PARASAMGATÉ BÓDHI SVÁHÁ

Pradžňá Páramitá Mantra ze Sútry Srdce
(PRADŽŇÁ PÁRAMITÁ – dokonalá moudrost)

Odešlý (GATÉ), odešlý za, odešlý úplně za (PARAGATÉ). Sláva osvícení (BÓDHI SVÁHÁ).

- ↑ -

GÓPÁLA GÓPÁLA DÉVAKÍ NANDANA GÓPÁLA
DÉVAKÍ NANDANA GÓPÁLA

Mantra k oslavě Kršny jako pasáčka krav (GÓPÁLA), syna (NANDANA) Dévakí.

- ↑ -

GÓVINDA GÓPÁL BHADŽAMÁNA KRŠNA HARI
HÉ PRABHU DÍNA DAJÁ LÁ BHADŽAMÁNA KRŠNA HARI

Oslava Kršny, pasáčka krav (GÓVINDA, GÓPÁL), který je vtělením boha. Višnua
(BHADŽAMÁNA – potkat se, HARI – bůh Višnu) a který je velký Pán (PRABHU), soucitný (DAJÁ LÁ – dávající soucit) k chudým a bezmocným (DÍNA).

- ↑ -

GÓVINDA GÓVINDA BHADŽA MANA RÁDHÉ GÓVINDA
RÁDHÁ LÓLA GÓVINDA RASA VILÓLA GÓVINDA
GÓVINDA GÓVINDA BHADŽA MANA RADHÉ GÓVINDA
KRŠNA KÉŠAVA HARÉ MÁDHAVA
GÓVINDA DŽAJ GÓVINDA
GÓVINDA DŽAJ GÓVINDA
HARÉ MURÁRE SÁÍ MURÁRE GÓVINDA DŽAJ GÓVINDA

GÓVINDA DŽAJ GÓVINDA GÓVINDA DŽAJ GÓVINDA

Ať mysl (MANA) uctívá (BHADŽA) Kršnu – pasáčka krav (GÓVINDA) a Rádhu (RÁDHÉ), která tančí (LÓLA) s Kršnou (GÓVINDA) tanec lásky (RASA VILÓLA). Sláva (DŽAJ) Kršnovi s dlouhými krásnými vlasy (KÉŠAVA), který je sladký jako med (MÁDHAVA), Kršnovi - pasáčkovi krav (GÓVINDA), který zabil démona Muru (MURÁRE).
(SÁÍ – odkazuje na Šrí Sáí Bábu, který je považována inkarnaci Kršny. Slovo SÁÍ znamená ztělesnění samotného Boha.)

Sláva Kršnovi, pasáčkovi krav (GÓVINDA).

- ↑ -

GÓVINDA HARÉ GÓPÁLA HARÉ
HÉ PRABHU DÍNA DAJÁLÁ HARÉ

Oslava Kršny, pasáčka krav (GÓVINDA), Pána (PRABHU), který je milosrdný (DAJÁLÁ) k chudým a bezmocným (DÍNA).

- ↑ -

GÓVINDA NÁRÁJANA GÓPÁLA NÁRÁJANA
GÓVINDA GÓVINDA NÁRÁJANA
GÓVINDA GÓPÁLA NÁRÁJANA
GÓVINDA GÓVINDA NÁRÁJANA
GÓVINDA GÓPÁLA NÁRÁJANA SÁÍ
GÓVINDA ÁNANDA NÁRÁJANA

Mantra k oslavě Kršny, pastýře (GÓVINDA), pasáčka (GÓPÁLA), který je vtělením boha Višnua (NÁRÁJANA) a který je dokonalou blažeností (ÁNANDA).

- ↑ -

GÓVINDA RÁDHÉ GÓVINDA RÁDHÉ
GÓVINDA GÓVINDA GÓPÁLA RÁDHÉ
BHAKTA VATSALA BHAGAVATA PRIJA
GÓVINDA GÓVINDA GÓPÁLA RÁDHÉ

Mantra oslavující Kršnu a Rádhu.
(GÓPÁLA – pastýř, BHAKTA – oddaný Bohu, VATSALA – milující, BHAGAVATA – věřící, ten, kdo uctívá boha, PRIJA – milovaný)

- ↑ -

GURUR BRAHMA GURUR VIŠNU
GURUR DÉVÓ MAHÉŠVARAHA
GURUR SÁKŠÁT PARAM BRAHMA
TASMAI ŠRÍ GURAVÉ NAMAHA

Guru je Brahma (GURUR BRAHMA), guru je Višnu (GURUR VIŠNU), guru je bůh Šiva (DÉVÓ MAHÉŠVARA). Guru je ztělesněním (SÁKŠÁT) nejvyšší, božské existence (PARAM BRAHMAN), jíž (TASMAI) vzdávám úctu (NAMAHA).

- ↑ -

GURU MAHÁRÁDŽA GURU MAHÁRÁDŽA
SÁÍ NÁTHA SAT GURU MAHÁRÁDŽA
KALIJUGA VARADA MÓHANA RÚPA
KALIJUGA VARADA MÓHANA RÚPA
PÁRADA MA JÁNA PÁPA VINÁŠÁ
PÁRADA MA JÁNA PÁPA VINÁŠÁ
PARTHIPURÍŠA PRAŠÁNTI BHÁŠA
ŠRÍ SATJA SÁÍ GURU MAHÁRÁDŽA

Bhadžan k Satja Sáí Bábovi, který je oslavován jako velký učitel 20. století.

Učitel (GURU), velký vládce (MAHÁRÁDŽA), ztělesněný Bůh (SÁÍ – SÁkšát Íšvara – Bůh v lidské podobě), ochránce (NÁTHA), skutečný velký mistr (SAT GURU MAHÁRÁDŽA – skutečný guru a velký král), nádherná (MÓHANA) bytost (RÚPA – tělo, forma) dávající požehnání (VARADA) ve věku temnoty (KALIJUGA), loď (JÁNA), která proplouvá přes (PÁRADA) vody (MA) zániku (VINÁŠA) špatné karmy (PÁPA), Sáí Bábá (PARTHIPURÍŠA – princ z Parthi) ozařující (BHÁŠA) nejvyšším mírem (PRAŠÁNTI), Šrí Satja Sáí Bába, učitel (GURU), velký vládce (MAHÁRÁDŽA).

- ↑ -

Guru Páduka Stótram

ANANTA-SAM'SÁRA SAMUDRA-TÁRA
NAUKÁJITÁBHJÁM' GURU-BHAKTI-DÁBHJÁM
VAIRÁGJA-SÁMRÁDŽJA-DA PÚDŽANÁBHJÁM
NAMÓ NAMA(Ś) ŚRÍ-GURU-PÁDUKÁBHJÁM

KAVITVA VÁR-RÁŚI NIŚÁ-KARÁBHJÁM'
DAURBHÁGJA DÁVÁMBUDA-MÁLIKÁBHJÁM
DÚRÍ-KŔTÁ NAMRA VIPATTI-DÁBHJÁM'
NAMÓ NAMA(Ś) ŚRÍ-GURU-PÁDUKÁBHJÁM

NATÁ JAJÓŚ ŚRÍ-PATITÁM' SAMÍJUH:
KADÁĆID-API-ÁŚU DARIDRA-VARJÁH:
MÚKÁŚ-ĆA VÁĆASPATITÁM' HI TÁBHJÁM
NAMÓ NAMA(Ś) ŚRÍ-GURU-PÁDUKÁBHJÁM

NÁLÍKA-NÍKÁŚA PADÁ-HŔTÁBHJÁM'
NÁNÁ-VIMÓHÁDI NIVÁRIKÁBHJÁM
NAMADŽ-DŽAN(A-A)BHÍŠT'A-TATI-PRADÁBHJÁM'
NAMÓ NAMA(Ś) ŚRÍ-GURU-PÁDUKÁBHJÁM

NŔPÁLA-MAULI VRADŽA-RATNA-KÁNTI
SARID-VIRÁDŽAT DŽHAŠA-KANJAKÁBHJÁM
NŔPATVA-DÁBHJÁM' NATALÓKA-PAN'KTÉH:
NAMÓ NAMA(Ś) ŚRÍ-GURU-PÁDUKÁBHJÁM

ÁPÁNDHAKÁRÁRKA PARAMPARÁBHJÁM
TÁPA-TRAJ(A-A)HÍNDRA KHAGÉŚVARÁBHJÁM
DŽÁD'J(A-A)BDHI-SAM'ŚÓŠAŃA VÁD'ABÁBHJÁM'
NAMÓ NAMA(Ś) ŚRÍ-GURU-PÁDUKÁBHJÁM

ŚAMÁDI-ŠAT'KA-PRADA VAIBHAVÁBHJÁM'
SAMÁDHI DÁNA VRATA DÍKŠITÁBHJÁM
RAMÁ-DHAV(A-A)N'GHRÉS STHIRA-BHAKTI-DÁBHJÁM'
NAMÓ NAMA(Ś) ŚRÍ-GURU-PÁDUKÁBHJÁM

SVÁRĆÁ-PARÁŃÁM AKHILÉŠT'A-DÁBHJÁM'
SVÁHÁ SAHÁJÁKŠA DHURANDARÁBHJÁM'
SVÁNTÁ ĆA BHÁVA-PRADA-PÚDŽANÁBHJÁM
NAMÓ NAMA(Ś) ŚRÍ-GURU-PÁDUKÁBHJÁM

KÁMÁDI-SARPA VRADŽA GÁRUD'ÁBHJÁM'
VIVÉKA-VAIRÁGJA NIDHI-PRADÁBHJÁM'
BÓDHA-PRADÁBHJÁM' DRUTA-MÓKŠA-DÁBHJÁM
NAMÓ NAMA(Ś) ŚRÍ-GURU-PÁDUKÁBHJÁM

Autorem je Šrí Satčidánanda Šivabhinava Nrusimha Bháratí Mahásvámígal
(1858 – 1912), který je 33. Džagadguruem Šríngéri Šárada Pítham.

