Ramesh S. Balsekar

Vaše hlava v tygří tlamě

Slovníček pojmů

Není možné, aby stvořený objekt mohl poznat Stvořitelský Subjekt.

abhanga

Spontánní báseň, plná citů oddaného, která odhaluje samotné jádro advaity; po staletí abhangy sloužily jako stručné a přímé poukazy k Vědomí, často byly zhudebňovány a zpívány jako bhadžany; viz advaita, bhadžan

Ádi Šankara

viz Šankara

advaita

Nedualita; všechno, co je, je Vědomí a celá fenoménová existence (existence v rámci světa jevů) je iluzí, májou; Advaita Védanta je nejdůležitější část filozofie Védanty; viz Vědomí, mája, Védanta

ahankara

Ego, viz ego

Ánanda

Mír; viz Sat-Čit-Ánanda

Aum

Zvuk těchto tří písmen, která jsou nyní běžně pokládána za slovo, je označením pro Vědomí neboli Brahman; Aum je považován za nejposvátnější mantru; písmeno A označuje svět smyslů, písmeno U označuje podvědomou mysl a písmeno M označuje Pradžňu, stav za myslí; obvykle psáno jako Óm; viz mantra

avatar

Inkarnace, vtělení; sestoupení božství na zem (např. Višnu sestupující na zem jako Ráma nebo Krišna)

Bhagavadgíta

Doslova znamená Píseň Boha; je to část Mahábharáty, v níž je zachycen rozhovor mezi Bohem Krišnou a válečníkem Ardžunou, vedený těsně před rozhodující bitvou; viz Dodatek II

bhadžan

Náboženská praktika, modlitba; obvykle jde o zhudebněný náboženský text, jehož zpívání je určitou formou uctívání

bhakta

Oddaný; obvykle to značí hledajícího, který následuje cestu bhakti, na rozdíl od těch, kdo následují cestu džňány; viz džňána, hledající

bhakti

Oddanost; uctívání jako cesta k probuzení; viz probuzení, bhakta, hledání

bhóga (bhógin)

Zakoušení (zakusitel) smyslových reakcí

Božská hypnóza

Mechanismus, jehož prostřednictvím Vědomí obdařuje soustavu těla a mysli pocitem konatelství; viz mája

Brahma

Jeden z Bohů hinduistické trojice; viz trojice

brahmačárin

Ten, kdo vede život v brahmačarje

brahmačarja

Žití v Brahmanu, dotazování se po Brahmanu či Vědomí; tradičně, i když chybně, se tím míní celibát

Brahman

Vědomí, Zdroj, Celek, Absolutno; v hinduismu je to označení nejvyšší Skutečnosti; viz Vědomí

Bůh

Vědomí, Zdroj; nikoli entita, nikoli osoba; viz Vědomí

Celek

viz Vědomí

Čit

Vědomí; viz Sat-Čit-Ánanda

daršan

Hledění, setkání

dharma

Naprogramování soustavy těla a mysli; vnitřně dané vlastnosti; povahová charakteristika; v hinduismu se tím označuje pevně daný řád chování jedince a jeho povinnosti; viz soustava těla a mysli, naprogramování

dhjána

Meditace; viz meditace

dualita

Dvojice vzájemně závislých protikladů, z nichž jeden nemůže existovat bez druhého (např.: krása a ošklivost, pozitivní a negativní, mužský a ženský, atd.); jeden z mechanismů, jehož prostřednictvím pracuje celek projevení; je-li do toho zapleteno ego, pak se z duality stává dualismus; viz ego, dualismus

dualismus

Zdánlivá volba mezi vzájemně závislými protiklady, kterou provádí do věci zatažené ego; viz ego, konatel, dualita, svobodná vůle, zataženost, zapletenost

