Ramesh S. Balsekar

Vaše hlava v tygří tlamě

Advaita v Bhagavatgítě

*****

Kapitola II, verše 28, 30

Před narozením jsou bytosti neprojevené. V období mezi narozením a smrtí jsou projevené. A při smrti se znovu vrací do neprojeveného. Je to přirozený proces, nad čím tedy naříkat?

Vědomí přebývající v každé živé soustavě těla a mysli je navždy nezranitelné a nezničitelné. Proto opravdu není zapotřebí pro nikoho truchlit.

*****

Kapitola III, verše 4, 5

Člověk se neosvobodí od činnosti tím, že se bude činů zdržovat, ani nedosáhne dokonalosti tím, že pouze přestane jednat.

Ve skutečnosti není nikdo ani na okamžik osvobozen od činnosti (včetně mentální činnosti, vědomé i podvědomé). Energie v soustavě těla a mysli vytváří činy samovolně, podle přirozené povahy dané soustavy.

*****

Kapitola III, verše 27, 28

Je to energie, která v soustavě těla a mysli vyvolává činy podle přirozené povahy dané soustavy, ale člověk, svedený svým egoismem, si myslí: "Já jsem konatel."

Člověk s pravým vhledem do toho, jak energie v soustavě těla a mysli pracuje, se nezaplétá do činů, které jsou výsledkem připoutávání smyslů k vnějším objektům.

*****

Kapitola III, verše 33, 34

I u moudrého člověka vytváří energie v jeho těle a mysli činy podle jemu vlastní přirozenosti. Všechna živá stvoření následují své přirozené sklony. Jaký užitek může mít vnější omezování?

Je přirozené, že smysly jsou určitými objekty přitahovány či odpuzovány, ale zaplétat se do toho, to je překážka, které je třeba se zbavit.

*****

Kapitola V, verš 15

Všudypřítomný Pán si nevšímá zásluh ani hříchů, ať už se jedná o kohokoli. "To, co je" je stále dokonalé. Světlo Átmanu je zakryto temnotou iluze, a tím lidská bytost upadá v klam.

*****

Kapitola VIII, verše 20,21

Mimo to, co je projevené i neprojevené (jež se týká světa jevů, fenoménovosti), existuje ještě jiné, Noumenální Uvědomění (Uvědomění o Sobě), které je věčné a neměnné, a to nebude zničeno ani při zničení celého vesmíru.

Toto nezničitelné Neprojevené Uvědomění je považováno za nejvyšší stav Bytí. Ti, kteří k Němu dospějí, se nevracejí.

*****

Kapitola X, verš 20

Já jsem Átman, který přebývá v srdci každého smrtelného stvoření. Jsem začátek, jsem doba vyměřená k životu a jsem konec každé bytosti.

*****

Kapitola XVIII, verš 20

Čisté (satvika) je jen takové poznání, jehož prostřednictvím je ve všech bytostech uprostřed veškeré rozmanitosti spatřováno jediné nesmrtelné Nezničitelné Bytí.

*****


Co říká Krišna Ardžunovi

*****

Kapitola II, verš 30

Vědomí přebývající v každé živé soustavě těla a mysli je navždy nezranitelné a nezničitelné. Proto opravdu není zapotřebí pro nikoho truchlit.

*****

Kapitola II, verš 47

Jediné, co můžeš dělat, je pracovat jen pro práci samu. Nemáš žádný nárok na plody své práce (následky tvých činů nejsou v tvých rukách). Ale nedovol, aby tě tato skutečnost dovedla k nečinnosti.

*****

Kapitola XI, verše 32, 33

Přicházím jako Čas, největší ničitel lidí, připravený do hodiny je nechat dospět k jejich konci. Bojovníci, seřazení proti sobě v nepřátelských vojskách, nepřežijí, ať už se boje zúčastníš, nebo se ho zdržíš.

Proto povstaň a bojuj. Dobuď království, bohatství a slávu. Buď pouze zdánlivým nástrojem jejich konce - Já jsem je již zahubil, ó lučištníku, jenž lukem vládneš oběma rukama.

*****

Kapitola XVIII, verš 11

Pro vtělenou bytost opravdu není možné vzdát se beze zbytku všeho konání, ale ten, kdo se vzdává plodů svých činů, je právem považován za odpoutaného.

*****

Kapitola XVIII, verš 17

Pro toho, jehož mysl je osvobozena od lpění a jehož pochopení zůstává neposkvrněno egem, není žádný čin omezením. Ačkoli zahubí tisíce, nezabíjí ani není spoután činy.

*****

Kapitola XVIII, verš 47

Lepší je vlastní dharma, třebaže nedokonalá, než dharma druhého, byť lépe vykonávaná. Ten, kdo plní povinnosti, jež mu káže jeho vlastní přirozenost, neupadá do hříchu.

*****

Kapitola XVIII, verše 59, 60, 61

Pokud se ve své domýšlivosti rozhodneš nebojovat, bude tvé rozhodnutí marné, neboť tvá vlastní přirozenost tě přiměje jednat.

Spoután svojí karmou, zrozenou z vlastní přirozenosti, budeš dělat to, čemu ses ve své nevědomosti chtěl vyhnout.

Pán žije v srdci každého stvoření a pomocí Své máji způsobuje, že všechny bytosti procházejí životem jako součástky nějakého stroje.

*****

- ↑ -