Jako loď, která nás převáží přes nekonečný oceán samsáry, jsou posvátné učitelovy opánky, vzbuzující v nás oddanost k Němu a poskytující království zvané nevášnivost. Před nimi se úctě skláním k zemi.

Skláním se v úctě před posvátnými opánky, které naplňují lidské nitro poezií, jako luna naplňuje písečné pláže vodami přílivu, a které hasí lidská trápení jako déšť lesní požár a zahánějí nepřízeň osudu.

Skláním se v úctě před posvátnými opánky, před kterými byť se člověk jednou skloní, změní se v mžiku z chudáka na zámožného, a oddanost k nim mění němého v řečníka.

Skláním se v úctě před posvátnými opánky, které nosil Šrí Padmapáda a které jsou-li uctívány, plní všechna přání svých uctívatelů a ničí klam.

Skláním se v úctě před posvátnými opánky, které svým uctívatelům propůjčují královský majestát a které září jako dvě mořské panny, na nichž se ve vodě odráží záře královských korun před nimi se sklánějících králů.

Skláním se v úctě před posvátnými opánky, které jsou jako prudký oheň vysušující vody liknavosti a skleslosti, podobný tomu, kdy se Garda vypořádal se smrtelně jedovatými hady tří druhů trápení.

Skláním se v úctě před posvátnými opánky, které poskytují vroucnou zbožnost vůči Pánu Višnuovi a odhodlání pro dosažení samádhi a mají moc udělovat šestidílnou ctnost (pokojnost mysli, ovládání smyslů atd.)

Skláním se v úctě před posvátnými opánky, které zakoušely váhu Ádi Šankaračárji, který je Pánem Šivou s ohněm coby jedním z očí a který poskytuje vše, po čem touží ti, jejichž záměrem je uctívání Niterného Jsoucna, jež vede k jeho zakoušení.

Skláním se v úctě před posvátnými opánky, které odstraňují všechny vášně, tak jako Garuda obrací hady na útěk, které pomáhají rozvinout rozlišování (vivéka) a neulpívání (vairagja) a jejichž uctívání zaručuje dosažení nejvyššího poznání a vede k okamžitému osvobození.

- ↑ -

HALELUJA

Z hebrejského slova HALLELUJAH - Chvalme Pána.
Jedná se o složení dvou slov:
HALLEL - židovské liturgické zpěvy
JAH - počáteční písmena jména Boha - Jahweh, Jehovah
V křesťanství se v liturgiích vyskytuje přepis tohoto slova - Aleluja.

- ↑ -

Šrí Hanuman čalísa (úryvek)

DŽAJ HANUMAN GJÁN GUN SÁGAR
DŽAJ KAPÍS TIHU LÓK UDŽÁGAR

RÁMA DÚT ATULIT BALA DHÁMA
ANDŽANI PUTR PAVAN SUT NÁMA

MAHÁBÍRA BIKRAMA BADŽRANGÍ
KUMATI NIVÁR SUMATI KE SANGÍ

KANČANA BARANA BIRÁDŽ SUBESÁ
KÁNANA KUNDALA KUNČITA KESÁ

ŠRI RAM DŽAJ RAM DŽAJ DŽAJ RAM
SÍTÁ RAM SÍTÁ RAM SÍTÁ RAM SÍTÁ RAM
ŠRI RAM DŽAJ RAM DŽAJ DŽAJ RAM

Bhadžan k oslavě Hanumana o čtyřiceti (ČALÍSA) verších.
(Autorem je indický básník a filosof Tulsidas žijící v 16. stol. Text byl napsán ve východoindickém jazyce avandhi.)

Pozdraven (DŽAJ) buď Hanumane, jenž jsi oceánem (SÁGAR) moudrosti (GJÁN – vědění, GUN – podstata), máš hnědou opičí barvu (KAPÍS) a projevuješ se (UDŽÁGAR) ve všech třech světech (TIHU LÓK).

Jsi poslem (DÚT) Rámy (RÁMA), příbytkem (DHÁMA) ohromné, nesrovnatelné (ATULIT) síly (BALA), jsi synem (PUTR) Andžani (ANDŽANI) a synem (SUT) větru (PAVAN).

Jsi velkým hrdinou (MAHÁBÍRA), silný (BIKRAMA) jako hromoklín (BADŽRANGÍ – blesk, hromoklín, diamant), odstraňuješ (NIVÁR) zlé myšlenky (KUMATI) a jsi společníkem (SANGÍ) těch, kdo (KÉ) mají čisté úmysly (SUMATI),

Nosíš (BARANA) zlaté (KANČANA – zlatá barva symbolizuje čistotu) a zářivé (BIRÁDŽ) šaty (SUBESÁ), (být oděn v zářivý šat symbolizuje čistotu, absenci vášně, touhy a utrpení) jsi světlem (KUNDALA – aura, svatozář, světelný kruh) lesa (KÁNANA) a máš vlnité (KUNČITA) vlasy (KESÁ).

Sláva (DŽAJA) Rámovi (RAM) a Sítě (SÍTÁ).

- ↑ -

HARA HARA GURUDÉVA
PARABRAHMA PARAMÉŠVARA

Šiva (HARA) je odstraňovatel překážek (HARA), duchovní učitel (GURUDÉVA), nejvyšší Vědomí (PARABRAHMA) a nejvyšší Bůh (PARAMÉŠVARA).

- ↑ -

HARA HARA HARA MAHÁDÉV
DŽAJA HARA HARA HARA MAHÁDÉV
BRAHMA VIŠNU SADÁ ŠIVA
HARA HARA HARA MAHÁDÉV

DŽAJA ŠIVA ÓMKÁRAM
DŽAJA HARA ŠIVA ÓMKÁRAM
BRAHMA VIŠNU SADÁ ŠIVA
HARA HARA HARA MAHÁDÉV
DŽAJA HARA HARA HARA MAHÁDÉV

Sláva (DŽAJA) Šivovi (HARA – odstraňovatel, ničitel, MAHÁDÉV - Velký Bůh). Šiva (HARA) je BRAHMA i VIŠNU, Šiva je věčný (SADÁ ŠIVA). Sláva (DŽAJA) Šivovi (ŠIVA), který je počátkem všeho (ÓMKÁRA, ÓM – Univerzální Vědomí, počátek).

- ↑ -

HARA ŠIVA ŠANKARA ŠAŠÁNKA ŠÉKARA
HARA BHAM HARA BHAM BHAM BHAM BÓLÓ
BHAVA BHAJAMKARA GIRIDŽA ŠANKARA
DHIMI DHIMI DHIMI TAKA NARTANA KHÉLÓ

Oslava Šivy, dárce radosti (ŠANKARA), který má na hlavě jako korunu (ŠÉKARA) měsíc (ŠAŠÁNKA). Oslava Šivy (HARA) zpěvem (BÓLÓ) za zvuku bubnů (BHAM - zvuk bubnu). Oslava Nejvyššího Bytí (BHAVA), které budí hrůzu (BHAJAMKARA – hrozivá podoba Šivy), zdroje blaženosti (ŠANKARA), který je zrozen z hory (GIRIDŽÁ) a který je tanečníkem (NARTANA) pohybujícím se (KHÉLÓ) za zvuku zvonků (DHIMI – zvuk zvonků na Šivově kotníku) a bubnu (TAKA – zvuk Šivova bubínku).

- ↑ -

HARÉ KRŠNA HARÉ KRŠNA
KRŠNA KRŠNA HARÉ HARÉ
HARÉ RÁMA HARÉ RÁMA
RÁMA RÁMA HARÉ HARÉ

Mahámantra (Velká mantra) k oslavě Kršny jako vtělení boha Višnua (HARÉ). RÁMA znamená radost, potěšení nebo okouzlující, ale též jméno boha Rámy (viz část o Rámovi), který je stejně jako Kršna jednou z inkarnací boha Višnua.

- ↑ -

HARÉ RAM HARÉ RAM
RAM RAM HARÉ HARÉ
HARÉ KRŠNA HARÉ KRŠNA
KRŠNA KRŠNA HARÉ HARÉ

Mantra k oslavě Kršny a Rámy jako dvou vtělení boha Višnua (HARÉ).

- ↑ -

HARI ÓM ŠIVA ÓM ŠIVA ÓM HARI ÓM
HARI ŠIVA ŠIVA HARI ÓM

Mantra k oslavě boha Šivy a boha Višnua (HARI je jméno boha Višnua).

- ↑ -

HÉ BHAGAVÁN ŠRÍ BHAGAVÁN
DŽEJ BHAGAVÁN ŠRÍ RÁMA BHAGAVÁN

Mantra k oslavě Rámy.
(HÉ – zvolání, BHAGAVÁN – Bůh, osvícený mistr, ŠRÍ – svatý, DŽEJ – pozdrav, sláva)

- ↑ -

HÉ MÁ DURGA
ÓM NAMAS ČANDIKÁJE
NÁRÁJANÍ NAMÓS TU TÉ

DŽAJ DŽAGADAMBÉ HÉ MÁ DURGA
MÁ KÁLÍ DURGÉ NAMÓ NAMA

DŽAJ DŽAJ DŽAGADAMBÉ DŽAGADAMBÉ MÁ DURGA
DŽAJA DŽAGADAMBÉ MÁ DURGA
HÉ MÁ DURGA
ÓM NÁRÁJANÍ ÓM

Mantra k oslavě Božské Matky, bohyně Durgy.
Božská Matko (HÉ MÁ) Durgo (DURGA), klaníme se ti (NAMAS – oslavovat, vzdávat poctu) Čandiko (ČANDIKA – jméno hrozivého aspektu bohyně Durgy), klaníme se ti (NAMÓS – oslavovat, vzdávat poctu) bohyně hojnosti (NÁRÁJANÍ).

Buď pozdravena (DŽAJ) Božská Matko (MÁ) Durgo (HÉ DURGA), která jsi matkou celého světa (DŽAGADAMBÉ). Buď pozdravena (NAMÓ, NAMA) Božská Matko (MÁ) Kálí (KÁLÍ DURGÉ – Kálí je jednou z forem bohyně Durgy).