Džanaka

Král Džanaka je "výjimečně vyspělý žák" gurua Aštávakry; z klasického díla Aštávakragíta, kterou Ramesh přeložil a komentoval v knize A Duet of One (Duet jediného)

džapa

Opakování jednoho či více jmen Boha; doslova znamená "mumlání"; jakmile se džapa stane spontánní, jde o uskutečnění, pochopení; nepřetržitá džapa zahání ostatní myšlenky; hlasitá džapa přechází v mentální, a pak je to totéž, co meditace

džíva

Jedinec, ztotožněné Vědomí; viz ego

džňána

Poznání, v užším slova smyslu vyšší poznání; poznávání jako cesta k probuzení; džňána a bhakti se vzájemně nevylučují, před probuzením se bhakti stává džňánou; viz probuzení, bhakti, džňánin

Džňánéšvar

Velký indický mudrc, který byl svým založením džňánin, ale jeho abhangy ukazují, že ho lze považovat za symbol vnitřní jednoty nejenom cest bhakti a džňány, ale obecně i jógy v jejích nejrůznějších podobách; jeho klasické dílo Anubhávamrita či Amritanubháva je přeloženo Rameshem v knize Experience of Immortality (Zkušenost nesmrtelnosti)

džňánin

Ten, kdo zná; obvykle označuje hledajícího, který následuje cestu džňány, na rozdíl od toho, kdo sleduje cestu bhakti; viz bhakti, džňána, hledající

ego

Pocit osobního konatelství; Vědomí v pohybu, které přijalo totožnost "konatele", spekulativní mysl s individuálním jménem a formou; ten, kdo tento pojem používá, by měl vědět, že v původním smyslu znamená mylné přesvědčení o existenci "konatele" - i světec či mudrc má jméno a formu, má soustavu těla a mysli, ale bez toho, že by měl pocit "konatelství"; viz Vědomí v pohybu, soustava těla a mysli, Božská hypnóza, spekulativní mysl

Gajátrí

Jeden verš z Véd používaný jako mantra; viz mantra

guny

Atributy, kvality, vlastnosti; třemi primárními atributy celku projevení jsou sattva, radžas a tamas; viz sattva, radžas, tamas

guru

Duchovní učitel; živoucí projevení Sadgurua, jež je bez pocitu osobního konatelství a jehož prostřednictvím může žák zakoušet svoji Pravou Přirozenost; viz Sadguru

Guru púrnima

Den úplňku (púrnima) v červenci či srpnu, při kterém žáci obnovují svoje odevzdání se guruovi

hledající

Ego, které je mylně přesvědčené o tom, že je konatelem, odděleným jedincem, a tudíž hledajícím, jenž něco hledá

hledání

Jeden z nespočetných neosobních procesů projeveného Vědomí; "od první chvíle, kdy dítě intuitivně hledá matčin prs, není život ničím jiným než hledáním", nehledě na to, co je hledáno; konečné pochopení, které předchází ukončení procesu hledání, spočívá v tom, že neexistuje žádný konatel ani to, co je konáno, a tudíž ani žádný hledající či to, co je hledáno; viz probuzení, ego

hluboký spánek

Stav, v němž existuje "Já jsem" bez projevených aspektů, což znamená, že tu není ztotožnění s osobou, s egem; dočasná smrt; viz ego, "Já jsem"

horizontála

Zapletenost, zataženost spekulativní mysli; viz zataženost, zapletenost, spekulativní mysl

hra

viz líla

intelekt (rozum)

Pochopení obvykle začíná u spekulativní mysli, ale k tomu, aby pochopení mohlo být úplné a konečné, je nutné intuitivní nazření srdcem; dobře vyvinutý intelekt se schopností koncentrace je nezbytný pro hledání cestou džňány i pro rozhodování v materiálních záležitostech; viz srdce, spekulativní mysl

Íšvara

V hinduismu označuje boha jakožto vládce vesmíru; jde o zbožštělé Vědomí v pohybu

viz ego

"Já-Já"

Pojem užívaný Rámanou Maharšim k označení Vědomí, Zdroje, Celku, Jednoty; "Já-Já" a "Já jsem" je totéž, není to dvojí, neboť v projevení se "Já-Já" stává "Já jsem", "Já-Já" si Sebe Sama začíná uvědomovat prostřednictvím "Já jsem"; viz "Já jsem"

