Jóga Vasištha

KNIHA ŠESTÁ: O osvobození

Příběh Kači

VI.1.111

VASIŠTHA řekl:

Už jako mladý toužil Kača, syn Brhaspatiho, učitele bohů, získat osvobození ze samsáry. Šel tedy za svým otcem požádat o radu.

KAČA se zeptal:

Otče, ty víš všechno. Řekni mi prosím, jak se může člověk osvobodit z klece zvané samsára?

BRHASPATI odvětil:

Milý synu, osvobození z vězení samsáry je možné pouze skrze úplné odevzdání!

VASIŠTHA pokračoval:

Když to Kača slyšel, odešel do ústraní a všeho se vzdal. Brhaspatiho tento zvrat událostí zanechal klidným. Na chování mudrce nemá vliv spojení ani rozluka. Po osmi letech života v odříkání se Kača se svým otcem opět setkal.

KAČA se zeptal Brhaspatiho:

Otče, všeho jsem se vzdal a celých osm let jsem prováděl odříkání. Jak je možné, že jsem nedosáhl stavu nejvyššího klidu a míru?

BRHASPATI zopakoval to, co již řekl:

Odevzdej úplně všechno.

Brhaspati odešel a Kača, který si jeho radu vzal k srdci, odložil i lýčí, kterým měl pokryto své tělo. Další tři roky pokračoval v odříkání a poté znovu spatřil svého otce. Náležitě ho uctil a položil mu otázku.

KAČA se zeptal:

Otče, vzdal jsem se i své hole a svého oblečení, ale poznání Já jsem nezískal!

BRHASPATI řekl:

Tím „všechno“ se míní mysl, neboť mysl je vše. Úplné odevzdání znamená vzdát se mysli.

Brhaspati zmizel z dohledu a Kača se zahleděl do sebe ve snaze najít mysl, kterou by odevzdal. Ale ať hledal sebevíc, nic takového, co by se dalo nazvat myslí, nemohl najít! Neschopen nalézt mysl, začal přemýšlet.

KAČA uvažoval:

Fyzickou látku, jakou je tělo, nelze za mysl považovat. Proč jsem zcela zbytečně trestal nevinné tělo? Půjdu zpátky za otcem a zjistím, kde se nachází onen hrozivý nepřítel zvaný mysl. Až to zjistím, tak se jí zřeknu.

Jak se Kača rozhodl, tak udělal. Vyhledal svého otce Brhaspatiho a požádal ho o pomoc.

KAČA řekl:

Otče, pověz mi prosím, co je to mysl, ať se jí mohu vzdát.

BRHASPATI odvětil:

Ti, kdo znají mysl, říkají, že mysl je „já“. Pocit já, jenž v tobě vzniká, to je mysl.

KAČA řekl:

Ale zbavit se toho je těžké, ne-li nemožné.

BRHASPATI řekl:

Na druhou stranu je to snazší než zmáčknout květinu, kterou držíš v ruce, nebo zavřít oči! Neboť to, co se v důsledku nevědomosti zdá existovat, s příchodem poznání mizí. Pocit ega neboli pocit já ve skutečnosti neexistuje, jen se v důsledku nevědomosti a iluze jeví. Kde tento pocit ega je? Jak vzniká? Co to je? Ve všech bytostech existuje po všechny časy pouze jediné čiré Vědomí! Pocit ega je jen pojem, slovo. Zbav se ho, můj synu, zbav se omezení, zbav se podmíněností mysli. Jsi nepodmíněný a časem a prostorem neomezený.

- ↑ -

VI.1.112, 113

VASIŠTHA pokračoval:

Jakmile byl Kača svým otcem takto poučen, dosáhl osvícení. Oprostil se od pocitu ega a touhy vlastnit. Buď jako on, Rámo. Pocit ega není skutečný. Nevěř mu a nezříkej se ho. Jak je možné něco, co neexistuje, uchopit nebo odevzdat? A je-li pocit ega sám o sobě neskutečný, co potom znamená zrození a smrt? Jsi jemné čiré Vědomí, nedělitelné, osvobozené od vytváření představ, které prostupuje všemi bytostmi. Svět jako iluzorní projevení vidíme, jsme-li ve stavu nevědomosti. Pohledem osvícené bytosti je vše nahlíženo jako Brahman. Zbav se představ jednoty i různosti a setrvej v blaženosti. Nejednej jako oklamaný člověk a netrp jako on!

RÁMA řekl:

Tvá slova, sladká jako nektar, mě naplňují blažeností. Jsem ustálen ve stavu, který vše překračuje. Přesto nejsem nasycen a znovu se zeptám. Kdo je onen oklamaný člověk, o němž ses zmínil?

- ↑ -