Buď pozdravena (DŽAJA) Božská Matko (MÁ) Durgo (HÉ DURGA), která jsi matkou celého světa (DŽAGADAMBÉ). Matko (HÉ MÁ) Durgo (DURGA), bohyně hojnosti (NÁRÁJANÍ).

- ↑ -

HÉ NANDA NANDA GÓPÁLA
ÁNANDA NANDA GÓPÁLA
HÉ NANDA NANDA ÁNANDA NANDA
JADU NANDA NANDA GÓPÁLA

Oslava Kršny, pastýře (GÓPÁLA), syna (NANDA) Nandy (NANDA), z rodu Jaduovců (JADU), jenž skýtá nejvyšší blaženost (ÁNANDA).

- ↑ -

HÉ RAM HÉ RAM

TU HI MÁTÁ TU HI PITÁ HEJ
TU HI TÓ RÁDHÁ KA ŠJÁM
HÉ RAM HÉ RAM

TU ANTARJÁMÍ SAB KA SVÁMÍ
TERE ČARANÓ MEN ČARÓ DHAM
HÉ RAM HÉ RAM

TU HI BIGADÉ TU HI SAVARÉN
IS DŽAG KÉ SARÉ KÁM
HÉ RAM HÉ RAM

TU HI DŽAG DATA VIŠV VIDHÁTÁ
TU HI SUBAH TU HI ŠÁM
HÉ RAM HÉ RAM

DŽAG MI SAČA TERA NÁM
HÉ RAM HÉ RAM

Bhadžan k Rámovi (v jazyce hindi).

Rámo, Rámo (HÉ RAM).

Ty jsi (TU HI) matka (MÁTÁ) i otec (PITÁ). Jsi (TU HI) také (TÓ) krásné (RÁDHÁ KA) tmavě modré barvy (ŠJÁM – tmavý, černý, neviditelný v materiálním světě).
Rámo, Rámo (HÉ RAM).

Ty (TU) jsi Nejvyšší Božství, které je v každé bytosti (ANTARJÁMÍ), jsi všude a ve všem (SAB), ve všech (SAB) mistrech (SVÁMÍ). Tvé (TERE) nohy (ČARANÓ) vstupují do všech (ČARÓ) nebeských sfér (DHAM).
Rámo, Rámo (HÉ RAM).

Jsi (TU HÍ) zákon země (BIGADÉ), nejvyšší, svrchovaný vládce (SAVARAN), který (IS) prostupuje (KÁM) celým (SARÉ) vesmírem (DŽAG).
Rámo, Rámo (HÉ RAM).

Jsi (TU HÍ) stvořitel (DATA - dárce) světa (DŽAG), stvořitel (VIDHÁTÁ) vesmíru (VIŠVA), jsi úsvit (SUBAH) i soumrak (ŠÁM).
Rámo, Rámo (HÉ RAM).

Celý svět (DŽAG), to je tvé (TERA) pravé (SAČA) jméno (NÁM).
Rámo, Rámo (HÉ RAM).

- ↑ -

HÉ ŠIVA ŠANKARA HÉ MAHÉŠVAR
DUKHA HARA SUKHA KARA HARA HARA ŠANKARA
ÓM NAMA ŠIVÁJA
HARI ÓM NAMA ŠIVÁJA
ÓM NAMA ŠIVÁJA

Oslava Šivy (HARA), dárce štěstí (ŠANKARA), Velkého Boha (MAHÉŠVARA), odstraňovatele (HARA) utrpení (DUKHA), dárce (KARA) radosti (SUKHA). Sláva Tobě, Šivo (NAMA ŠIVÁJA).

- ↑ -

HEVENU ŠÁLOM ALEJCHEM
HEVENU ŠÁLOM ŠÁLOM ŠÁLOM ALEJCHEM

Židovská píseň: Mír s Tebou.

Je to část modlitby, doslovně znamená: Přinášíme Vám mír.
ŠÁLOM znamená pozdrav, ale také mír, ve smyslu vnitřní mír, celistvost, dokonalost, Boží požehnání.

- ↑ -

HINE MA TOV UMANAJIM
ŠEVET ACHIM GAM JACHAD
HINE MA TOV
ŠEVET ACHIM GAM JACHAD

Židovská píseň: Jak je dobré, když jsou lidé v harmonii a jednotě s Univerzálním Vědomím.

Je to část žalmu zpívaná během šábesu.
HINE NA TOV - "Jak je dobré" (dobro představuje mužskou energii)
UMA NAJIM - "a krásné" (krása představuje ženskou energii)
ŠEVET ACHIM GAM JACHAD – jsou-li lidé v "harmonii, jednotě"
(JACHAD neznamená jen harmonii, mír a jednotu s ostatními lidmi, ale spíše absolutní jednotu se Stvořitelem, Univerzálním Vědomím.)

- ↑ -

IN THE HEART ARUNACHALA
THIS IS ŠIVA THIS IS ŠANKARA
IN THE HEART ARUNACHALA
THIS IS ŠIVA THIS IS RAMANA

Píseň oslavuje indickou horu Arunáčalu, která je zasvěcená bohu Šivovi a kde v první polovině 20. stol. žil a působil indický mudrc Ramana Mahárši.


Arunáčala je Šiva, je Šankara, je Ramana Mahárši.
(Šankara je označení Šivy jakožto dárce štěstí, ale zároveň Šrí Šankara je indický mudrc z 8. stol., jeden ze zakladatelů učení Advaity Védanty.)

- ↑ -

JA DÉVÍ JA DÉVÍ
SÁRVA BHÚTÉŠU ŠÁNTI RÚPENA SAMSTHITA
NAMASTASJÉ NAMASTASJÉ NAMÓ NAMAHA

Oslava (NAMÓ, NAMAHA) a vzdání pocty (NAMASTÉ) Božské Matce (DÉVÍ), která je přítomna ve všech (SÁRVA) projevených věcech (BHÚTA) a která je ztělesněním (RÚPINA) míru (ŠÁNTI) a přetrvává na věky (SAMSTHITA).

- ↑ -

KAJLÁŠI ŠAKTI ŠIVA ŠANKARA KÍ DŽEJ DŽEJ
JAMUNÁ KÍ DŽEJ DŽEJ GANGÁ KÍ DŽEJ DŽEJ

Mantra k oslavě (DŽEJ) jednoty tvořivé a destruktivní energie ŠAKTI ŠIVA
a k oslavě posvátných indických řek Jamuná a Gangá.

ŠAKTI – představuje tvořivou, ženskou energii
ŠIVA – představuje destruktivní, mužskou energii
ŠAKTI ŠIVA – je jednota obou energií, které nemohou existovat jedna bez druhé (zrození nemůže existovat bez zániku)
KAJLÁŠ – je posvátná hora v Himálajích (v Tibetu), která je zasvěcená bohu Šivovi
ŠANKARA – jméno Šivy, dokonalý, dárce štěstí
JAMUNÁ – posvátná indická řeka, která se vlévá do řeky Gangy (v oblasti, která je zasvěcená Šivovi)
GANGÁ – posvátná indická řeka zasvěcená Šivovi, která pramení v Himalájích a stéká na zem po Šivových vlasech

- ↑ -

KRŠNA GÓVINDA GÓVINDA GÓPÁLA
KRŠNA MÚRTI MANÓHARA NANDA LALA

Oslava Kršny, pastýře (GÓVINDA), pasáčka krav (GÓPÁLA), okouzlující (MANÓHARA) božské bytosti (MÚRTI) a syna Nandy (NANDA LALA – v překladu také hravý syn).

- ↑ -

KYRIE ELEISON
KRISTE ELEISON
KYRIE

Pane smiluj se. Kriste smiluj se.

Pochází z řecké modlitby (KYRIOS znamená Pán)
KYRIE ELEISON symbolizuje křesťanskou Nejsvětější Trojici (trojjedinost Boha) - Boha Otce, Syna i Ducha Svatého.

- ↑ -

LET STEP INTO THE HOLY FIRE
LET STEP INTO THE HOLY FLAME
HALELUJA

Vstupme do svatého ohně, do svatého plamene.

- ↑ -

LÓKA SAMASTA SUKHINÓ BHAVANTU

Nechť jsou (BHAVANTU) šťastny (SUKHINÓ) všechny (SAMASTA) světy (LÓKA).

- ↑ -

MADHURA MADHURA MURALÍ GHANA ŠJÁM
MADHURA DÍPATÉ HÉ RÁDHÉ ŠJÁM
SURÁ DASA PRABHU HÉ GIRIDHARI
KRŠNA HÉ GIRIDHARI
MÍRA KÉ PRABHU HRDAJA VIHÁRI

HARÉ KRŠNA HARÉ KRŠNA
KRŠNA KRŠNA HARÉ HARÉ
HARÉ RÁMA HARÉ RÁMA
RÁMA RÁMA HARÉ HARÉ

Mantra k oslavě Kršny, který má modrou barvu pleti (ŠJÁM), jehož sladká (MADHURA) hra na flétnu (MURALÍ) je nekonečnou blažeností (GHANA), zářícího (DÍPTA) Kršny, miláčka Rádhy. Oslava Kršny, který přemohl (PRABHU – mocný, silnější než) hadího (SURÁ) démona (DASA), zvedl horu (GIRIDHARI) a je oceánem (MÍRA), který (KÉ) je věčným (PRABHU) zdrojem (HRDAJA – srdce, střed všeho) radosti (VIHÁRI).

Mahámantra (Velká mantra) k oslavě Kršny jako vtělení boha Višnua (HARÉ). RÁMA znamená radost, potěšení nebo okouzlující, ale též jméno boha Rámy (viz část o Rámovi), který je stejně jako Kršna jednou z inkarnací boha Višnua.