"Já jsem"

Prvotní projev neosobního Vědomí do uvědomění "Já jsem", jiný než to, že neexistuje nic; jediná Pravda, neboť o "Tom" nelze hovořit - a není to tudíž koncept utvořený dodatečným přemýšlením na základě pocitu osobní totožnosti; přestávka mezi dvěma myšlenkami, mezi dvěma očekáváními; viz Vědomí, "Já-Já"

Jednota

viz Vědomí

karma

Vědomí projevující se jako čin, který podléhá zákonu příčiny a následku; jeden ze základních mechanismů projevení, který je nutný k tomu, aby mohl probíhat život, tak jak ho známe; příčina, čin, mající následky, které se stávají novými příčinami dalších následků, atd.

konatel, konatelství

Aby mohlo docházet k neosobní činnosti Vědomí či Boha prostřednictvím projevení neboli života, tak jak ho známe, musí být život založen na pocitu osobního konatelství; Božská hypnóza vytváří v iluzorním egu přesvědčení o vlastní svobodné vůli; pocit konatelství znamená utrpení; duchovní hledání je proces zbavování se pocitu osobního konatelství; viz ego, svobodná vůle

koncept

To, s čím lze souhlasit nebo nesouhlasit; jakákoli myšlenka, představa, zkušenost, jméno, entita, věc nebo "ne-věc", "nic"

kríja

Spontánní pohyby či reakce soustavy těla a mysli způsobené vybuzením energie kundaliní

kundaliní

V hinduismu je to označení ženské tvořivé energie, symbolizované hadem, který do té doby, než je probuzen, leží stočený u paty páteře; cvičení, praxe, která může být i nebezpečná; vybuzení této energie není nutnou podmínkou osvícení; viz probuzení

líla

V hinduismu označuje Božskou hru, představení Boha; celek projevení nahlížený jako Božská hra; viz osud, projevení

mahá

Velký; obvykle se používá jako předpona vyjadřující velikost či nadřazenost

Mahéšvara

viz Šiva

mantra

Nástroj myšlení; náboženská píseň, zaříkací formule; posvátné zvuky určitých slabik nebo slov, jejichž opakování může mít hmotný nebo duchovní prospěch - pokud je však jejich opakování osudem dané soustavy těla a mysli

mája

Iluze; mylná představa; síla, která zakrývá Vědomí neprojevené před Vědomím odraženým v Sobě Samém jakožto celku projevení; chybné ztotožňování se se soustavou těla a mysli jako odděleným jedincem a konatelem; viz Vědomí

meditace

Přijde-li meditace, poznáte to, neboť se objeví pocit prázdnoty; některé soustavy těla a mysli nejsou k meditaci naprogramovány, proto otázka, zda je nebo není dobré meditovat, nemá smysl; k meditaci dojít nemusí, ale dojde-li, pak je to dobré; je-li tu úsilí či chtění meditovat, pak je do toho zapleten konatel; pro začátečníky je dobré meditovat na to, že "vy" nemáte žádnou svobodnou vůli; skutečná meditace je jenom taková, v níž není meditující konatel; viz konatel, svobodná vůle

milost

Celé projevení je milost; obvyklé nepochopení spočívá v zapletenosti ega do dualismu a nepřijímání "Toho, co je" jako milosti; to, co působí potíže, nazve ego Boží vůlí a to výjimečné, co skýtá užitek, Boží milostí; viz dualismus, zapletenost, "To, co je"

mókša

Osvobození; viz probuzení

mozek

Mechanismus v soustavě těla a mysli, který spontánně reaguje podle svých podmíněností a návyků, aniž by přijaté myšlenky či vstupní informace smyslů hodnotil či posuzoval (je to právě až ego, spekulativní mysl, která se do toho zaplétá a tyto předem nepromyšlené reakce mozku posuzuje); viz soustava těla a mysli, podmíněnosti, ego, spekulativní mysl, myšlení