- ↑ -

MARIA

(Maria - matka Ježíše z Nazareta)

- ↑ -

MUKHUNDA MÁDHAVA GÓVINDA BÓL
KÉŠAVA MÁDHAVA HARÉ HARÉ BÓL
MUKHUNDA MÁDHAVA GÓVINDA BÓL
KÉŠAVA MÁDHAVA HARÉ HARÉ BÓL
HARÉ BÓL HARÉ BÓL HARÉ BÓL HARÉ BÓL

Oslava Kršny, který osvobozuje (MUKUNDA), má dlouhé a krásné vlasy (KÉŠAVA), je sladký jako med (MÁDHAVA) a je pasáčkem krav (GÓVINDA). Zpíváme (BÓL) a oslavujeme Kršnu - vtělení boha Višnua (HARÉ).

- ↑ -

MURALÍ KRŠNA MUKUNDA KRŠNA
MÓHANA KRŠNA KRŠNA KRŠNA
GÓPÍ KRŠNA GÓPÁLA KRŠNA
GÓVARDHANA DHARA KRŠNA KRŠNA
RÁDHÁ KRŠNA BÁLÁ KRŠNA
RASA VILÓLA KRŠNA KRŠNA
ŠIRDI KRŠNA PARTHI KRŠNA
ŠRÍ SATJA SÁÍ KRŠNA KRŠNA

Kršna, hrající na flétnu (MURALÍ), je ten, kdo vysvobozuje (MUKUNDA), je okouzlující (MÓHANA), je milý pastýřkám (GÓPÍ KRŠNA), je pastýř (GÓPÁLA) který podržel (DHARA) horu Góvardhanu (GÓVARDHANA) a jehož dívkou (BÁLÁ) je RÁDHÁ, se kterou tančí tanec lásky (RASA VILÓLA).

(Šrí Satja Sáí Bábá ze Širdi žijící na přelomu19. a 20. stol. se narodil ve vesnici Parthi a byl již za svého života považován za božské vtělení.)

- ↑ -

NAMÓ BHAGAVATÉ BHAJSADŽJA GURU
VAJDURJA PRABHA RÁDŽAJA
TATHÁGATAJA ARHATÉ SAMJAKSAMBUDDHAJA
TADJATÁ
ÓM BHAJSADŽJÉ BHAJSADŽJÉ BHAJSADŽJA SVÁHÁ

Tibetská mantra Buddhy Uzdravujícího (dlouhá verze).

Pozdrav (NAMÓ) nejvyššímu božskému principu (BHAGAVATÉ), učiteli (GURU), který je uzdravením (BHAJSADŽJA), klenotem (VAJDURJA), nejvyšším králem Tathagatou (PRABHA RÁDŽAJA TATHÁGATAJA), tím, kdo se osvobodil a dosáhl nirvány (ARHATÉ), nejvyšším Buddhou (SAMJAKSAMBUDDHAJA), dokonalým uzdravením (BHAJSADŽJA).

- ↑ -

Avalókitéšvara dháraní

NAMÓ RATNA TRAJA JA
NAMA ÁRJA DŽŇÁNA SÁGARA VAJRÓČANA
VJÚHA RÁDŽAJA TATHÁGATAJA
ARHATÉ SAMJAKSAM BUDDHAJA
NAMAH SARVA TATHÁGATÉ BHÉ ARHATÉ BHÉ
SAMJAKSAM BUDDHÉ BHÉ
NAMA ÁRJA AVALÓKITÉŠVARAJA
BÓDHISATTVAJA MAHÁSATTVAJA MAHÁ KARUNIKÁJA

TADJATHÁ
ÓM DHARA DHARA DHIRI DHIRI DHURU DHURU
ITÉ VÉTÉ ČALÉ ČALÉ PRAČALÉ PRAČALÉ
KUSUMÉ KUSUMA VARE ILI MILI CITI
DŽVALAM APANAJA SVÁHÁ

AVALÓKITÉŠVARA-EKÁDASAMUKHA DHÁRANÍ
(Dháraní Avalókitéšvary jedenácti tváří)

ÉKÁDASA – jedenáct, MUKHA – hlava, DHÁRANÍ - pochází ze sanskrtského dhára (držet) a je označením pro podstatu (esenci, srdce) sútry. Tímto srdcem sútry bývá často mantra. Je to také schopnost udržet nauku buddhů po jejím prvním zaslechnutí a to bez jediné chyby. Někteří buddhisté věří, že tuto dháraní vyslovil Avalókitéšvara jedenácti tváří (bódhisattva tibetského buddhismu) a je proto tibetskou obdobou "Mantry velkého soucítění" (Mahá Karuná Mantry) mahájánového buddhismu v Indii.

Sláva (NAMÓ) třem klenotům (RATNA TRAJA – tři klenoty buddhismu: Buddha, Dharma, Sangha), oceánu (SÁGARA) vznešené, transcendentální (ÁRJA) moudrosti (DŽŇÁNA), Vajróčanovi (VAJRÓČANA – jeden z pěti transcendentálních Buddhů), králi (RÁDŽA) Tathágatovi (TATHÁGATA - ten, kdo odešel za všechna přicházení a odcházení, tedy za zrození a smrt), Arhatovi (ARHAT - ten, kdo se osvobodil a dosáhl nirvány, hlubokého míru mysli), Nejvyššímu Buddhovi (SAMJAKSAM BUDDHAJA). Chvála (NAMAH) všem (SARVA) zářícím (BHÉ) Tathagatům, Arhatům, Nejvyšším Buddhům (SAMJAKSAM BUDDHÉ), vznešenému (ÁRJA) Avalókitéšvarovi, bódhisattvovi (bódhisattva je ten, kdo se vzdá konečného osvícení, aby mohl pomoci druhým), Nejvyšší Skutečnosti (MAHÁSATTVA), Nejvyššímu Soucitu(MAHÁ KARUNIKÁJA).
Tedy (TADJATHÁ):
Neustálé opakování, udržování (DHARA DHARA), pevné a stabilní (DHIRI DHIRI) propojení (DHURU DHURU) s touto dháraní zapřičiní pochopení (VÉTÉ) a vymizení (ITÉ) klamu (ČALÉ) včetně největšího klamu (PRAČALÉ) a je květem květů (KUSUÉ KUSUMA), mocnou (VARE) zbraní (ILI) vedoucí k nalezení (MILI) moudrosti a pochopení (CITI), jenž je plamenem spalujícím (DŽVALAM) špatnou karmu (APANAJA). SVÁHÁ - sláva, vyjádření úcty, poklona.

- ↑ -

NANDALALA JADU NANDALALA
VRINDAVANA GÓVINDA LALA
RÁDHÁ LÓLA NANDALALA
RÁDHÁ MÁDHAVA NANDALALA

Mantra oslavující Kršnu, syna Nandy (NANDALALA), z rodu Jaduovců (JADU), z Vrindavany (les poblíž vesnice, kde Kršna vyrůstal) a tančící (LÓLA) Rádhu, družku Kršny (MÁDHAVA - sladký jako med).

- ↑ -

NATARÁDŽA NATARÁDŽA
NARTANA SUNDARA NATARÁDŽA
ŠIVARÁDŽA ŠIVARÁDŽA
ŠIVA KAMÍ PRIJA ŠIVARÁDŽA
ČIDAMBARÉŠA NATARÁDŽA
ÁDI PURÍŠVARA ŠIVARÁDŽA

Mantra k oslavě boha Šivy (NATARÁDŽA – král tanečníků, Šiva tančící tanec zániku světa), okouzlujícího (SUNDARA) tanečníka (NARTANA), krále Šivy (ŠIVARÁDŽA), milovaného (PRIJA) manžela Párvatí (KAMÍ – forma bohyně Párvatí – se smyslnýma očima), Šivy přebývajícího v Čidambaram (město v Indii proslulé chrámem, který je zasvěcen Šivovi v jeho aspektu kosmického tanečníka), prvotního (ÁDI) vládce světa (PURÍŠVARA).

- ↑ -

Vadžra Guru Mantra

ÓM AH HÚM VADŽRA GURU PADMA SIDDHI HÚM
ÓM AH HÚM PADMA SIDDHI HÚM    (sanskrtská výslovnost)

ÓM AH HUNG BENZRA GURU PÄMA SIDDHI HUNG
ÓM AH HUNG PÄMA SIDDHI HUNG    (tibetská výslovnost)

Vadžra Guru Mantra.
Tibetská mantra k oslavě Padmasambhavy, buddhistického učitele, který přinesl buddhismus do Tibetu.

ÓM AH HÚM představuje tři semenné slabiky tzv. bídža mantry. V buddhismu tato trojice poukazuje na tělo, zvuk (či řeč) a mysl.
ÓM - se vztahuje k šesté a sedmé čakře, znamená dokonalý stav těla, ve smyslu všech dimenzí těla jedince
AH (vysloveno jako Á) - se vztahuje k páté čakře a znamená dokonalý zvuk představovaný životní energií, pránou
HÚM - se vztahuje ke čtvrté čakře a znamená dokonalou mysl, jak ve smyslu uvažování a rozumu, tak i toho, co je nad rozumem
VADŽRA – hromoklín či diamant, představuje energii osvícené mysli, která prochází vším neporušena,
GURU – učitel,
PADMA – lotos, který představuje čistotu,
SIDDHI – dosažení, naplnění

- ↑ -

Gájatrí mantra

ÓM BHUR BHUVA SVAHA
TAT SAVITUR VARÉNJAM
BHARGÓ DÉVAS JA DHÍMAHI
DHIJÓ JÓ NAH PRAČÓDAJÁT

Mantra poznání (GÁJATRÍ) a pochopení (DHIJÓ), že to (TAT, JÓ), co nás (NAH) vede a podněcuje (PRAČÓDAJÁT), je vznešené (DÉVAS) světlo (BHARGÓ) Poznání (či meditace - DHÍMAHI), nejvyšší (VARÉNJA) tvořivá síla (SAVITR – Slunce, Matka) prozařující svět hmoty (BHUR), bohů (BHUVA) i říši bez forem (SVAH).