mudrc

Soustava těla a mysli, u níž došlo k probuzení; mudrc může být považován za světce, ale světec nemusí být nutně mudrcem; viz probuzení

mysl

Vědomí v pohybu jakožto činnost přijatých myšlenek a následného přemýšlení (fyzickým mechanismem sloužícím k přijímání myšlenek a spontánnímu reagování na myšlenky je mozek); zpracování přijatých myšlenek probíhá v každém ze dvou aspektů mysli - v pracovní mysli i ve spekulativní mysli, přičemž zpracování myšlenek spekulativní myslí znamená do věci zapletené ego; odstranění spekulativní mysli je věc pouze Boží vůle a spočívá v intuitivním pochopení (přijatém srdcem) toho, že neexistuje konatel ani oddělenost od Vědomí, které je esencí mysli; viz mozek, spekulativní mysl, myšlenka, pracovní mysl

myšlenka

Myšlenka nemá svůj původ v soustavě těla a mysli, přichází zvnějšku a o zlomek sekundy později na ni mozek podle svého podmínění zareaguje; myšlenka je vstupem, který vyvolá výstup, což vede ke kauzalitě; jak myšlenka, tak reakce mozku jsou vertikální události, nastávající v Přítomném Okamžiku, pokud je však do toho zataženo ego (spekulativní mysl), pak jde o horizontální zapletenost, dějící se v čase; viz mozek, Přítomný Okamžik, spekulativní mysl, pracovní mysl

naprogramování

geny a podmíněnosti, které soustava těla a mysli nemá pod kontrolou a které určují způsob, jakým mozek reaguje na podněty; mechanismus, jehož pomocí se naplňuje osud dané soustavy těla a mysli; viz soustava těla a mysli, mozek, podmíněnosti, osud, ego

návyky

viz podmíněnosti

nazření

viz probuzení

nirguna

Bez formy a vlastností

Nisargadatta Mahárádž

Rameshův konečný guru; jeho učení je Rameshem shrnuto v knize Pointers from Nisargadatta Maharaj (poznámka překladatele: česky vyšlo v roce 2001 pod názvem Já, skutečnost o sobě)

Noumenon

Skutečnost o Sobě, Neprojevené Vědomí; neexistuje v množném čísle; viz Vědomí

ÓM

viz AUM

oceán Vědomí

Pojem označující energie, které mohou a nemusí být projevené, a to obecně jako hmotné i nehmotné, konkrétně jako soustavy těla a mysli; dojde-li k rozložení hmoty či smrti soustavy těla a mysli, vrací se příslušná energie do oceánu Vědomí, přičemž se může nebo nemusí znovu objevit v projevení; viz znovuzrození

osud

Všechno, co je, je Vědomí; neexistuje žádný konatel, žádná svobodná vůle, všechno je jen neosobní činnost Vědomí, neboli Boží vůle; život je film promítaný na plátně Vědomí, který byl napsán, vyroben, režírován, zahrán i shlédnut Vědomím; soustava těla a mysli má svůj osud na rozdíl od ega, jež ve skutečnosti neexistuje a osud nemá; rozuzlení, které však zdánlivý, jevový jedinec nemá ve své moci, spočívá v totálním přijetí "Toho, co je"; rozhodnutí jsou nezbytná, proto žijte svůj život jako kdyby existovala svobodná vůle, rozhodujte se podle vašich měřítek morálky, etiky a odpovědnosti, ale ať je vaše rozhodnutí jakékoli, je to akt Boží vůle; viz Vědomí, "To, co je"

osvícení

viz probuzení

osvobození

viz probuzení

pochopení; konečné, nejvyšší pochopení

Spontánní intuitivní pochopení srdcem, při němž není žádný konatel (nikdo, kdo by chápal); viz probuzení, konatel

podmíněnosti (návyky)