GÁJATRÍ mantra je uvedená v jednom z nejstarších textů, Rigvédě. Výraz GAJÁTRÍ znamená hymnus o 24 slabikách, neboť původní text je bez prvního řádku, tedy ÓM TAT SAVITR… Opakování této mantry pomáhá jedinci povznést se ze tří spodních rovin (BHÚR – země či stav fyzického bdění, BHUVA – nebe či stav snění, SVAH – říše bez forem, stav hlubokého spánku) do vyšší roviny vědomí.

- ↑ -

ÓM DUM DURGAJÉ NAMAHA
ÓM KRÍM KÁLIKÁJÉ NAMAHA

Oslava (NAMAHA) bohyně Durgy (DUM DURGAJÉ) a černé (KÁLIKÁ) bohyně Kálí (KRÍM).

- ↑ -

ÓM EJM HRÍM KLÍM ČÁMUNDÁ JA VÍČÍ NAMAHA

Oslava (NAMAHA) bohyní
Sarasvatí (EJM – symbolizuje poznání a tvořivost), Párvatí (HRÍM – překonání iluze), Kálí (KLÍM – síla, vášeň a kontrola nad emocemi), Durgy (ČÁMUNDÁ – ta, která zahubila démony Čandu a Mundu) a Gangy (VÍČÍ – vlny posvátné řeky Gangy, jejíž personifikací je Gangá, dcera boha Himavana a sestra Párvatí).

- ↑ -

ÓM GURU ÓM GURU ÓM GURU DÉVA
DŽAJA GURU DŽAJA GURU DŽAJA GURU DÉVA

Mantra k oslavě (DŽAJA) duchovního učitele (GURU), který je samotným Bohem (DÉVA).

- ↑ -

ÓM HÁM HANUMATÉ NAMAHA

Oslava (DŽEJ) Hanumana.
(HÁM – totéž co Húm – magická slabika, HANUMATÉ - Hanuman, NAMAHA – oslavovat, provolávat slávu, vzdávat poctu)

- ↑ -

ÓM KÁLÍ ÓM MÁTÁ DURGA DÉVÍ NAMÓ NAMAHA
ŠAKTI DURGA DÉVÍ DŽAGADAMBÉ MÁTÁ

Oslava bohyně (DÉVÍ) Kálí a Durgy (Kálí je jedna z forem Durgy), Božské Matky (MÁTÁ), která je matkou celého světa (DŽAGADAMBÉ).

- ↑ -

ÓM KÁLÍ ÓM MÁTÁ DURGA DÉVÍ NAMÓ NAMAHA
ŠAKTI KUNDALINÍ DŽAGADAMBÉ MÁ

Oslava bohyně (DÉVÍ) Kálí a Durgy (Kálí a Kundaliní jsou formy Durgy), Božské Matky (MÁTÁ), která je matkou celého světa (DŽAGADAMBÉ). KUNDALINÍ (tzv. hadí síla) je ženskou formou energie, která vychází ze spodní části páteře.

- ↑ -

Avalókitéšvara Mantra

ÓM MANI PADME HÚM    (sanskrtská výslovnost)
ÓM MANI PÄME HUNG    (tibetská výslovnost)

Mantra bódhisattvy soucitu - Avalókitéšvary (sanskrt), Čänräziga (Tibet), Kuan-jin (Čína).

Mantra symbolizuje transformaci od nečistého k čistému, podobně jako květ lotosu vyrůstá z bahna. (MANI - klenot, PADME - lotos.)

- ↑ -

ÓM MÁTÁ ÓM MÁTÁ
DŽEJ DŽEJ DURGA DÉVÍ MÁ

Oslava Božské Matky (MÁ, MÁTÁ, DÉVÍ) Durgy.

- ↑ -

ÓM MÁTÁ ÓM MÁTÁ
ŠAKTI KUNDALINÍ DŽAGADAMBÉ
ÓM MÁTÁ ÓM KÁLÍ
DURGA DÉVÍ NAMÓ NAMA

Oslava Božské Matky (MÁTÁ), vesmírné síly (ŠAKTI KUNDALINÍ – ženská kosmická energie), která je matkou celého světa (DŽAGADAMBÉ). Oslava (NAMÓ, NAMA) bohyní (DÉVÍ) Kálí a Durgy (přičemž Kálí je jedna z podob Durgy).

- ↑ -

Súrja namaskár

ÓM MITRÁJA NAMAHA
ÓM RAVAJÉ NAMAHA
ÓM SÚRJAJA NAMAHA
ÓM BHÁNAVÉ NAMAHA

ÓM KHAGÁJA NAMAHA
ÓM PÚŠNÉ NAMAHA
ÓM HIRANJAGARBHÁJA NAMAHA
ÓM MARÍČAJÉ NAMAHA

ÓM ÁDITJÁJA NAMAHA
ÓM SAVITRÉ NAMAHA
ÓM ARKÁJA NAMAHA
ÓM BHÁSKARÁJA NAMAHA

Pozdrav Slunci.
(Súrja – Slunce, bůh Slunce, NAMASKÁR - pocta, "Klaním se Ti.")

Vzdávám úctu (NAMAHA) tomu, kdo (JA, JÉ) je přítelem (MITRA – slunce, přítel), Slunečním bohem (RAVI), Sluncem (SÚRJA) a světlem (BHÁNA).

Vzdávám úctu (NAMAHA) tomu, kdo (JA, JÉ) se pohybuje po obloze (KHAGA), je příčinou růstu a dává potravu (PUŠAN), je Stvořitelem všeho živého (HIRANJAGARBHA – Stvořitel, zlaté vejce stvořené Brahmou, ze kterého vzešel všechen život) a je obdařen paprsky světla (MARÍČA).

Vzdávám úctu (NAMAHA) tomu, kdo (JA) se zrodil z Božské matky (ÁDITJÁ – syn Aditi), je nejvyšší tvořivou silou (SAVITRA), teplem (ARKA) a světlem (BHÁSKARA).

- ↑ -

ÓM NAMA ŠIVA
ÁDI ŠAKTI ÁDI ŠAKTI NAMÓ NAMÓ

Oslava Šivy (NAMA ŠIVA) jakožto mužského principu a Šakti (ŠAKTI NAMÓ) jakožto ženského principu, prapůvodní (ÁDI) božské síly, Božské Matky.

- ↑ -

ÓM NAMA ŠIVÁJA

Pančakšara mantra (NAMA ŠIVÁJA mantra o pěti slabikách).

V překladu znamená: Buď pozdraven a oslavován (NAMA), Šivo (ŠIVÁJA).

- ↑ -

ÓM NAMA ŠIVÁJA ÓM NAMA ŠIVÁJA
ŠIVÁJA NAMAHA ŠIVÁJA NAMA ÓM
ŠAMBHÓ ŠANKARA NAMA ŠIVÁJA
GIRIDHARA ŠANKARA NAMA ŠIVÁJA
ŠAMBHÓ ŠANKARA NAMA ŠIVÁJA
ARUNÁČALA ŠIVA NAMA ŠIVÁJA

Buď pozdraven (NAMA) Šivo, dárce štěstí a radosti (ŠAMBHÓ ŠANKARA), ty, jenž držíš horu (GIRIDHÁRA). Buď pozdravena Arunáčalo, posvátná horo Šivy.

- ↑ -

ÓM NAMA ŠIVÁJA
ÓM NAMA ŠIVÁJA ŠIVA
ÓM NAMA ŠIVÁJA
ÓM NAMA ŠIVÁJA ŠIVA HARA HARA
ŠAMBHÓ ŠANKARA UMÁNÁTH
HARA HARA ŠANKARA BHÓLANÁTH
BHÓLANÁTH BHÓLANÁTH
HARA HARA ŠANKARA BHÓLANÁTH

Buď pozdraven (NAMA) Šivo, manželi Umy – Párvatí (UMÁNÁTH), dárce radosti a štěstí (ŠAMBHÓ ŠANKARA). (BHÓLANÁTH – jméno Šivy).

- ↑ -

ÓM NAMÓ AMITÁBHAJA
BUDDHAJA SANGHAJA DHAMMAJA
ÓM NAMÓ AMITÁBHAJA ÓM NAMÓ AMITÁBHAJA

Mantra v jazyce pálí k oslavě tří klenotů buddhismu:

BUDDHA jako učitel (AMITÁBHA je Buddha Neomezeného světla, jeden z pěti Dhjánibuddhů)
DHAMMA (v jazyce pálí), DHARMA (v sanskrtu) - přirozenost věcí, přírodní zákony či učení Buddhy o přirozenosti věcí, duchovní cesta,
SANGHA - společenství, které je oporou na duchovní cestě

- ↑ -

ÓM NAMÓ BHAGAVATÉ VÁSUDÉVÁJA
ÓM NAMÓ NÁRÁJANÁJA

Oslava (NAMÓ) nejvyššího Boha (BHAGAVATÉ), který přebývá ve všem (VÁSUDÉVA). Sláva (NAMÓ) bohu Višnuovi (NÁRÁJANA).

- ↑ -

ÓM NAMÓ NÁRÁJANÁJA

Pozdraven buď (NAMÓ) bůh Višnu (NÁRÁJANA).

- ↑ -

Múla mantra

ÓM SAČČIDÁNANDA PARABRAHMA
PURUŠHÓTTAMA PARAMÁTMAN
ŠRÍ BHAGAVATÍ SAMÉTA
ŠRÍ BHAGAVATÉ NAMAHA

HARIHI ÓM TAT SAT HARIHI ÓM TAT SAT

(MÚLA znamená zdroj, prvopočátek, kořen)

Mantra oslavující tři aspekty božství - Bytí, Vědomí a Blaženost(SAT, ČIT, ÁNANDA), čistou, nejvyšší, božskou energii (PARABRAHMA, PURUŠHÓTTAMA, PARAMÁTMA) a ženský i mužský princip (BHAGAVATÍ, BHAGAVATÉ) vytvářející jednotu (SAMÉTA).
(HARI – jméno boha Višnua - udržovatele a ochránce vesmíru, TAT – ten, ta, to, SAT – Bytí, ÓM TAT SAT – vyjadřuje totožnost individuálního a Univerzálního vědomí)

- ↑ -

ÓM ŠRÍ MAHÁLAKŠMÍ NAMAHA

Oslava (NAMAHA) svaté (ŠRÍ) Lakšmí, Velké (MAHÁ) Matky.