Veškeré zkušenosti soustavy těla a mysli dané okolím (rodiči, rodinou, společností, kulturou, zeměpisnými podmínkami, školou atd.), které jsou zcela mimo kontrolu dané soustavy a určují modely chování a reakce mozku; viz soustava těla a mysli, mozek, ego, naprogramování

pracovní mysl

Vertikální aspekt mysli existující pouze v Přítomném Okamžiku, přičemž tu není zapletenost ega s jeho zájmem o budoucnost; pracovní mysl použije posuzování a uvažování o následcích k tomu, aby udělala to nejlepší, co může, se znalostmi, které jsou pro daný úkol nutné - posuzování a uvažování o následcích se děje v Přítomném Okamžiku, v "Tom, co je", a není tu tedy žádný osobní zájem o budoucí následky; pokud je pracovní mysl v činnosti, pak pokud uvažování o času a místě není přímou součástí vykonávaného úkolu, je tu jen nepatrný, nebo žádný pocit času a místa; u mudrce existuje pouze pracovní mysl, spekulativní mysl tu není; viz spekulativní mysl, vertikála, "To, co je"

pradakšina

Zbožné obcházení svatého objektu či posvátného místa

Pradžňa

Poznání nevědomé si Sama Sebe; viz Vědomí

probuzení

Spontánní neosobní událost, ke které dojde na konci procesu hledání, pokud přijde absolutní nazření v srdci, intuitivní pochopení, že žádný konatel neexistuje a že žádný konatel, tedy ani hledající, nikdy neexistoval; ego, "já", beze zbytku zmizí; viz konatel, ego, hledající, hledání

projevení

Neprojevené Vědomí odražené v Sobě Samém jakožto celek "Toho, co je"; viz Vědomí

předurčení

viz osud

přemýšlení

Činnost myšlenek přijatých mozkem, který buď zůstává nezapleten jakožto pracovní mysl, nebo je zapleten jakožto spekulativní mysl; viz mozek, spekulativní mysl, myšlenka, pracovní mysl

Přítomný Okamžik

viz "To, co je"

púdžá

Obřadné či zbožné uctívání

radžas

Aktivita, činnost, energie; jedna ze tří gun; označuje hybný aspekt projevení, bez něhož další součásti nemohou projevit svoje vnitřní kvality; viz guny

Rámkrišna

Významný bengálský mudrc, bhakta, který v devadesátých letech devatenáctého století žil v Dakšinéšvaru v Kalkatě

Rámana Maharši

Velký džňánin, mudrc z Arunáčaly, který celý svůj dospělý život prožil v Tiruvannamalai, v Tamil Nadu; při jednom satsangu Ramesh prohlásil: "V rámci projeveného světa pro mne neexistuje nic vyššího než Rámana Maharši."

realizace

viz probuzení

rozum

viz intelekt

riši

Starověký mudrc

Sadguru

Guru ve vás - Pravé Já, Vědomí

sádhaka

hledající, jenž vykonává nějakou sádhanu; viz sádhana

sádhana

Duchovní cvičení či praxe, do níž je zatažen konatel (hledající) a která může předcházet konečnému cíli, jímž je probuzení; v závislosti na osudu hledajícího může nebo nemusí být daného cíle dosaženo; pokud k sádhaně dojde, nechte ji probíhat; tradiční sádhanou je meditace, jóga a nesobecká služba (séva); soustava těla a mysli může být naprogramována tak, že jeden typ sádhany provádět může a jiný nikoli

saguna

S formou a vlastnostmi

samádhi

Stav meditace, kdy není přítomna mysl; stav za myslí či mimo mysl; pohroužení do Já

sánkhja

Filosofický směr

sannjásin

Ten, kdo vede život v sannjáse, tj. kdo se všeho zřekl, vše odevzdal

Sat

Existence, Bytí; viz Sat-Čit-Ánanda

Sat-Čit-Ánanda

Bytí-Vědomí-Mír; hinduismus tak označuje tři atributy "Toho, co je bez atributů", Bráhmanu neboli Zdroje; viz Vědomí

satsang

Spojení s tím, kdo neustále spočívá v Bytí

sattva

Bytí, existence, skutečnost; jedna ze tří gun; je symbolem rovnováhy a projevuje se jako světlo; viz guny

Seberealizace

viz probuzení

séva

Nesobecká služba, služba bez jakýchkoli očekávání

siddha

Označuje dokonalého mudrce (ale s pochopením, že psychická síla, siddhi, není nutnou podmínkou probuzení); často je užíváno k označení toho, kdo ovládá psychické síly

siddhi

Nejvyšší "dosažení", probuzení; označení psychické síly (která často kvůli zapletenosti ega bývá překážkou k probuzení)

smrt

Smrt se týká pouze soustavy těla a mysli, a potom ega jakožto pocitu oddělené osobnosti; při smrti dochází k tomu, že Vědomí v pohybu, které se v životě ztotožnilo se soustavou těla a mysli, vrací všechny své energie do oceánu Vědomí; viz ego, soustava těla a mysli, oceán Vědomí

soustava těla a mysli

Mechanismus, jehož prostřednictvím probíhá život a jeho prožívání; součást činnosti projeveného Vědomí, v níž ego může z nevědomosti přijmout roli zdánlivého konatelství, a tím též pocit oddělenosti; soustava těla a mysli, nikoli ego, má svůj osud; viz osud, ego, projevení

spekulativní mysl

Horizontální aspekt mysli, v němž je zapleteno ego s jeho myšlenkami a starostmi o budoucí následky, týkající se jeho samého - je tu tedy strach, naděje, obava, starost o to, zda určitý čin přinese užitek či škodu, nebo co si o něm pomyslí druzí; nepřijímání "Toho, co je"; viz horizontála, myšlenka, "To, co je", pracovní mysl

srdce

Pochopení se stává úplným, je-li spontánně a intuitivně nazřeno srdcem; v srdci dochází k intuitivnímu pochopení, v němž není "já", které by něco pochopilo; viz intelekt

svobodná vůle

Vše, co existuje, je Vědomí, neexistuje žádná svobodná vůle; vše je Boží vůle, neosobní činnost Vědomí, projevující se jako osud, osud jedince nebo něčeho jiného; rozhodnutí jsou nezbytná, člověk je tedy dělá, jako kdyby svobodná vůle existovala - výsledek je však vůle Boží; viz osud

světec

viz mudrc

šakti

Síla, energie, schopnost; v celkovém projevu Vědomí či Šivy v Sobě Samém představuje šakti energii ženského principu v dualitě Šiva-Šakti; zbožštělá Šakti, často pod jménem Párvatí, je manželkou Šivy; viz Šiva

Šankara

Nazývaný též Ádi Šankara nebo Šankaráčárja; filozof a reformátor hinduismu žijící v osmém století, jenž je zakladatelem velmi přímočarého učení Advaity Védanty; viz Védanta

šástra

Spis, učebnice

Šiva

Neprojevené Vědomí; jakožto projevený představuje mužský princip duality Šiva-Šakti; zbožštělý Šiva je manželem Šakti; jeden z Bohů hinduistické trojice; viz šakti, trojice

šruti

Svaté písmo

tamas

Temnota, netečnost, pasivita, omezení; jedna ze tří gun; viz guny

Tao

viz Vědomí

Teď

viz "To, co je"

ticho

Nezataženost do myšlenek, neztotožňování se s myšlenkami; mudrc přebývá v tichu neustále; ticho mezi guruem a žákem je řečí srdce k srdci; viz zapletenost, mudrc

Tiruvannamalai

Město ve státě Tamil Nadu v jižní Indii, kde Rámana Maharši strávil celý svůj dospělý život na úpatí svaté hory Arunáčaly

"To, co je"

Nelze říci, že mimo prostor a čas "To" je, nebo "To" není - minulost, přítomnost a budoucnost, i všechny jejich zdánlivé obsahy, jsou pouze spontánním a simultánním děním; tento stav "nestav" je též označován jako Přítomný Okamžik nebo Teď a Tady; nemůže být "zakoušen" egem

trojice

Trojice indických bohů zahrnuje Brahmu jako stvořitele, Višnua jako udržovatele a Šivu, či Mahéšvaru, jako ničitele