- ↑ -

ÓM ŠRÍ RÁMA ÓM ŠRÍ RAM
RÁMA RÁMA RÁMA RÁMA RÁMA RAM

Mantra k oslavě Rámy.
(ŠRÍ – svatý, RÁMA, RAM – Ráma)

- ↑ -

ÓM ŠRÍ SAČÉ MAHÁPRABHU KI DŽEJ
PARAMÁTMA KI DŽEJ
ÓM ŠÁNTI ŠÁNTI ŠÁNTIHI ÓM

Ať zvítězí (ÓM DŽEJ) nejvyšší Vědomí (SAČET), Bůh (ŠRÍ) a nejvyšší Pán (MAHÁPRABHU), nejvyšší božské Já (PARAMÁTMA). Mír (ŠÁNTI).

- ↑ -

ÓM TÁRÉ TUTÁRÉ TURÉ SÓHA

Tibetská mantra k poctě Velké Matky, Zelené Táry, symbolizující osvícené konání a hojnost.

- ↑ -

Mahámritjumdžaja mantra

ÓM TRJAMBAKAM JADŽAMAHÉ
SUGANDHIM PUŠTIVARDHANAM
URVÁRUKAMIVA BANDHANÁN
MRITJÓR MUKŠÍJA MÁMRITÁT

"Mantra velkého vítězství nad smrtí" (MAHÁMRITJUMDŽAJA), známá také jako "Mókša mantra Pána Šivy". (MÓKŠA - osvobození).

Ty, který prostupuješ skrze tři světy (TRAJAMBAKAM), velký přemožiteli (JADŽAMAHÉ), nejvyšší Bytosti (SUGANDHIM), ochránče dobra a blahobytu (PUŠTIVARDHANAM), odstraňuješ velké (URVA) utrpení (ÁRUKAM), podobně jako (IVA) zbavuješ pout (BANDHANAM) smrti (MRITJÓR) a vedeš (MUKŠIJA – osvobozuješ) k nesmrtelnosti (MÁMRITAT).

- ↑ -

ÓM VAKRATUNDÁJA HÚM
VAKRATUNDÁJA DHÍMAHI
GANÉŠA AVATÁRA NAMAHA

Mantra k oslavě (NAMAHA) inkarnace (AVATÁRA) boha Ganéši (VAKRATUNDA – jméno jedné z inkarnací boha Ganéši), který díky své zbrani vakratunda (VAKRATUNDA – zbraň, která dokáže narovnat to, co bylo pokrouceno, nebo přivést zpět ty, kteří byli svedení na scestí), jíž je meditace (DHÍMAHI – také Velké Poznání), přivádí zpět ty, kteří sešli z cesty.

- ↑ -

PANE MÍRU TOBĚ VZDÁVÁME SVOJI SÍLU
AŤ LÁSKA VZROSTE A VÁLKA USTANE
MÍR SVĚTU MÍR

- ↑ -

PRÉMA MUDITÁ MANA SE KAHÓ RÁMA RÁMA RAM
RÁMA RÁMA RAM RÁMA RÁMA RAM

PÁPA KATÉ DUKHA MITÉ LÉKÉ RÁMA NÁM
BHÁVA SAMUDRA SUKHADA NÁVA ÉKA RÁMA NÁM

PRÉMA MUDITÁ …

MAHÁDÉVA SADÁ TA DŽAPA TA DIVJÁ RÁMA NÁM
KÁŠI MÁRA TA MUKTA KÁRÁ TA KAHA TA RÁMA NÁM

PRÉMA MUDITÁ …

MÁTÁ PITÁ BANDHU SAKHA SUBHI RÁMA NÁM
BHAKTA DŽANANA DŽÍVANA DHÁNA ÉKA RÁMA NÁM

Bhadžan k Rámovi.

S láskou (PRÉMA) a radostí (MUDITÁ) ať mysl (MANA) uctívá (SE) a vyslovuje (KAHÓ) jméno Ráma (RÁMA).

Jméno (NÁM) Ráma (RÁMA) spaluje (KÁTÉ) špatnou karmu (PÁPA), je vodou (LÉKÉ), která odplavuje (MITÉ) utrpení a bolest (DUHKA), vorem (NÁVA) přes oceán (SAMUDRA) Bytí (BHÁVA) přinášejícím štěstí a blaženost (SUKHADA) je jediné (ÉKA) jméno (NÁM), Ráma (RAM).

On je Velký Bůh (MAHÁDÉVA), ať se navždy (SADÁ) opakuje (DŽAPA) jeho božské (DIVJÁ) jméno (NÁM) Ráma (RÁMA). On je ten, kdo prosvětluje (KÁŠI) smrt (MÁRA) a osvobozuje (MUKTA) od zármutku (KÁRÁ) a jehož jméno (NÁM) je Ráma (RÁMA).

Ráma je matka (MÁTÁ), otec (PITÁ), bratr (BANDHU) i přítel (SAKHA), jméno Ráma (RÁMA NÁM) nosí štěstí (SUBHI). Jako stvořitele (DŽANANA), dárce (DŽÍVANA) a udržovatele (DHÁNA) stačí uctívat (BHAKTA) jediné (ÉKA) jméno (NÁM), Ráma (RAM).

- ↑ -

RA MA DA SA SA SEJ SÓHAM

RA – oheň, teplo, dávání, láska
MA – voda, měsíc, čas, štěstí, hojnost
DA – země, dávání, ochrana
SA – vzduch, vítr, nebe, ráj, trpělivost
SA - poznání, meditace
SEJ - jít, směřovat k
SÓ HAM – já jsem Brahman, já jsem Bůh

- ↑ -

RÁDHÁ RÁNÍ KÍ DŽEJ MAHÁ RÁNÍ KÍ DŽEJ
BÓLÓ RÁDHÁ GÓVINDA KÍ DŽEJ DŽEJ DŽEJ

RÁDHÉ RÁDHÉ ŠJÁM BÓLÓ RÁDHÉ RÁDHÉ ŠJÁM
BÓLÓ RÁDHÁ GÓVINDA KÍ DŽEJ DŽEJ DŽEJ

Mantra k oslavě Rádhy (RÁDHÁ RÁNÍ – královna Rádhá, MAHÁ RÁNÍ – velká královna) a Kršny (GÓVINDA – pastýř). Zpíváme (BÓLÓ) a oslavujeme (DŽEJ) Rádhu a Kršnu (ŠJÁM).

- ↑ -

RÁDHÉ GÓVINDA RÁDHÉ GÓVINDA
GÓVINDA GÓVINDA RÁDHÉ GÓVINDA
KÉŠAVA KRŠNA MÁDHAVA KRŠNA
GÓVINDA GÓVINDA RÁDHÉ GÓVINDA

Mantra k oslavě Kršny a Rádhy.
(KÉŠAVA – mající dlouhé vlasy, MÁDHAVA – sladký jako med).

- ↑ -

RÁDHÉ RÁDHÉ RÁDHÉ GÓVINDA BÓLÓ
GÓVINDA GÓVINDA GÓVINDA
RÁDHÉ GÓVINDA GÓVINDA GÓVINDA
RÁDHÉ BÓL RÁDHÉ BÓL RÁDHÉ BÓL RÁDHÉ BÓL
RÁDHÉ RÁDHÉ
RÁDHÉ BÓL RÁDHÉ BÓL RÁDHÉ BÓL RÁDHÉ BÓL

Oslava Kršny a Rádhy.
(GÓVINDA – pastýř, BÓLÓ, BÓL – zpívat)

- ↑ -

RÁDHÉ RÁDHÉ RÁDHÉ GÓVINDA
RÁDHÉ RÁDHÉ GÓVINDA RÁDHÉ RÁDHÉ GÓPÁL

Mantra k oslavě Rádhy a Kršny
(GÓVINDA - pastýř, GÓPÁLA - pasáček krav)

- ↑ -

RAGHUPATI RÁGHAVA RÁDŽA RAM
PATITA PÁVANA SÍTÁ RAM

Oslava Rámy a Síty. Rámy (RAM) jako krále (RÁDŽA), který byl následovníkem krále Raghu (RAGHUPATI – král sluneční dynastie, RÁGHAVA - nástupce krále Raghu) a který je spasitelem hříšníků (PATITA PÁVANA).

- ↑ -

RÁMA BÓLÓ RÁMA BÓLÓ BÓLÓ BÓLÓ RAM
SÍTÁ BÓLÓ SÍTÁ BÓLÓ BÓLÓ BÓLÓ RAM
HANUMAN BÓLÓ HANUMAN BÓLÓ BÓLÓ BÓLÓ RAM

Zpívejme (BÓLÓ) jména RÁMA, SÍTÁ a HANUMAN.

- ↑ -

Hanuman Bóló

RÁMA BÓLÓ RÁMA BÓLÓ BÓLÓ BÓLÓ RAM
SÍTÁ BÓLÓ SÍTÁ BÓLÓ BÓLÓ SÍTÁ RAM
HANUMAN BÓLÓ HANUMAN BÓLÓ BÓLÓ HANUMAN

DŽEJ DŽEJ HANUMAN

Zpívejme (BÓLÓ) jména RÁMA, SÍTÁ a HANUMAN.
Sláva (DŽEJ) Hanumanovi (HANUMAN).