Tukárám

Jeden z největších indických mudrců, bhakta, jenž při své cestě za probuzením psal zbožné texty, které vypadají, jako by jejich autorem byl čistý džňánin; psal abhangy, které byly zhudebněny a zpívány jako bhadžany

Upanišády

Staré filosofické texty zabývající se čirým poznáním a pocházející z mnohem pozdějších dob než původní Védy; texty, z nichž vychází celá filosofie Védanty; viz Védanta, Védy

Védanta

Doslova to znamená konec Véd, vrchol poznání; filosofie založená na textech Upanišád; Nejznámějším odvětvím Védanty je Advaita Védanta; viz advaita, Upanišády

Vědomí

Všechno, co je, je Vědomí - základní věčný zákon, který stojí v pozadí všech náboženství a duchovních cest, avšak byl zdeformován výklady a formálními rituály; "To" je bez vlastností, bez kvalit; "To" nelze pojmy vyjádřit, avšak pojmenováno bylo proto, aby bylo možno na "To" ukázat; "To" je označováno mnoha jmény - Bůh, Celek, "Já", "Já-Já", Jednota, Noumenon, Potencialita, Pradžňa, Pravda, Skutečnost, Subjektivita, Tao, "To", Zdroj atd.; neprojevené "To" je označováno jako "v klidu" či transcendentní, projevené "To" je označováno jako "v pohybu" či imanentní; Vědomí, jež si není Samo Sebe vědomo, se začne uvědomovat jako "Já jsem"; viz koncept, "Já jsem"

vědomí

Psáno s malým písmenem označuje iluzi osobního ztotožnění se s "vědomím" konatele, které je odděleno a odtrženo od Vědomí, avšak žádný "konatel", žádné "já" neexistuje - všechno, co je, je Vědomí; viz Vědomí, ego, "Já jsem"

Vědomí v klidu

Neprojevené, transcendentní Vědomí; neprojevená Potencialita; viz Vědomí

Vědomí v pohybu

Projevené, imanentní Vědomí; Vědomí odražené v Sobě Samém jakožto celek projevení; viz Vědomí

Védy

Nejstarší náboženská literatura hinduismu; Védy jsou zpočátku tvořeny mýtickými a rituálními texty a nakonec vrcholí čistou filosofií Védanty; viz Védanta

vertikála

Bytí v Přítomném Okamžiku, neboli v "Tom, co je"; vertikála odstraňuje horizontální zapletenost; v činnosti zůstává pouze pracovní mysl; viz horizontála, "To, co je", pracovní mysl

Višnu

Jeden z bohů hinduistické trojice; viz trojice

výchova a vzdělání

Hromadění konceptů; učená nevědomost; viz koncept

zapletenost, zataženost

Nepřijetí "Toho, co je"; příčina utrpení; chybné přesvědčení ega o tom, že má svobodnou vůli, a v důsledku toho neustálé posuzování, hodnocení, rozhodování a zabývání se následky; tento pojem se shoduje s buddhistickým pojmem "lpění" či "připoutanost"; viz ego, svobodná vůle, spekulativní mysl, "To, co je"

Zdroj

viz Vědomí

znovuzrození

Žádný jedinec neexistuje, proto tu nemůže být znovuzrození něčeho, co neexistuje; existují minulá zrození a při smrti soustavy těla a mysli dochází k tomu, že se energie, která pracovala prostřednictvím dané soustavy, navrací zpět do oceánu Vědomí, aby v jiné kombinaci vstoupila do další soustavy těla a mysli - proto se u některých soustav těla a mysli objevují zdánlivé vzpomínky na minulé životy, na předchozí zrození; energie takového postupného zdokonalování neboli čištění mohou také přijít najednou v soustavě těla a mysli, u níž dojde k ukončení procesu hledání probuzením; viz probuzení, soustava těla a mysli, ego, oceán Vědomí

- ↑ -