- ↑ -

RÁMA LAKŠMANA DŽÁNAKÍ
DŽAJ BÓLÓ HANUMANAKÍ
DŽAJ BÓLÓ HANUMANAKÍ
DŽAJ DŽAJ BÓLÓ HANUMANAKÍ

RÁMA LAKŠMANA DŽÁNAKÍ
DŽAJ BÓLÓ HANUMANAKÍ
HANUMANAKÍ
HANUMANAKÍ
DŽAJ BÓLÓ HANUMANAKÍ

RÁMAKÍ
HANUMANAKÍ
DŽAJ DŽAJ BÓLÓ HANUMANAKÍ

RÁMAKÍ
LAKŠMÁNAKÍ
DŽAJ DŽAJ BÓLÓ HANUMANAKÍ

Oslava Rámy, jeho bratra Lakšmany a Hanumana.
(DŽAJ – vítězství, sláva, buď pozdraven, BÓLÓ – zpívat, vyslovovat)

- ↑ -

SA NAH PITÉVA SÚNAVÉ AGNÉ
SÚPÁJANÓ BHAVA SAČASVÁ NAH SVASTAJÉ

Verš z Rigvédy (sbírky starých védských indických chvalozpěvů) k oslavě boha ohně Agniho.

Buď s námi (SA NAH) jako otec (PITÉVA), Agni (AGNÉ). Buď těm, kteří tě uctívají (SAČA) snadno dosažitelný (SÚPÁJANA BHAVA), buď s námi (SVÁ NAH), sláva Tobě (SVASTI).

- ↑ -

SARASVATÍ MAHÁLAKŠMÍ DURGA DÉVÍ NAMAHA

Oslava (NAMAHA) Bohyně ve třech aspektech: Sarasvatí, Lakšmí a Durga.

- ↑ -

SÍTÁ RAM DŽAJA SÍTÁ RAM
SÍTÁ RAM Ó …

Mantra k oslavě (DŽAJA) Rámy (RAM) a Síty (SÍTÁ).

- ↑ -

SÍTÁ RAM NAMÓ BHADŽÓ
MADHURA MADHURA RÁMA NAMA BHADŽÓ

Buďte pozdraveni (NAMÓ) a uctíváni (BHADŽÓ), Rámo (RAM) a Síto (SÍTÁ). Buď oslavován (NAMA) a uctíván (BHADŽÓ), sladký (MADHURA) Rámo (RÁMA).

- ↑ -

SÓ HAM

Já jsem To (Brahman, Bůh, Vědomí).

- ↑ -

ŠAKTI DÉVÍ KÍ DŽAJA BÓLÓ ŠAKTI DÉVÍ KÍ DŽAJ
DŽAJ DŽAJ DŽAJ DŽAJ ŠAKTI DÉVÍ KÍ DŽAJ

LAKŠMÍ DÉVÍ KÍ DŽAJA BÓLÓ LAKŠMÍ DÉVÍ KÍ DŽAJ
DŽAJ DŽAJ DŽAJ DŽAJ LAKŠMÍ DÉVÍ KÍ DŽAJ

DURGA DÉVÍ KÍ DŽAJA BÓLÓ DURGA DÉVÍ KÍ DŽAJ
DŽAJ DŽAJ DŽAJ DŽAJ DURGA DÉVÍ KÍ DŽAJ

Zpívejme (BÓLÓ) k oslavě (DŽAJ) ženského principu (ŠAKTI), bohyní Lakšmí a Durgy.

- ↑ -

ŠÁLOM CHAVERIM ŠÁLOM CHAVERIM
ŠÁLOM ŠÁLOM

Židovská píseň: Mír s vámi, přátelé.

ŠÁLOM znamená pozdrav, ale také mír, ve smyslu vnitřní mír, celistvost, dokonalost, Boží požehnání.

- ↑ -

ŠEMA IZRAEL ADONAJ ELOCHEJNU
ADONAJ ECHOD

Židovská píseň: Slyš Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný.

Je to hlavní modlitba (část židovské Tóry) opakovaná dvakrát denně.

- ↑ -

ŠIVA ŠAMBHÓ ŠAMBHÓ
ŠIVA ŠAMBHÓ MAHÁDÉVA
HARA HARA HARA HARA MAHÁDÉVA
ŠIVA ŠAMBHÓ MAHÁDÉVA
HÁLÁHALA DHARA ŠAMBHÓ
ANÁTHA NÁTHA ŠAMBHÓ
HARI ÓM HARI ÓM HARI ÓM NAMA ŠIVÁJA
HARI ÓM ÓM ÓM
HARI ÓM ÓM NAMA ŠIVÁJA

Oslava Šivy (NAMA ŠIVÁJA), dárce radostí a štěstí (ŠAMBHÓ), Velkého Boha (MAHÁDÉVA), toho, kdo zadržel jed Háláhala ve svém krku (HÁLÁHALA DHARA), nejvyššího ochránce (ANÁTHA NÁTHA – doslovně ochránce, který nemá ochránce - tedy ten nejvyšší ochránce).

- ↑ -

ŠIVA ŠIVA ŠAMBHÓ ŠANKARA
HARA HARA HARA MAHÁDÉVARA
GANGÁ JATÁDHARA GAURÍ MANÓHARA
PARTHIPURÍ PARAMÉŠVARA

Šiva je zdrojem blaženosti (ŠAMBHÓ), Šiva (HARA, MAHÁDÉVA) je dokonalý (ŠANKARA), je ten, kdo má ve svých dlouhých spletených vlasech (JATÁDHARA) posvátnou řeku Gangu (GANGÁ), okouzlil (MANÓHARA) GAURÍ (bohyně Párvatí), je vládcem města (PURÍ) PARTHI (Puttaparthi – město v Indii) a je nejvyšší Bůh (PARAMÉŠVARA).

- ↑ -

ŠIVA ŠIVA ŠIVA ŠAMBHÓ
HARA HARA HARA ŠAMBHÓ
MAHÁDÉVA ŠAMBHÓ

Šiva (MAHÁDÉVA, HARA) je zdrojem dokonalé blaženosti (ŠAMBHÓ).

- ↑ -

ŠIVA ŠIVA ŠIVA ŠAMBHÓ
MAHÁDÉVA ŠAMBHÓ

Šiva (MAHÁDÉVA) je zdrojem dokonalé blaženosti (ŠAMBHÓ).

- ↑ -

ŠRÍ GURU ŠARANAM
SADGURU ŠARANAM
GURU ÓM GURU ÓM
GURU ÓM MANGALAM

Duchovní učitel (GURU) je útočištěm a ochranou (ŠARANAM). Opravdový guru (SADGURU – guru, který odkrývá Pravdu) je útočištěm a ochranou (ŠARANAM). Guru je Univerzální Vědomí (ÓM), štěstí a blaženost (MANGALAM).

- ↑ -

ŠRÍ KRŠNA GÓVINDA HARÉ MURÁRE
HÉ NÁTHA NÁRÁJANA VÁSUDÉVÁ
HÉ NÁTHA NÁRÁJANA VÁSUDÉVÁ

GÓPÁLA GÓPÁLA DÉVAKÍ NANDANA GÓPÁLA
DÉVAKÍ NANDANA GÓPÁLA

Oslava Kršny, pasáčka krav (GÓVINDA), který zabil démona Muru (MURÁRE), je ochráncem (NÁTHA), vtělením boha Višnua (NÁRÁJANA) a přebývá ve všech věcech (VÁSUDÉVA - otec Kršny, ale též označení pro samotného Kršnu - ten, kdo přebývá ve všech věcech - Bůh). (HÉ – je oslovení nebo zvolání)

Oslava Kršny, pasáčka (GÓPÁLA), syna Dévakí (DÉVAKÍ NANDANA).

- ↑ -

ŠRÍ RAM DŽAJA RAM DŽAJA DŽAJA RAM

Oslava Rámy.
(ŠRÍ – svatý, RAM – Ráma, DŽAJA – vítězství, sláva, buď pozdraven)

- ↑ -

(ÓM) ŠRÍ RAM DŽEJ RAM DŽEJ DŽEJ RAM

Oslava Rámy.
(ÓM – prvopočáteční zvuk, tak se staň, označení pro Univerzální Vědomí, ŠRÍ – svatý, RAM – Ráma, DŽEJ – vítězství, sláva, buď pozdraven)

- ↑ -

ŠRÍ RAM DŽEJ RAM DŽEJ DŽEJ RAM
SÍTÁ RAM SÍTÁ RAM SÍTÁ RAM SÍTÁ RAM

Oslava Rámy a Síty.
(ŠRÍ – svatý, RAM – Ráma, DŽEJ – vítězství, sláva, buď pozdraven, SÍTÁ – Sítá)

- ↑ -

TADJATHÁ
ÓM BHAJSADŽJÉ BHAJSADŽJÉ MAHÁ BHAJSADŽJA
RÁDŽA SAMUDGATÉ SVÁHÁ    (sanskrtská výslovnost)

TÉJATA
ÓM BÉKANDZÉ BÉKANDZÉ MAHÁ BÉKANDZÉ
RADZA SAMUNGATÉ SÓHA    (tibetská výslovnost)

Tibetská mantra Buddhy Uzdravujícího (krátká verze).

Takto jest řečeno (TADJATHÁ):
Uzdravení (BHAJSADŽJÉ), uzdravení ze všeho (BHAJSADŽJÉ), uzdravení úplně ze všeho (MAHÁ BHAJSADŽJA – velké uzdravení) znamená, že povstane velký král (SAMUDGATÉ RÁDŽA, symbol projevení buddhovství), sláva (SVÁHÁ).

- ↑ -

THE RIVER IS FLOWING
FLOWING AND GROWING
THE RIVER IS FLOWING
BACK TO THE SEA
MOTHER EARTH CARRY ME
YOUR CHILD I WILL ALWAYS BE
MOTHER EARTH CARRY
ME BACK TO THE SEA

Řeka teče a sílí a vrací se zpátky do moře. Jsem tvé dítě, Matko Země, nes mě a dones zpátky do moře.

- ↑ -

TU MI BHADŽA RE MANA
TU MI DŽAPA RE MANA
ÓM ŠRÍ RAM DŽAJA RAM
DŽAPA RE MANA

Má (MI) mysli (MANA), uctívej (BHADŽA) a stále opakuj (DŽAPA) mantru ÓM ŠRÍ RAM DŽAJA RAM (chvála Rámovi).

- ↑ -

TUMHÍ HÓ MÁTÁ PITÁ TUMHÍ HÓ
TUMHÍ HÓ BANDHU SAKHA TUMHÍ HÓ

ÓM NAMA ŠIVÁJ ÓM NAMA ŠIVÁJ ÓM
NAMA ŠIVÁJ ÓM NAMA ŠIVÁJ ÓM

TUMHÍ HÓ MÁTÁ PITÁ TUMHÍ HÓ
TUMHÍ HÓ BANDHU SAKHA TUMHÍ HÓ

ARUNÁČALA ŠIVA ARUNÁČALA ŠIVA
ARUNÁČALA ŠIVA ARUNÁČALA

Buď pozdraven (TUMHÍ HÓ) ty, který jsi matkou (MÁTÁ) i otcem (PITÁ), bratrem (BANDHU) i přítelem (SAKHA). Sláva (ÓM NAMA) Tobě, Šivo (ŠIVA, ŠIVÁJ).(ARUNÁČALA – hora v jižní Indii, zasvěcená Šivovi)

- ↑ -

TUM HÍ MÉRÉ MANDIR TUM HÍ MÉRÍ PÚDŽÁ
TUM HÍ DÉVTÁ HÓ
KÓÍ MÉRÍ ÁNKHÓN SÉ DÉKHÉ TÓ SAMDŽÉ
KI TUM MÉRÉ KJÁ HÓ

DŽIDHAR DÉKHATÍ HÚN UDHAR TUM HÍ TUM HÓ
NA DŽÁNÉ MAGAR KÍN KHAJÁLÓN MÉN GUM HÓ

MUDŽHÉ DÉKHAKAR TUM ZARÁ MUSKARÁ DÓ
NAHÍN TÓ MÉN SAMADŽHÚNGÍ MUDŽASÉ KHAFÁ HÓ
TUM HÍ MÉRÉ MANDIR TUM HÍ MÉRÍ PÚDŽÁ
TUM HÍ DÉVTÁ HÓ

TUM HÍ MÉRÍ MÁTHÉ KÍ BINDIJÁ KÍ DŽILMIL
TUM HÍ MÉRÍ HÁTHÓN KÉ GADŽARÓN KÍ MANDŽIL

MÉJN HÚN ÉK ČHÓTÍSÍ MÁTÍ KÍ GURIJÁ
TUM HÍ PRÁN MÉRÉ TUM HÍ ÁTMÁ HÓ
TUM HÍ MÉRÉ MANDIR TUM HÍ MÉRÍ PÚDŽÁ
TUM HÍ DÉVTÁ HÓ

BAHUT RÁT BÍTÍ ČALÓ MÉJN SULÁ DÚN
PAVAN ČHÉDÉ SARGAM MÉJN LÓRÍ SUNÁ DÚN ÁÁÁ …

TUMHÉJN DÉKHAKAR DŽÉ KHJÁL Á RAHÁ HÉJ
KI DŽAJSÉ FARIŠTÁ KÓÍ SÓ RAHÁ HÓ
TUM HÍ MÉRÉ MANDIR TUM HÍ MÉRÍ PÚDŽÁ
TUM HÍ DÉVTÁ HÓ

TUM HÍ MÉRÉ MANDIR TUM HÍ MÉRÍ PÚDŽÁ
TUM HÍ MÉRÍ PRIJATAM TUM HÍ SADGURU

Indická píseň lásky (v jazyce hindi).

Jsi (TUM – ty, HÍ – právě, jen) můj (MÉRÉ) chrám (MANDIR), jsi ten, koho uctívám (PÚDŽÁ), jsi můj Bůh (DÉVTÁ). Kdo (KÓÍ) by se podíval (ÁNKHÓN) mýma (SÉ) očima (DÉKHÉ), musel by být slepý (SAMDŽÉ), aby neviděl, že (KI) přesně to (KJÁ) pro mě (MÉRÉ) jsi.

Kam (DŽIDHAR) se podívám (DÉKHATÍ HÚN), tam (UDHAR) vidím jen (HÍ) tebe (TUM). Chybíš (DŽÁNÉ) mi i tehdy (NÁ), když (MAGAR) jsi ztracen (GUM) ve svých (MÉN) kdoví jakých (KÍN) myšlenkách (KHAJÁLÓN).

Když se (MUDŽHÉ – já) na tebe podívám (DÉKHAKAR) a ty (TUM) se (ZARÁ - téměř) neusměješ (MUSKURÁ), mám (NAHÍN TÓ - dokonce) pocit (SAMADŽHÚNGÍ), že se na mě (MUDŽASÉ) hněváš (KHAFÁ).

Jsi v (KÍ) mých (MÉRÍ) vlasech (MÁTHÉ), které mi padají (DŽILMIL - třepotat) na (KÍ) bindu (BINDIJÁ – tečka, kterou si hinduisté malují na čelo v místě třetího oka, jako symbol poznání Pravdy). Jen (HÍ) ty (TUM) jsi cílem (MANDŽIL) pro květy v (KÉ) mých (MÉRÍ) rukách (HÁTHÓN).

Jsem (MÉJN HÚN) jen (ÉK) malá (ČHÓTÍSÍ) loutka (GURIJÁ) (MÁTÍ KÍ – hliněný, z hlíny). Jsi můj život (PRÁN – dech života) a moje duše (ÁTMÁ).

Už je pozdě (BAHUT) a noc (RÁT) působí (BÍTÍ) svou silou (ČALÓ). Uložím tě k spánku (MÉJN SULÁ) a vzduchem (PAVAN) budou znít (DÚN) lákavé (ČHÉDÉ) tóny (SARGAM) mé (MÉJN) ukolébavky (LÓRÍ), bude slyšet (SUNÁ) píseň (DÚN - melodie) ÁÁÁ …

Dívám (DÉKHAKAR) se na tebe (TUMHÉJN) a napadá mě (KHJÁLÁ), že (KI) je to, jako kdyby tu spal (SÓ) nějaký (KÓÍ) anděl (DŽAJSÉ).
Jsi (TUM – ty, HÍ – právě, jen) můj (MÉRÉ) chrám (MANDIR), jsi ten, koho uctívám (PÚDŽÁ), jsi můj Bůh (DÉVTÁ). Jsi můj milovaný (PRIJATAM), jsi můj skutečný guru (SADGURU).

- ↑ -

TVAMÉVA MÁTÁ ČA PITÁ TVAMÉVA
TVAMÉVA BANDHUŠ ČA SAKHÁ TVAMÉVA
TVAMÉVA VIDJÁ DRAVINAM TVAMÉVA
TVAMÉVA SARVAM MAMA DÉVADÉVA

Jen ty (TVAMÉVA) jsi Matka i Otec (MÁTÁ ČA PITÁ).
Jen ty jsi bratr i přítel (BANDHUŠ ČA SAKHÁ).
Ty jsi Poznání (VIDJÁ) i bohatství (DRAVINA).
Ty jsi vše (SARVAM), můj (MAMA) Bože bohů (DÉVADÉVA).

- ↑ -

UBI CARITAS ET AMOR
UBI CARITAS DEUS IBI EST

TAM, KDE JE LÁSKA A TAKY POKORA
TAM, KDE JE LÁSKA, TAM PŘEBÝVÁ BŮH

UBI CARITAS je gregoriánský chvalozpěv, který byl dlouhou dobu zpíván v katolických kostelech při obřadu umývání nohou na Zelený Čtvrtek před Velikonocemi.

- ↑ -

UMÁ PÁRVATÍ ÁNANDA MÁ
KÁLÍ DURGÉ NAMÓ NAMA

Oslava bohyně Párvatí (UMÁ), která je zdrojem blaženosti (ÁNANDA). Oslava (NAMÓ, NAMA) Kálí a Durgy (přičemž Kálí je jednou z forem Durgy).

- ↑ -

WE ARE ONE IN THE SPIRIT
WE ARE ONE IN THE LORD
AND WE PRAY THAT OUR UNITY
WILL ONE DAY BE RESTORED
AND WE KNOW WE ARE GOD´S CHILDREN BY OUR LOVE

Jsme Jedno v duchu, Jedno v Bohu. Modlíme se, aby byla naše jednota znovu obnovena. Víme, že v Lásce jsme děti Boží.

- ↑ -

Yeshe Tsogyal mantra

ÓM AH HUNG BENZRA GURU DŽŇÁNA SÁGARA
BAM HA RI NI SA SIDDHI HUNG

Ješe Tsogjal mantra.
Tibetská mantra Yeshe Tsogyal, jež je považována za nejvýznamnější představitelku tibetského tantrismu a družku Padmasambhavy, buddhistického učitele, který přinesl buddhismus do Tibetu.

Oslava Moudrosti, která prostupuje vším, je nejvyšším guruem a nejvyšší silou ve světě pěti prvků.
ÓM AH HUNG představuje tři semenné slabiky tzv. bídža mantry. V buddhismu tato trojice poukazuje na tělo, zvuk (či řeč) a mysl.
ÓM - se vztahuje k šesté a sedmé čakře, znamená dokonalý stav těla, ve smyslu všech dimenzí těla jedince
AH (vysloveno jako Á) - se vztahuje k páté čakře a znamená dokonalý zvuk představovaný životní energií, pránou
HUNG - se vztahuje ke čtvrté čakře a znamená dokonalou mysl, jak ve smyslu uvažování a rozumu, tak i toho, co je nad rozumem
BENZRA – hromoklín či diamant, představuje osvícenou mysl, která dokáže proniknout vším až k samé podstatě
GURU – učitel
DŽŇÁNA – moudrost, poznání
SÁGARA – moře
BAM, HA, RI, NI, SA – pět základních prvků: prostor, vzduch, oheň, voda a země
SIDDHI – dosažení, naplnění

- ↑ -